👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارائه راهکاری مدرن برای سنجش عملکرد بانکها با سیستم کارت ارزیابی متوازن پویا مبتنی بر الگوریتم های هوش مصنوعی(تعدادصفحات:15)

ارتباط با ما

دانلود


ارائه راهکاری مدرن برای سنجش عملکرد بانکها با سیستم کارت ارزیابی متوازن پویا مبتنی بر الگوریتم های هوش مصنوعی(تعدادصفحات:15)
چکیده :
هدف از این پژوهش ارائه راهکاری مدرن برای سنجش عملکرد بانک های ایرانی با سیستم کارت ارزیابی متوازن پویا مبتنی BSC بر الگوریتم های هوش مصنوعی است. در این پژوهش از الگوریتم ژنتیک برای انتخاب وزن سنجه ها و شاخص های و از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی و هدف گذاری های آتی بانک و از منطق فازی بررای رفرا ابمرا و عرد قطعیت استفاده شده است. در پژوهش حاضر پویاسازی کارت ارزیابی متوازن در شش منظر مالی، مشتری، فرایندها، رشد و یادگیری، رضایت کارکنان و محیط جامعه برای رسیدن به اطلاعات موثق ودقیق درراستای تحقق چشم اندازهابا الگوریتم های هوش مصنوعی تلفیق گردیده است. نتایج پیاده سازی و طراحی این سیسرتم ارزیرابی عملکررد مری توانرد مردیران، کارشناسان و کلیه ذینفعان داخلی و خارجی بانک را در شناخت شاخص های موثر ارزیابی عملکرد و در راسرتای تسرمی تصمیم گیری ها موثر واقا گردد. ضرورت تبیین اهمیت و پیاده سازی این نظا ارزیابی عملکردبررای تحقرق جشرم انرداز بانک ها هدف اصلی این پژوهش است.

👇 تصادفی👇

2 کارت ویزیت عکاسیتوليد و بررسي خواص فوم هاي كامپوزيتي آلومينيوم براي سبك سازي سازه هاي هواييپایان نامه با عنوان تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد و تداوم موجودی های راکد در انبار شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان(سهامی خاص) و ارائه راهکار مناسب95- ارزیابی چرخه عمر مصالح ساختمانیدانلود مقاله پیرامون سیستم های اندازه گیریطرحریزی واحدهای صنعتی (جزوه)دانلود پاورپوینت کامل تعهد سازمانی ORGANIZATIONAL COMMITMENTمقاله 47- ظرفیت ‌ها و چالش ‌های اجرای اقتصاد اسلامیسه تفنگدار ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ارائه راهکاری مدرن برای سنجش عملکرد بانکها با سیستم کارت ارزیابی متوازن پویا مبتنی بر الگوریتم های هوش مصنوعی(تعدادصفحات:15)

ارائه راهکاری مدرن برای سنجش عملکرد بانکها با سیستم کارت ارزیابی متوازن پویا مبتنی بر الگوریتم های هوش مصنوعی(تعدادصفحات:15)

دانلود ارائه راهکاری مدرن برای سنجش عملکرد بانکها با سیستم کارت ارزیابی متوازن پویا مبتنی بر الگوریتم های هوش مصنوعی(تعدادصفحات:15)

خرید اینترنتی ارائه راهکاری مدرن برای سنجش عملکرد بانکها با سیستم کارت ارزیابی متوازن پویا مبتنی بر الگوریتم های هوش مصنوعی(تعدادصفحات:15)

👇🏞 تصاویر 🏞