👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران -تعداد صفحات 114 ص

ارتباط با ما

دانلود


بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران -تعداد صفحات  114 ص
پایان نامه و تحقیق پیرامون بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران -تعداد صفحات 114 ص
چکيده
در پژوهش حاضر که با هدف بررسي تيپ شخصيتي بازيگران گروههاي مختلف تئاتر تدوين شده است يک فرضيه مدنظر بوده است و بر روي نمونه اي در دسترس به حجم 60 نفر از جامعه آماري دانشجويان دانشگاه هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز اجراي شده است. جهت سنجش متغيرها از پرسشنامه شخصيت آيزنگ استفاده شده است. هم چنين داده ها در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و نتايج بررسي فرضيه حاکي از آن است که بين تيپ شخصيتي (برونگرا- درونگرا) بازيگران گروه هاي مختلف تئاتر تفاوت معناداري وجود دارد.
چکيده......................................... 1
فصل اول: طرح تحقيق
مقدمه......................................... 3
بيان مسئله.................................... 8
اهميت و ضرورت تحقيق ......................... 11
پرسش هاي پژوهشي ............................. 12
فرضيه هاي پژوهشي ............................ 12
تعريف مفهومي ................................ 12
تعريف عملياتي ............................... 12
 
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
تاريخچه ي در ارتباط با موضوع شخصيت .......... 14
تعاريف شخصيت ................................ 16
عوامل موثر در تعيين شخصيت ................... 25
شکل گيري شخصيت .............................. 28
رشد شخصيت ................................... 29
ابعاد شخصيت ................................. 30
نظريه هاي شخصيت ............................. 35
تيپ شناسي شخصيت ويليام شلدون ................ 43
تيپ شناسي شخصيت اميل کرچمر .................. 43
تيپ شناسي شخصيت يونگ ........................ 44
نظريه ريموند بي کتل ......................... 45
نظريه هانس جي آيزنگ ......................... 50
نظريه پنج عامل رابرت مک کري و پل کاستا ...... 51
نظريه خلق وخو آرنولد باس و رابرت پلامين....... 52
ديدگاه فطري درمورد صفات شخصيتي .............. 54
تئاتر چيست .................................. 64
نظريه خاستگاه آييني ......................... 70
نظريه هاي ديگر درباره خاستگاه آييني ......... 74
تئاتر کلاسيک و شخصيت بازيگران تئتار کلاسيک .... 80
تئاتر نئوکلاسيک و شخصيت بازيگران تئاتر نئوکلاسيک 84
تئاتر مدرنيسم و شخصيت بازيگران تئاتر مدرنيسم. 88
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه ....................................... 92
جامعه آماري ................................. 92
نمونه و روش نمونه گيري ...................... 92
ابزار اندازه گيري ........................... 92...
آزمون شخصيتي آيزنگ .......................... 93
اعتبار و روايي پرسشنامه شخصيت آيزنگ ......... 95
روش اجراي تست آيزنگ.......................... 95
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري
مقدمه........................................ 98
تجزيه و تحليل فرضيات ........................ 98
جدول شاخص هاي آمار توصيفي 2 متغير سبک هاي تئاتر و نوع شخصيت 99
جدول بررسي فرضيه ........................... 101
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
خلاصه ....................................... 105
محدوديت هاي پژوهش .......................... 107
پيشنهادات پژوهش ............................ 108
بحث و نتيجه گيري ........................... 109
منابع ...................................... 111
ضمايم ...................................... 114

👇 تصادفی👇

آموزش نرم افزار سه بعدی سازی 3Ds MAXتحقیق تاثير شرايط مختلف بر يادگيريمروری بر انواع روشهای کنترل توپولوژی در شبکه های حسگر بیسیم و بررسی تعدادی از الگوریتم های موجوداساسنامه شركت خدمات ارتباطي ايرانسلدانلود فیلم های آموزشی ژیمیناستیک به زبان فارسیطرح توجیهی تولید قطعات بتن آمادهپاورپوینت قانون رقابتسرو ته یک کرباس - جمال زادههژموني واستراتژي سوسياليستي ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران -تعداد صفحات 114 ص

بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران -تعداد صفحات 114 ص

دانلود بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران -تعداد صفحات 114 ص

خرید اینترنتی بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران -تعداد صفحات 114 ص

👇🏞 تصاویر 🏞