👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD
فهرست مطالب
چکیده. 1
 فصل اول - کلیات تحقیق
1-1 مقدمه. 2
1-2 تشریح و بيان مسأله . 4
1-3 ضرورت انجام تحقیق . 5
1-4 اهداف مشخص تحقيق. 6
1-5 سؤالات تحقيق. 6
1-6 فرضيه‏هاي تحقيق. 6
1-6-1 فرضیه اصلی . 6
1-7 متغيرهاي مورد بررسي تحقیق . 7
1-8 روش انجام پژوهش. 7
1-8-1 روش تحقیق:. 7
1-8-2 روش گردآوری اطلاعات . 7
1-8- 3 قلمروی تحقیق. 8
1-8-4 جامعه آماري. 8
1-8-5 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها. 9
1-9 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات. 12
1-9-1 بازده سرمایه گذاری. 12
1-9-2 بهنگام بودن اعلام سود . 12
1-9-3 ریسک . 12
 
فصل دوم - مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه. 14
بخش اول : 2-2 بازده. 15
2-2-1 مفهوم بازده. 15
2-2-2 نرخ بازده. 16
2-2-3 نرخ بازده تحقق یافته و نرخ بازده مورد انتظار. 17
2-2-4 نرخ بازده بدون ریسک. 17
2-2-5 نرخ بازده سرمایه گذاری. 18
2-2-6 اجزای بازده. 20
2-2-7 عوامل موثر بر بازدهی. 20
بخش دوم :2-3 بهنگام بودن اعلام سود. 22
2-3-1 مفهوم به موقع بودن. 22
2-3-2 سود و اعلام سود. 23
بخش سوم : 2- 4 رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری. 29
بخش چهارم: 2-5 تحقیقات و مطالعات انجام گرفته. 31
2-5-1 تحقیقات انجام شده در ایران. 31
2-5- 2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 34
 
فصل سوم - روش شناسی تحقیق (متدولوژی تحقیق)
3-1 مقدمه. 40
3-2 اهداف پژوهش. 41
3-3 تدوین فرضيات. 41
3-4 نوع وروش تحقیق. 42
3-5 جامعه و نمونه آماری. 43
3-6 مدل تحقیق. 46
3-6-1 مدل رگرسيون. 46
3-7 متغيرهای تحقيق و نحوه محاسبه آنها. 46
3-7-1 بازده. 47
3-7-2 بهنگام بودن سود . 49
3-8-1 روش کتابخانه ای . 50
3-8-2 روش میدانی. 51
3-8-3 اينترنت. 51
3-9 قلمرو تحقیق . 51
3-10 آزمون های آماری برای مدل رگرسیون. 52
3-10-1 آزمون مانایی. 52
3-10-2 آزمون نرمال بودن. 54
3-10-3 آزمون f لیمر. 55
3-10-4 آزمون دوربین - واتسون. 56
3-10-5 آزمون وی آی اف (VIF ) و تلرانس. 56
3-10-6 آزمون t استیودنت. 57
3-10-7 همبستگی. 57
3-10-8 تحلیل واریانس. 58
 
فصل چهارم - تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1 مقدمه. 61
4-2 نتایج آزمون مانایی. 62
4-3 نتایج آزمون نرمال بودن. 63
4-4 آزمون فرضیات. 64
4-5 نتایج فرضیات تحقیق. 65
4-5-1 نتایج فرضیه اصلی. 65
آزمون فرضیات بر اساس جدول ضرایب رگرسیون. 68
4-5-2 نتایج فرضیه فرعی اول . 68
آزمون فرضیات بر اساس جدول ضرایب رگرسیون. 70
4-5-3 نتایج فرضیه فرعی دوم . 71
آزمون فرضیات بر اساس جدول ضرایب رگرسیون. 72
 
فصل پنجم - خلاصه و نتیجه گیری
5-1 مقدمه. 87
5-2 بحث. 87
5-3-1-بررسی مدل در صنعت خودرو سازی. 89
5-3-2 بررسی مدل در فلزات اساسی. 90
5-4 نتیجه گیری و پیشنهادات اجرایی. 90
5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 91
 
