👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودجزوه نوروسایکولوژی و سایکو فیزیولوژی Neuropsychology & Psychophysiology دکتر میرمهدی
به تعداد 47 صفحه pdf
فهرست مطالب کتاب
فصل اول.دستگاه عصبي انسان,ساختار,كاركرد و آسيب شناسيمقدمههدف كليهدف هاي رفتاريدستگاه عصبيتكامل دستگاه عصبي1.مغز1-1 .مغز پسين1-1-1 .بصل النخاع2-1-1 .پل۳3-1-1 . مخچهمغزمياني2.مغز پيشين1-2 .ديانسفالتالاموسهيپوتالاموستشكيلات مشبكسيستم ليمبيكاختلالات مرتبط با دستگاه ليمبيكسيستم هيپوكامپ2-2 .مخشيارهاي اصلي مغزنيم كره هاي مخقطعه پيشانيقطعه آهيانه ايقطعه پس سريقطعه گيجگاهيضايعات قشر مخ۴پتانسيل هاي قشر مخدستگاه عصبي خودكارسازماندهي دستگاه عصبي خودكاراعمال دستگاه عصبي خودكاردستگاه عصبي سوماتيكاصطلاحات كليديپرسش هاي مروريپرسش هاي چندگزينه اي
فصل دوم.نوروسايكولوژي احساس ,ادراك و آسيب شناسي آنمقدمههدف كلياهداف رفتارياصول كلي دستگاههاي حسيحس هاي عموميالف)حس هاي پوستيب)حس هاي زير پوستي1-2 .حس هاي اختصاصي1-1-2 .دستگاه ديداري۵الف)راههاي عصبي دستگاه ديداريب)قطعه پس سري وادراك ديداريج)ضايعات قشر ديداري مغز1-2-2 دستگاه شنيداريالف)راهاي عصبي شنيداريب)قطعه گيجگاهي و ادراك شنيداريج)ضايعات قشر شنيداري مغز1-3-2 .حس دهليزي1-4-2 .حس چشايي وبوياييالف) راههاي عصبي حس چشايي وبوياييب)دستگاه ليمبيك وحس بوياييج)ضايعات مربوط به حس بوياييد) حس چشايي3.نوروسايكولوژي ادراكاصطلاحات كليديپرسش هاي مروريپرسش هاي چند گزينه اي
فصل سوم : نورورسايكولوژي انگيزش وهيجان۶مقدمههدف كلياهداف رفتاري1. ماهيت انگيزش وهيجان2. قطعه پيشاني مغز ورفتار انگيزشي3. دستگاه ليمبيك ورفتار عاطفي4. نقش هسته آميگدال در عواطف5. مدار واكنش دفاع و هيجان ترس6. تفاوت هاي فردي در مكانيسم عصبي هيجانات7. ضايعات قطعه پيشاني و دستگاه ليمبيك و اختلالات هيجاني وانگيزشياصطلاحات كليديپرسش هاي مروريپرسش هاي چند گزينه اي
فصل چهارم :نوروسايكولوژي حافظه , يادگيري و آسيب شناسي آنمقدمههدف كلياهداف رفتاري1.حافظه2.بررسي هاي باليني حافظه3.مراحل تشكيل حافظه اكتسابي4.نوروآناتومي حافظه1-4-4 .نقش هيپوكامپ در شكل گيري حافظه2-4-4 .نقش قطعه پيشاني و نئوكرتكس قطعه گيجگاهي در شكل گيري حافظه۷5.مدل هاي نوروسايكولوژي حافظه1-5-4 .مدل نظري دماسيو2-5-4 .مدل نظري مسولام6.چگونگي ضبط و ذخيره اطلاعات در حافظه7.ضايعات حافظه در اثر آسيب هاي مغزي8 يادگيري چيست9 .مباني عصبي يادگيرياصطلاحات كليديپرسش هاي مروريپرسش هاي چند گزينه اي
فصل پنجم : نوروسايكولوژي خواب وبيداريمقدمههدف كلياهداف رفتاري1.خواب2.بدن انسان به چه مقدار خواب نياز دارد3.نوروآناتومي خواب1-3-5 .تشكيلات مشبك وخواب2-3-5 .ساقه مغز وخواب3-3-5 . هيپوتالاموس وخواب4. مراحل خوابو رويا REM 5. خواب مرحله6. اختلالات خواب7. اثرات خواب بر سلامت عمومي .۸اصطلاحات كليديپرسش هاي مروريپرسش هاي چند گزينه اي
