👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مطالعه تئوری خواص مغناطیسی نیمرسانای ZnS:TM

ارتباط با ما

دانلود


مطالعه تئوری خواص مغناطیسی نیمرسانای  ZnS:TM
چکیده
در این پایان نامه ، ساختار الکترونی و خواص مغناطیسی ترکیب نیمرسانای سولفیدروی آلاییده با عناصرواسطه Cr ، Mn وFe با درصدهای 25/6% ، 5/12% و25% مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل اول به طور اجمالی در مورد نیمرسانای ZnS و نظریه مغناطیسی مواد مطالبی ارائه گردیده است . در فصل دوم به بیان نظریه تابعی چگالی پرداخته ایم و نهایتاً با تعمیم نظریه تابعی چگالی ، معادلات تک ذره کوهن – شم بدست آمده است . در فصل سوم مروری از کارهای صورت گرفته توسط دیگران ارائه شد و سپس در فصل چهارم به مطالعه تئوری خواص مغناطیسی و الکترونی سولفیدروی خالص و آلایش یافته با عناصرواسطه کروم ، منگنز و آهن پرداختیم .
برای انجام این بررسی از کدمحاسباتی Wien2k که بر پایه نظریه تابعی چگالی استوار می باشد استفاده کرده ایم . برای انجام این محاسبات از تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) و تقریب تبادلی دقیق الکترون های همبسته (EECE) استفاده شده است .
نتیجه این مطالعه نشان داد که با جانشینی اتم مغناطیسی در شبکه مورد نظر ، ثابت شبکه دستخوش تغییرات منظمی می شود . بطوریکه با افزایش آلایش در هریک از نمونه های آلاییده ، ثابت شبکه کاهش می یابد که این امر به دلیل کوچکتر بودن شعاع یونی این عناصر در مقایسه با اتم روی می باشد .
مقایسه انرژی کل بین حالات فرومغناطیس ، آنتی فرومغناطیس و پارامغناطیس نشان دادند که فاز پایدار حالت پایه ترکیبات سولفیدروی آلاییده با کروم و آهن به ازای درصدهای اشاره شده فرومغناطیس است درحالی که نمونه آلاییده با منگنز آنتی فرومغناطیس است .
بررسی چگالی حالت های کلی این ترکیبات ، نشانگر رفتار نیمه فلزی نمونه های سولفیدروی آلاییده با اتم های مغناطیسی کروم و آهن است چگالی حالت های جزئی این نمونه ها نشان دادند که این رفتار ناشی از اوربیتال d عناصر مغناطیسی Cr وFe است .
نتایج حاصل از محاسبه ساختارنواری نمونه های سولفیدروی آلاییده با عناصرمغناطیسی Cr ، Mn و Fe نشان دادند که این ترکیبات دارای گاف نواری مستقیم می باشند . همچنین مقادیر گاف نواری بدست آمده از محاسبات ساختارنواری مربوط به اسپین بالا و اسپین پایین هریک از نمونه ها در فاز پایدار آن ها با یکدیگر متفاوت بودند .
مقایسه گشتاورهای مغناطیسی نمونه ها نشان داد که با افزایش درصد آلایش کروم و آهن ممان مغناطیسی به مقدار نسبتاً کوچکی افزایش می یابد درحالی که مقدار آن برای نمونه آلاییده با منگنز صفر است .
کلید واژه : نیم رساناهای آلاییده با فلزات واسطه ، سولفیدروی آلاییده با فلزات واسطه ، تقریب شیب تعمیم یافته ، تقریب تبادلی دقیق الکترون های همبسته ، فازهای فرومغناطیس ، آنتی فرومغناطیس و پارامغناطیس
فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه
1-1 مقدمه ....................................................................................................................................................................................................2
1-2 نیمرساناهای مغناطیسی رقیق ........................................................................................................................................................2
1-3 ساختار بلوری ...................................................................................................................................................................................... 4
1-4 ساختارنواری ........................................................................................................................................................................................ 6
1-5 نظریه مغناطیسی مواد ...................................................................................................................................................................... 7
1-5-1 مغناطش ........................................................................................................................................................................................... 7
1-5-2 پارامغناطیس ها .............................................................................................................................................................................. 8
1-5-3 فرومغناطیس ها ............................................................................................................................................................................. 9
1-5-4 دیامغناطیس ها .......................................................................................................................................................................... 10
1-5-5 پادفرومغناطیس ها .................................................................................................................................................................... 10
1-5-6 فری مغناطیس ها ........................................................................................................................................................................ 10
1-6 برهم کنش دوقطبی دوقطبی ....................................................................................................................................................... 11
1-7 برهم کنش تبادلی ........................................................................................................................................................................... 12
فصل دوم : نظریه تابع چگالی و حل معادلات کوهن - شم
2-1 مقدمه ................................................................................................................................................................................................. 16
2-2 روش کوانتومی حل یک سیستم بس ذره ای ........................................................................................................................... 17
2-3 تقریب بورن – اپنهایمر .................................................................................................................................................................. 19
2-4 تقریب هارتری – فوک ................................................................................................................................................................... 21
2-5 چگالی الکترون ها ........................................................................................................................................................................... 23
2-6 نظریه تابعی چگالی ......................................................................................................................................................................... 25
2-7 نظریه توماس – فرمی .................................................................................................................................................................... 26
2-8 قضایای هوهنبرگ – کوهن .......................................................................................................................................................... 28
2-8-1 قضیه اول هوهنبرگ – کوهن ................................................................................................................................................... 28
2-8-2 قضیه دوم هوهنبرگ – کوهن .................................................................................................................................................. 30
2-9 معادلات تک الکترونی کوهن – شم ............................................................................................................................................ 31