فصل ششم- منابع و مآخذ
 
منابع و ماخذ. 94
چکیده انگلیسی . 99
 
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1 خلاصه پیشین تحقیقات داخلی. 33
جدول 2-2 خلاصه پیشینه خارجی. 37
جدول3-1لیست شرکتها. 44
جدول 4-1 آزمون مانایی. 63
جدول 4- 2 آزمون کلوموگروف اسمیرنوف. 64
جدول4- 3 آزمون جارک برا. 64
جدول 4-4 تست لیمر. 65
جدول4 - 5 بررسی کلی مدل. 66
جدول4-6 بررسی کلی مدل. 66
جدول4 -7 تحلیل واریانس. 67
جدول4 -8 ضرایب رگرسیون. 67
جدول 4-9 معنی داری ضرایب رگرسیون. 68
جدول 4-10 بررسی کلی مدل. 69
جدول 4-11 تحلیل واریانس. 69
جدول4- 12 ضرایب رگرسیون. 70
جدول4- 13 ضرایب رگرسیون. 70
جدول 4-14 بررسی کلی مدل. 71
جدول 4-15 تحلیل واریانس. 71
جدول4-16 ضرایب رگرسیون. 72
جدول4-17 معنی داری ضرایب رگرسیون. 72
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودارهای هیستوگرام. 74
 چکیده:
در این تحقیق رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور،59 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 6 ساله (1390-1385 ) بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی و از نرم افزارEviews 7 و spss به صورت داده های پنل سازی کمک گرفته شده است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد در شرکتهایی که بازده بیشتری رخ داده است اعلان سود نیز به هنگام تر است و از سوی دیگر شرکت هایی که دارای سود منفی بوده اند تاخیر در اعلام سود بیشتری نسبت به شرکتهایی داشته اند که دارای سود مثبت بوده اند.
واژگان کلیدی: به موقع بودن ،اعلان سود، بازده سرمایه گذاری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
 فصل اول
کلیات تحقیق
 1-1 مقدمه
راهبرد کنونی نظام اقتصادی کشور مبنی بر کوچک سازی دولت و جلوگیری از تورم بخش های دولتی و نهادهای عمومی و قرارگیری نوک پیکان حرکت اقتصادی در راستای خصوصی سازی، سیاست گذاران این عرصه را بر آن داشته است تا با واگذاری شرکت ها و موسسات تحت پوشش دولت، دستیابی به این مهم را تحقق بخشند علاوه بر این کسب منافع اقتصادی و عایدات مالی موجب شده است که متولیان امر ضمن هموار ساختن مسیر نیل به این هدف، آن را تلاشی برای جبران کسری بودجه دولت بدانند. از طرف دیگر، سایر شرکت ها و سازمانها نیز با در نظر گرفتن اهداف و منافع خود که عمدتاً شناسایی سود می باشد،در این راستا حرکت کرده و زیر مجموعه های خود را واگذار می کنند.
تقریبا همه استفاده کنندگان برون سازمانی در تلاشند که به کمک اطلاعات مالی گزارش شده، سود در چند دوره آتی را پیش بینی کنند. بنابراین سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات مالی شرکت ها بازده مورد انتظار خود را پیش بینی می کنند. در ضمن سرمایه گذاران در مقایسه با سایر شاخص های عملکرد (از قبیل سود نقدی، جریان های نقدی، و تغییرات سود ) اتکای بیشتری بر روی اطلاعات مربوط به سود دارند.از این رو سود گزارش شده یکی از معیار های تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است.
سود یکی از مهمترین اقلام اطلاعات حسابداری بوده و به منظور مفید بودن در اخذ تصمیمات سرمایه گذاران، دارای ویژگی هایی از جمله بهنگام بودن است. به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات می باشد و طبق نظر انجمن حسابدارای امریکا به عنوان زیر مجموعه ای از ویژگی های کیفی مربوط بودن اطلاعات طبقه بندی می گردد. به موقع بودن بدین معناست که، اطلاعات مالی زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرند که فرصت اتخاذ تصمیم، قضاوت و اقدام به موقع نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر اطلاعات مالی باید پیش از سپری شدن فرصتی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن داوری یا تصمیم گیری نمایند، در اختیار آنها قرار گیرند. بنابراین هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوطه نزدیکتر باشد، اطلاعات بهنگام تر خواهد بود. اگر اطلاعات مربوط به سود، به موقع باشد بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز واقعی خواهد بود.
بازده سهام از دو بخش تشکیل می شود:
بخش اول در آمد یا سود سهام که عبارت است از وجوهی که به صورت متناوب و دوره ای به سرمایه گذاری تعلق می گیرد و بخش دیگر بازده ای است که از تغییرات قیمت سهام ناشی می شود.آگاهی سرمایه گذاران از این که بازده مورد انتظار آنان از سرمایه گذاری، بیشتر از کدام یک از این دو بخش ناشی خواهد شد، بر تصمیم گیری های مربوط به خرید، فروش و حتی مدت نگهداری سرمایه گذاری و ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری تأثیر خواهد گذاشت.
در این تحقیق، شرکت های خودروسازی و فلزات اساسی مورد استفاده قرار گرفته است؛ این دو صنعت چون به همدیگر ارتباط نزدیکی و از دیدگاه بعضی از کارشناسان به نوعی مکمل همدیگر هستند و جزء صنایع اساسی و اصلی و مهم به حساب می آیند انتخاب شده است و همچنین جزء تحقیقات آتی پایان نامه های گذشته بوده است اهمیت آن را دو چندان نموده است.
 1-2 تشریح و بيان مسأله :
سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در جهت رشدوشکوفایی اقتصادی کشور است و یکیازمهمترین نیازهای سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار، داشتن اطلاعات کافی جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مطلوب در سهام است.در بازار سرمایه ادبیات گزارش مالی باید اطلاعات مفیدی را برای سهامداران ارائه کند. در بعد عرضه سرمایه، سرمایه گذاران سعی دارند که حتی الامکان پس اندازهای خود را در جایی سرمایه گذاری کند که بیشترین بازده را داشته باشد.و سرمایه گذاران در بورس تلاش می کنند از میان طیف وسیعی از اوراق بهادار،آنهایی را انتخاب کنند که بازده مورد انتظار زیادی دارند.
در این تحقیق، به بررسی مطالعه رابطه بین بهنگام بودن )به موقع بودن) اعلام سود بر بازده سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپرداخته می شود. کیفیت سود ابعاد مختلفی نظیر محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود، بموقع بودن سود، و..... داشته که در این تحقیق جنبه بموقع بودن سود برگزیده شده است، و یکی از معیار های اساسی برای تصمیم گیری در بورس، بازده سهام می باشد.بازده سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است و بیشتر سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها از آن استفاده می کند.
به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات می باشد و طبق نظر انجمن حسابدارای امریکا به عنوان زیر مجموعه ای از ویژگی های کیفی مربوط بودن اطلاعات طبقه بندی می گردد. به موقع بودن بدین معناست که، اطلاعات مالی زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرند که فرصت اتخاذ تصمیم، قضاوت و اقدام به موقع نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر اطلاعات مالی باید پیش از سپری شدن فرصتی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن داوری یا تصمیم گیری نمایند، در اختیار آنها قرارگیرند. بنابراین هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوطه نزدیکتر باشد، اطلاعات بهنگام تر خواهد بود. اگر اطلاعات مربوط به سود، به موقع باشد بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز واقعی خواهد بود. از طرف دیگر هرچه اطلاعات در فواصل زمانی کوتاه تری گزارش شوند به دلیل بالا بودن سطح اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران ریسک اطلاعاتی شرکت پایین خواهد بود.
بازده به مفهوم نسبت کل عایدی یا ضرر حاصل از سرمایه گذاری در یک دوره معین به مبلغ سرمایه گذاری که برای کسب این عایدی در همان دوره بکار گرفته شده است،می باشد.
 1-3 ضرورت انجام تحقیق :
سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در جهت رشدوشکوفایی اقتصادی کشور است و یکیازمهمترین نیازهای سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار، داشتن اطلاعات کافی جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مطلوب در سهام است. هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی کسب سود و در نهایت به حداکثر رساندن ثروتشان می باشد. به منظور تحقق بخشیدن به این امر سرمایه گذاران در سهامی که دارای بازده بالا و ریسک نسبتا پایینی می باشد، سرمایه گذاری می کنند.
امروزه به موقع بودن اطلاعات به عنوان معیاری بسیار مهم از سوی مراجع حرفه ای، مراجع قانون گذار، تجزیه و تحلیل کنندگان اطلاعات مالی، سرمایه گذاران، مدیران و جامعه علمی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور کسب اطمینان نسبت به ارائه اطلاعات جاری و مربوط، می بایست جمع آوری، تلخیص و انتشار اطلاعات مالی در حد امکان سریع و بدون وقفه انجام گیرد. در فرایند تصمیم گیری، اطلاعات قدیمی ارزش چندانی برای تصمیم گیرندگان و فعالان بازار نخواهد داشت. بدین ترتیب ویژگی بموقع بودن اطلاعات، تبدیل به یکی از معیار های مهم کیفی، در ارائه اطلاعات حسابداری شده است.
 اهمیت این تحقیق از دو دیدگاه مورد توجه می باشد که مهمترین دید گاه ها عبارتند از :
1- از دیدگاه سرمایه گذاران : سرمایه گذاران علاقه مندند در شرکت هایی که بازده بالایی دارند سرمایه گذاری کنند.
2- از دیدگاه سازمان بورس اوراق بهادار : این تحقیق به سازمان بورس اوراق بهادار در فعال تر نمودن بازار بورس از نظر اطلاع رسانی موثر است.

👇 تصادفی👇

پاورپوینت جوشکاری فراصوتیدانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صنعت معدندانلود تحقیق آشنایی با ترانزیستورپکیج شماره موبایل تلگرامیبررسي مسائل جاري در بازاريابي بين الملل13-بررسی عملكرد و مدلسازی بیوراكتور محتوی سنگدانه های پامیس به عنوان بستر بیوفیلم در تصفیه هوای فاضلابفرمت ارائه سمینار و ... با اسلایددانلود لایه shapefile مرز استان اذربایجان شرقیارائه طیف طراحی بر مبنای مطالعات تفكیك خطر لرزه ای مطالعه موردی تپه های عباس آباد تهرانگزارش کارآموزی در جهاد کشاورزی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

دانلود بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

خرید اینترنتی بررسی رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

👇🏞 تصاویر 🏞