👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوداین پرسشنامه روایی و پایایی دارد. گويه هاي اصلي پرسشنامه اكوال در راستاي سنجش جو خلاق است. نسخه نهايي اين پرسشنامه مشتمل بر 10 مؤلفه و 55 سؤال است. مؤلفه چالش ( 8 سؤال)، آزادي ( 6 سؤال)، حمايت از ايده ها ( 6 سؤال)، اعتماد و اطمينان ( 11 سؤال)، مباحثه ( 6 سؤال)، تضاد ( 5 سؤال)، خطرپذيري ( 4 سؤال)، زمان دادن به ايده ها ( 4 سؤال)، سرزندگي و پويايي ( 3سؤال)، مؤلفه شادماني و شوخ طبعي ( 2 سؤال) را به خود اختصاص دادند. مقياس نمره دهي پرسشنامه بر اساس مقياس ليكرت در طيف پنج گانه (كاملاً مخالف، مخالف، نظري ندارم، موافق، و كاملاً موافق) بود. بنابراين نمره 1 نشانه حداقل گرايش و نمره 5 به معناي حداكثر گرايش مثبت محسوب گرديد. به اين ترتيب نمره كل پرسشنامه بين حداقل نمره از 1 تا حداكثر 275 متغير بود. نحوه محاسبه نقطه ي برش بدين ترتيب بود كه چون مقدار گويه ها: كاملاً مخالف= 1، مخالف= 2، نظري ندارم= 3، موافق= 4، و كاملاً موافق= 5 بود، مجموع نمره گزينه ها برابر 15 ميشود كه با تقسيم آن بر تعداد گزينه ها ( 5 گزينه) عدد 3 به دست آمد. جهت رعايت ملاحظات اخلاقي، پژوهشگر با معرفي خود و توضيح اهداف پژوهش، به گروه نمونه اطمينان داد كه اطلاعات آنها محرمانه خواهد ماند. براي سنجش پايايي پرسشنامه از روش محاسبه آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار ضريب آلفاي آن ( 85/0) دست آمد. 
هدف پرسشنامه اكوال : سنجش جو خلاق
تعداد سؤالات : 55 سؤال
تعداد ابعاد : 10 مؤلفه
مؤلفه هاي ده گانه "جو خلاق اكوال"
مقياس نمره دهي پرسشنامه بر اساس مقياس ليكرت در طيف پنج گانه (كاملاً مخالف، مخالف، نظري ندارم، موافق، و كاملاً موافق) نمره 1 نشانه حداقل گرايش و نمره 5 به معناي حداكثر گرايش مثبت است. نمره كل پرسشنامه بين حداقل نمره از 1 تا حداكثر 275 متغير بود. نقطه برش، عدد 3 است چون مقدار گويه ها: كاملاً مخالف= 1، مخالف= 2، نظري ندارم= 3، موافق= 4، و كاملاً موافق= 5 مجموع نمره گزينه ها برابر 15 ميشود كه با تقسيم آن بر تعداد گزينه ها ( 5 گزينه) عدد 3 به دست آمد.

👇 تصادفی👇

مجموعه ای متنوع از والپیپرهای زیبا(1500 تومان)دانلود جزوه آموزش سیمیولینکGravity and Cancerسيستم و مكتب سيستميARCHITECTURAL DIGEST252- بررسی تغییرات تراز آب دریا برپاسخ تحلیل تاریخچه ی زمانی سكوی جاكتیبانک شماره ایرانسل کل کشور بر اساس تفکیک استان و شهر با قیمت عالیعوامل موثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی در بین دانشجویان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