2-10 تابع انرژی تبادلی – همبستگی .................................................................................................................................................. 35
2-10-1 تقریب چگالی موضعی ............................................................................................................................................................. 35
2-10-2 تقریب شیب تعمیم یافته ........................................................................................................................................................ 36
2-10-3 تقریب شیب تعمیم یافته وو – کوهن .................................................................................................................................. 38
2-10-4 تابع های هیبرید ....................................................................................................................................................................... 38
2-11 روش های حل معادلات کوهن – شم .......................................................................................................................................39
2-11-1 روش امواج تخت بهبود یافته (APW) .............................................................................................................................. 40
2-11-2 روش امواج تخت بهبود یافته خطی (LAPW)...............................................................................................................41
2-11-3 روش امواج تخت بهبود یافته خطی با اوربیتال های موضعی (LAPW+LO).......................................................42
فصل سوم : مروری بر کارهای دیگران
3-1 مطالعات تئوری ................................................................................................................................................................................ 44
3-1-1 سولفیدروی خالص (ZnS) ..................................................................................................................................................... 44
3-2 مروری بر کارهای نظری صورت گرفته روی DMS ها ......................................................................................................... 46
3-2-1 ZnS:Cr ..................................................................................................................................................................................... 46
3-2-2 ZnS:Mn ................................................................................................................................................................................. 48
3-2-3 ZnS:Fe .................................................................................................................................................................................. 50
3-3 مطالعات تجربی ............................................................................................................................................................................... 54
3-3-1 ZnS:Cr ..................................................................................................................................................................................... 54
3-3-2 ZnS:Fe ................................................................................................................................................................................... 57
3-3-3 ZnS:Mn ................................................................................................................................................................................. 60
فصل چهارم : بررسی خواص الکترونی ومغناطیسی ZnS خالص و آلایش یافته با عناصرواسطه
4-1 جزئیات محاسبات ............................................................................................................................................................................ 64
4-1-1 بهینه سازی پارامترهای ورودی ............................................................................................................................................... 65
4-2 بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای ZnS:TM ................................................................................................................ 71
4-2-1 فاز پایدار حالت پایه نیمرساناهای ZnS:TM..................................................................................................................... 71
4-2-2 محاسبه ساختارنواری .................................................................................................................................................................. 74
4-2-3 چگالی حالات(DOS) ...............................................................................................................................................................83
4-2-3-1 بررسی چگالی حالات و خواص مغناطیسی ZnS خالص............................................................................................... 83
4-2-3-2 بررسی چگالی حالات و خواص مغناطیسی ZnSآلاییده با عناصر مغناطیسی ....................................................... 86
4-3-3 بررسی گشتاورهای مغناطیسی در نیمرساناهای ZnS:TM............................................................................................ 96
نتیجه گیری ................................................................................................................................................................................................. 98
مراجع ......................................................................................................................................................................................................... 100
فصل چهارم
شکل ( 4-1 ) : تغییرات انرژی کل برحسب حجم در نمونه ZnSخالص .................................................................................... 69
شکل ( 4-2 ) : تغییرات انرژی کل برحسب حجم در نمونه سولفیدروی آلاییده با 25% کروم ............................................... 69
شکل (4-3) : تغییرات انرژی کل برحسب حجم در نمونه سولفیدروی آلاییده با 25% منگنز ................................................. 70
شکل ( 4-4 ) : ساختارنواری نمونه خالصZnS .............................................................................................................................. 75
شکل ( 4-5 ) : ساختارنواری نمونه ZnS:Cr(6.25%) در فازفرومغناطیس با استفاده از تقریب GGA، الف) اسپین پایین ، ب) اسپین بالا............................................................................................................................................................................................... 76
شکل (4-6) : ساختارنواری نمونه ZnS:Cr(12.5%) در فازفرومغناطیس با استفاده از تقریب GGA ، الف) اسپین پایین ، ب) اسپین بالا............................................................................................................................................................................................... 76
شکل ( 4-7 ) : ساختارنواری نمونه ZnS:Cr(25%) در فازفرومغناطیس با استفاده از تقریب GGA، الف) اسپین پایین ، ب) اسپین بالا . ........................................................................................................................................................................................... 77
 