فصل ششم : نوروسايكولوژي گفتار , زبان و اختلالات مرتبطمقدمههدف كلياهداف رفتاري1. زبان وگفتار2. مراحل رشد گفتاري3. مغز وبرتري جانبي4. تكامل ادراكي برتري جانبي و زبان5. نظريه حركتي ادراك گفتاري6. مغز و وضعيت بدن7. مناطق مغزي توليد و ادراك زبان1-8-6 . منطقه بروكا2-8-6 . منطقه ورنيكه3-8-6 .شكنج آنگولار غالب8. قشر گفتاري مغز1-8-6 . مدل ورنيكه – گشويند2-8-6 . مدل فعلي ورنيكه – گشويند9. يافته هاي جديد علوم عصب شناختي زبان10 . اختلالات تكلم وگفتار با ريشه هاي نورولوژيكمفاهيم كليديپرسش هاي مروري۹پرسش هاي چند گزينه اي
فصل هفتم : برخي بيماري هاي رواني و رفتاري با ريشه هاي نورولوژيكمقدمههدف كلياهداف رفتاري1. اختلال كار كرد هاي اجرايي1-7 . ارزيابي عصب شناختي كار كردهاي اجرايي2-7 . توان بخشي كاركردهاي اجرايي2. ضايعات هسته هاي قاعده اي مغز1 .بيماري پاركينسون -2-72-2-7 . بيماري كره3-2-7 . بيماري آتتوز4-2-7 . سندرم توره3. اختلالات مرتبط با حركات ارادي1-3-7 . آپراكسي2-3-7 . انواع آپراكسي4. اختلالات شناختي رواني عضوي1-4-7 . آلزايمر2-4-7 . دمانس3-4-7 .دليريوم5. ضايعات دستگاه مشبك1-5-7 . اختلال در هوشياري وتتراد ناركولپسي6. برخي اختلال هاي عصبي شايع1-6-7 . ميگرن۱۰2-6-7 .صرع و انواع آن7. سيستم دوپامينرژيك و اسكيزوفرني8. اختلال هاي كنشي نورون هاي حركتي نخاع شوكي1-8-7 . اسكلروز توبروز2-8-7 . فلج وانواع آناصطلاحات كليديپرسش هاي مروريپرسش هاي چند گزينه اي
فصل هشتم : پسيكوفارموكولوژيمقدمههدف كلياهداف رفتارياصول انتقال عصبي – شيميايي2. دسته بندي داروهاي رواني3. داروهاي ضد افسردگي1-3-8 .ضد افسردگي هاي كلاسيك2-3-8 . ضد افسردگي هاي نوين4. داروهاي ضد اضطراب5. دارو درماني وسواس6 . داروهاي ضد سايكوزاصطلاحات كليديپرسش هاي مروريپرسش هاي چند گزينه اي .فهرست منابع و ماخذ
 
لطفا توجه فرمایید در این فایل فقط فصل اول کتاب موجود می باشد . (47 صفحه تمام مربوط به فصل اول می باشد.)

👇 تصادفی👇

نرم افزار تقویت هوش و حافظه نسخه پیشرفته Brain Training Advancedپکیج کامل و جامع منابع استخدامی بانکهای دولتی وخصوصیسوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات- ادیان و عرفان-مسیحیت کد درس: 1220174پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراقمدیریت دانشبررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی: بانک اقتصاد نوین شهر تهرانپاورپوینت طرحريزي واحدهاي صنعتيتدوین مدلی برای کاربرد در برآورد خسارت کاویتاسیون در سرریزهای روگذر سدها به روش نزدیکترین همسایگی wordمدیریت و کنترل پروژه - جزوه (1) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