👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه نقاط c*-فرین word

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه نقاط c*-فرین word
چکیده
در این پایان نامه قصد داریم حالت دیگری از قضیه ی کراین میلمان را برای زیر مجموعه­های C*-محدب از B(H) به طوری که H یک فضای هیلبرت جداشدنی است، ثابت کنیم. اما از آن جا که همین اثبات برای زیر مجموعه­های عامل­های ابرمتناهی به قوت خود باقی است، نتیجه را برای این چنین عامل­هایی بیان می­کنیم.
بنابراین نشان خواهیم داد:
هر زیرمجموعه -C* محدب ضعیف ستاره فشرده یک عامل ابرمتناهی (به خصوص در B(H)) بستار ضعیف ستاره از غلاف -C* محدب نقاط -C* فرینش است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه.............. 2
فصل دوم : قضایا و تعاریف اولیه ...... 4
تصویر و تصویر متعامد؛ زیر فضای پایا و تحویل پذیر.......... 5
جبر ..... 7
جبر های فون نویمان و عامل ها ......... 9
نگاشت های کاملاً مثبت........ 12
فصل سوم : ساختار مجموعه های محدب ....... 16
مجموعه های محدب ........ 17
نقاط فرین و -Rفرین ......... 19
فصل چهارم: نقاط فرین ................................................................................................................................ 27
برد ماتریسی یک عملگر از یک عامل.................................................................................................................... 28
نقاط فرینمجموعه های محدب فشرده ی ضعیف ستاره .................................................................... 41
قضیه کرین میلمان برای مجموعه های محدب فشرده ی ضعیف ستاره در عامل های ابر متناهی.............. 43
فصل پنجم: نقاط فرین در جبر فون نویمان متناهی البعد ................................................... 51
نقاط فرین زیر مجموعه های محدب نرم- بسته از جبر فون نویمان R................................................. 51
تراکم به وقتی .......................................................................................................................... 58
عناصر ساختاری .................................................................................................................................................... 74 قضیه 3-3-2 در حالت متناهی البعد................................................................................................................... 77
فهرست منابع......................................................................................................................................................... 88
واژه نامه انگليسي به فارسي................................................................................................................................... 90
فصل اول
مقدمه
 
در جبرهای C* مفهومی به نام -C*محدب و -C*فرین وجود دارد که تعریف -C* محدب را در قسمت تعاریف اصلی خواهیم آورد و تعریف نقاط - فرین را از مقاله ی لوئبل و پالسن (1981) می­اوریم. این نقاط برای زیر مجموعه­های از جبر C*، ،همان نقاط فرین در مقاله ی لوئبل و پالسن(1981)هستند که عکس آن طبق مقاله­های هاپنواسر و مور (1981)و فارنیک و مورنز (1993)بر قرار نمی باشد. طبق مقاله ی لوئبل و پالسن(1981)حالت دیگری از قضیه کراین میلمان برای مجموعه­های فشرده- محدب برقرار است و در واقع اخیراً برای زیر مجموعه­های Mn این چنین قضیه­ای توسط مورنز (1994) ثابت شده بود که از بعضی کارهای قبلی فارنیک (1992) و فارنیک و مورنز استفاده شده.
درفصل 3 این پایان نامه قضیه 3-2-2 را در حالت کلی برای عامل­های ابرمتناهی بیان کرده و اثبات آن را به کمک قضیه های زیرنشان خواهیم داد.
قضیه: فرض کنید R یک عامل دلخواه باشد و وجود داشته باشد به طوری که یک زیر عامل (شامل همانی R) ایزوموف با Mn باشد. آنگاه برای هر به طوری که Wn(x)به عنوان زیر مجموعه­ای از A در نظر گرفته می­شود و A توسط Mn مشخص می­شود (با استفاده از یک C*-ایزومورفیسم دلخواه) به علاوهبرای هر نگاشت کاملاً مثبت یکانی و هر زیر مجموعه محدب C*فشرده ی ضعیف ستاره ی از R.
قضیه: فرض کنید R یک جبرC*یکانی و A یک زیر جبر C* شامل همانی R باشد به طوری که برای هر یک امید شرطی وجود داشته باشدکه . اگر زیرمجموعه محدب C* از R باشد که برای هر نگاشت کاملاً مثبت یکانی ، آن گاه .
هم چنین درفصل 3 لم زیر را برای اثبات قضیه3-1-3 استفاده کرده و لم 3-2-2 را نیز اثبات خواهیم کرد.
قضیه: فرض کنید A یک جبرC* یکانی باشد و am,…,a1عناصر A و pیک حالت روی A در بستار ضعیف ستاره حالت­های محض باشد. آن گاه برای هر وجود دارد عنصر به طوری که و برای i=1,…,m.
پس از آن در فصل 4، قضیه 3-1-3 را در حالت R=Mnتوسط نتایجی از مقالات فارنیک (1992) و مورنز (1994) یا مقاله ی وبستر و وینکلر(1999 ) اثبات خواهیم کرد.
خاطر نشان می­شویم که وجود نقاط_فرین از زیرمجموعه­های _محدب فشردهی ضعیف ستاره ی K از یک جبر دلخواه فون نویمان در مقاله ماگاجنا اثبات شده اما نقاط فرین بدست آمده از مقاله ماگاجنا دلخواه است و برای تولید کردن K مناسب نیست.
بنابراین برای جبرهای دلخواه فون نویمان این مسئله که هر زیر مجموعه -C*محدب فشرده ی ضعیف ستاره توسط نقاط -C*فرینش تولید می­شود، هنوز حل نشده است.

👇 تصادفی👇

تجزيه و تحليل تنش در اتصالات ساده چسبی دو تک لايه ی کامپوزيتیکتاب الماس نتراشیدهپروژه طرح ریزی واحد های صنعتی کار خانه بخاریمجموعه ترفندهای اندروید،ویندوز 7 و 8 و 10 ،محاسبات ریاضی، عکاسیدانلود مقاله و پروژه قنات486- ارزیابی عملكرد سازه های بتنی با استفاده از تحلیل دینامیكی غیر خطی افزایشیپاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداشپروژه بیزینس پلن بسته بندي آب معدنينمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی- مبانی تعاون کد درس: 1222003 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه نقاط c*-فرین word

پایان نامه نقاط c*-فرین word

دانلود پایان نامه نقاط c*-فرین word

خرید اینترنتی پایان نامه نقاط c*-فرین word

👇🏞 تصاویر 🏞