شکل (4-8) : ساختارنواری نمونه ZnS:Cr(25%) در فازفرومغناطیس با استفاده از تقریبEECE، الف) اسپین پایین ، ب) اسپین بالا............................................................................................................................................................................................... 77
شکل( 4-9 ) : ساختارنواری نمونه ZnS:Fe(6.25%)در فازفرومغناطیس با استفاده از تقریب GGA، الف) اسپین پایین ، ب) اسپین بالا............................................................................................................................................................................................... 78
شکل( 4-10 ) : ساختارنواری نمونه ZnS:Fe(6.25%)در فازفرومغناطیس با استفاده از تقریبEECE ، الف) اسپین پایین ، ب) اسپین بالا ............................................................................................................................................................................... 78
شکل ( 4-11 ) : ساختارنواری نمونه ZnS:Fe(12.5%) در فازفرومغناطیس با استفاده از تقریب GGA ، الف) اسپین پایین ، ب) اسپین بالا................................................................................................................................................................................. 79
شکل ( 4-12 ) : ساختارنواری نمونه ZnS:Fe(12.5%) در فازآنتی فرومغناطیس با استفاده از تقریب GGA ................ 79
شکل ( 4-13) : ساختارنواری نمونه ZnS:Fe(25%)در فازفرومغناطیس با استفاده از تقریب GGA ، الف) اسپین پایین ، ب) اسپین بالا............................................................................................................................................................................................... 80
شکل ( 4-14) : ساختارنواری نمونه ZnS:Mn(6.25%)در فازآنتی فرومغناطیس با استفاده از تقریب GGA............... 80
شکل ( 4-15 ) : ساختارنواری نمونه ZnS:Mn(12.5%)در فازآنتی فرومغناطیس با استفاده از تقریب GGA................ 81
شکل ( 4 -16) : ساختارنواری نمونه ZnS:Mn(25%) در فازآنتی فرومغناطیس با استفاده از تقریب GGA.................... 81
شکل (4 -17) : ساختارنواری نمونه ZnS:Mn(25%) در فازآنتی فرومغناطیس با استفاده از تقریبEECE..................... 81
شکل ( 4-18) : چگالی حالات کلی محاسبه شده برای سولفیدروی خالص ................................................................................ 83
شکل ( 4-19 ) : چگالی حالات کلیسولفیدروی (اسپین بالا) و چگالی حالت های جزئی اوربیتال های s و p اتم روی ..... .......................................................................................................................................................................................................
شکل ( 4-20 ) : چگالی حالات کلی سولفیدروی (اسپین بالا) وهمچنین چگالی حالت های جزئی مربوط به اوربیتال s وp اتم سولفور .................................................................................................................................................................................................... 85
شکل( 4-21 ) : چگالیحالت های کلی و جزئی سولفیدروی آلاییده با 25% اتم کروم الف) اوربیتال s ،ب) اوربیتال p ،ج) اوربیتال d اتم کروم . به منظور مقایسه سهم هر یک از اوربیتال ها در چگالی حالت های کل ، چگالی حالت کل نیز در این شکل هانمایش داده شده است ................................................................................................................................................................ 88
شکل( 4-22 ) : چگالی حالت های کلی و جزئی نمونهسولفیدروی آلاییده با کروم الف) با آلایش 25/6% ب) با آلایش 5/12% ......................................................................................................................................................................................................... 88
شکل( 4-23 ) : چگالی حالت های کلی و جزئی نمونه :Cr(25%)ZnS، الف) با استفاده از تقریبGGA ، ب) با استفاده از تقریبEECE....................................................................................................................................................................................... 89
شکل(4-24) : چگالی حالت های کلی و جزئی نمونه های سولفیدروی آلاییده با منگنز الف) با آلایش 25/6 % ،ب) با آلایش 5/12% ،ج) با آلایش 25% که با استفاده از تقریب GGA محاسبه شده اند ، د) ج) با آلایش 25% با استفاده از تقریب EECEمحاسبه شده است......................................................................................................................................................... 92
شکل(4-25) : چگالی حالت های کلی و جزئی نمونه های سولفیدروی آلاییده با آهن الف) با آلایش 25/6 % ،ب) با آلایش 5/12% در فاز آنتی فرومغناطیس ،ج) با آلایش 5/12% در فاز فرومغناطیس ، د) با آلایش 25% از اتم آهن .............................................................................................................................................................................................................. 95
فهرست اشکال
 
فصل اول
شکل ( 1-1 ) : ساختار مکعبی زینک بلند ............................................................................................................................................. 4
شکل (1 -2 ) : ساختار شش گوشی وورت سایت که از دو زیر شبکه تنگ پکیده شش گوشی تشکیل شده است . بردارهای ، بردار انتقال اولیه و نقاط انتهایی بردارهای پایه ، در شکل مشخص است ......................................................................... 5
شکل ( 1- 3) : ساختار نواری ZnS که با روش امواج تخت بهبودیافته خطی بدست آمده است ............................................. 6
فصل دوم
شکل ( 2-1 ) : تفکیک سلول واحد به I: ناحیه بین جایگاهی ، II : درون کره ها ................................................................... 40
فصل سوم
شکل ( 3-1 ) : ساختارنواری سولفیدروی خالص ............................................................................................................................... 45
شکل ( 3-2 ) : ساختار نواری با قطبش اسپینی برای نمونه های ZnS آلاییده با کروم ، الف)اسپین بالا ، ب) اسپین پایین ......................................................................................................................................................................................................................... 46
شکل( 3-3 ) : نمودار چگالی حالات کلی سولفیدروی آلاییده با کروم........................................................................................... 47
شکل ( 3-4 ) : ساختار نواری با قطبش اسپینی برای نمونه سولفیدروی آلاییده با 25% منگنز ،الف) اسپین پایین ، ب) اسپین بالا ..................................................................................................................................................................................................... 48
شکل ( 3-5 ) : نمودار چگالیکلی حالات سولفیدروی آلاییده آن با 25% منگنز(ZnS:Mn)................................................ 49
شکل ( 3-6 ) : ساختار نواری با قطبش اسپینی برای نمونهZnS:Fe ، الف) اسپین پایین ،ب) اسپین پایین بالا ............... 50
شکل ( 3-7 ) : نمودار چگالی حالات کلی و جزئی سولفیدروی آلاییده با 25% آهن(ZnS:Fe)............................................ 51
شکل ( 3-8 ) : مقایسه گافنواری (ب) و ثابت شبکه (الف) نمونه آلاییده سولفیدروی برحسب نوع ناخالصی .................. 52
 
شکل( 3-9 ) : مقایسه فاز فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس برای سولفیدروی آلاییده با فلزات واسطه(V, Cr, Mn , Fe, Co, Ni) ................................................................................................................................................................................... 53
شکل( 3-10 ) : طیفXRD نمونه های ZnS:Cr.............................................................................................................................. 55
شکل( 3-11 ) : ثابت شبکه بر حسب درصد ناخالصی های نمونه های ZnS:Cr ................................................................... 55
شکل ( 3-12 ) : طیف جذبی نمونه های خالص وآلاییده با کروم................................................................................................ 56
شکل( 3-13 ) : نمودار تغییرات گاف نواری نمونه های آلاییده در مقایسه با نمونه خالص سولفیدروی ............................... 56
شکل ( 3-14 ) : طیف XRD نمونه های ZnS:Fe........................................................................................................................ 57
شکل( 3-15 ) : طیف جذبی نمونه های ZnS:Feمطالعه شده .................................................................................................... 58
شکل ( 3-16 ) : حلقه پسماند نمونه های ZnS:Fe با درصدهای آلایش متفاوت ..................................................................... 59
شکل ( 3-17 ) : طیف XRD نمونه ZnS:Mn................................................................................................................................ 60
شکل ( 3-18 ) : طیف های XRD ثبت شده برای نمونه های سولفیدروی خالص و آلاییده با 03/0% منگنز و کروم..... 61
شکل ( 3-19 ) : حلقه پسماند نمونه های خالص و آلاییده سولفیدروی ..................................................................................... 62
فهرست جداول
فصل اول
جدول (1-1): مقادیر گاف نواری و ثابت شبکه برخی ترکیبات گروه II-VI................................................................................ 3
فصل سوم
جدول (3-1) : مقادیر ثابت های شبکه و گاف های نواری گزارش شده در کارهای دیگران .................................................... 44
جدول (3-2) : ثابت شبکه و گاف نواری با استفاده از تقریب GGA وLDA ........................................................................... 45
جدول ( 3-3 ) : مقادیر ثابت شبکه محاسبه شده برای درصدهای آلایش متفاوت آهن ........................................................... 57
جدول ( 3-4 ) : مقادیر گاف نواری بدست آمده برای درصدهای آلایش متفاوت آهن .............................................................. 58
جدول ( 3-5 ) : مقادیر ثابت شبکه برای نمونه های خالص و آلاییده سولفیدروی با منگنز و کروم ...................................... 61
فصل چهارم
جدول ( 4- 1) : مقادیر شعاع مافین تین برای اتم های Zn ، S ، Cr ، Mn و Fe در هر یک از ترکیبات ........................ 65
جدول ( 4-2 ) : مقادیر شعاع یونی عناصر شرکت کننده در نمونه های آلاییده سولفیدروی .................................................. 67
جدول ( 4-3 ): مقادیر ثابت های شبکه بدست آمده برای نمونه خالص و آلاییده با درصدهای ناخالصی متفاوت کروم ، آهن و منگنز ......................................................................................................................................................................................................... 68
جدول (4-4): انرژی کل سیستم ZnS:TM در فازهای مغناطیسی مختلف در تقریب GGA................................................ 72
جدول (4-5): انرژی کل سیستم ZnS:TM در فازهای مغناطیسی مختلف در تقریب EECE............................................. 72
جدول (4-6): مقایسه انرژی کل حالت پایه سیستم ZnS:TM در فازهای مغناطیسی مختلفدر تقریب GGA............. 73
جدول (4-7): مقایسه انرژی کل حالت پایه سیستم ZnS:TM در فازهای مغناطیسی مختلفدر تقریب EECE........... 73
جدول (4-8) : مقادیر گاف نواری در فاز پایدار حالت پایه ZnS:TM.......................................................................................... 82
جدول (4-9) : گشتاورمغناطیسی سولفیدروی آلاییده با یون های مغناطیسی آهن ، کروم و منگنز ....................................97
-1 مقدمه هدف اصلی در صنعت اسپینترونیک ،کنترل وبکارگیری اسپین الکترون ها ، علاوه بربار آن هاست . ازچشم اندازهای این صنعت می توان به ساخت حافظه های غیرفرارسریع ، افزایش سرعت پردازش اطلاعات ،کاهش توان مصرفی و افزایش پکیدگی مدارهای مجتمع اشاره کرد . در این صنعت از ترکیباتی استفاده می شود که اولاً تکنولوژی لازم برای تهیه آن ها باشد وثانیاً دمای گذارآن ها بزرگ ( نزدیک دمای اتاق ) باشد. مطالعات نظری صورت گرفته در این خصوص نشان می دهند که تنها ترکیبات پایه با گاف نواری بزرگتردمای گذار بالاتری از خود نشان می دهند . دمای گذار بالا جایی است که می توان این ترکیبات را تجاری کرد . 1-2 نیمرساناهای مغناطیسی رقیق آلایش ترکیبات نیمرسانا با عناصرواسطه ( Cr , Mn , Fe , Co , Ni ) می تواند منجربه تولید موادی شوند که خاصیت مغناطیسی ازخود نشان می دهند که به چنین ترکیباتی اصطلاحاً نیمرساناهای مغناطیسی رقیق شده (DMS) می گویند . یک دسته از ترکیباتی که در تولید DMS ها به عنوان ترکیب پایه استفاده می شوند ترکیبات گروه II-VI هستند . ترکیبات این گروه دارای گاف نواری پهن ومستقیم می باشند . این ترکیبات قابلیت انتشار نور حتی در دمای اتاق را دارند به همین دلیل این ترکیبات کاندیدای مناسبی برای ساخت قطعات اسپینترونیکی و اپتوالکترونیکی می باشند . گاف نواری و ثابت شبکه بعضی از این ترکیبات در جدول (1-1) گزارش شده است . جدول (1-1) : مقادیر گاف نواری و ثابت شبکه برخی ترکیبات گروه II-VI ]1[ نمونه ثابت شبکه(A^° ) گاف نواری (eV) ZnS 41/5 68/3 ZnSe 67/5 7/2 ZnTe 10/6 26/2 سولفیدروی (ZnS) یک نیمرسانای مهم ازترکیبات گروه II-VI است. که اتم های Zn وS به ترتیب در گروه II و VI جدول تناوبی قرار دارند . اوربیتال های اتمی لایه آخر روی (3d,4s) است درحالی که برای اتم S (3s,3p) است . اتم Zn دارای عدداتمی 30 ، شعاع اتمی 133/0 نانومتر و شعاع یونی 074/0 نانومتراست درحالیکه اتم S دارای عدداتمی 16، شعاع اتمی 101/0 نانومتر و شعاع یونی 184/0نانومتراست ]1[. گاف نواری این ماده دردمای اتاق در حدود 68/3 الکترون ولت می باشد . حدود این گاف نواری نشان می دهد که حدود طول موج های طیف اپتیکی شفاف است . نوع و قدرت پیوندهای بین اتمی این ترکیب یونی وبسیارقوی می باشد که این مسئله می تواند علت کاهش رسانش گرمایی و پهن بودن گاف نواری این ماده باشد . دمای ذوب این ترکیب درحدود 1718 درجه سانتی گراد است . این ماده کاندیدای مناسبی برای استفاده در ساخت سلول های خورشیدی ، حافظه های اپتیکی ، بازتابنده ها و صفحه نمایش های تخت می باشد]2،3 [. ازسوی دیگر با توجه به پهن بودن گاف نواری این ماده پیش بینی می شود که درصورت آلایش این ماده با اتم های مغناطیسی امکان افزایش دمای کوری در این مواد وجود داشته و امکان استفاده از این ترکیب را در صنعت اسپینترونیک برای ساخت قطعاتی نظیر حافظه های مغناطیسی فراهم می آورد. 1-3 ساختاربلوری

👇 تصادفی👇

جزوه خلاصه حسابداری مدیریتبررسي اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پاية اولتحلیل ترمودینامیکی و طراحی سیکل تبرید مغناطیسینقاط عملیاتی بهینه مدل سلول سوختی ‏PEM‏ با ‏RSMبهسازی ساختمان های بتن آرمه توسط کابل هاپکیج افزایش ممبر (واقعی و ایرانی) تلگرامطرح توجيهي سردخانه 5000 تني بالاي صفرست کوردستانیطرح توجیهی تولید پارچه آنتی باکتریال ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مطالعه تئوری خواص مغناطیسی نیمرسانای ZnS:TM

مطالعه تئوری خواص مغناطیسی نیمرسانای ZnS:TM

دانلود مطالعه تئوری خواص مغناطیسی نیمرسانای ZnS:TM

خرید اینترنتی مطالعه تئوری خواص مغناطیسی نیمرسانای ZnS:TM

👇🏞 تصاویر 🏞