👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش، آرایش و ظاهر اشخاص

ارتباط با ما

دانلود


بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش، آرایش و ظاهر اشخاص
بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش، آرایش و ظاهر اشخاص (رویکردهای رایج در ایران امروز از دیدگاه حقوق جزا و جرم شناسی)
مقدمه:
نوع لباس، نمادي از فرهنگ جامعه
لباس فراتر از يك نياز طبيعي در زندگي انسانها، امروزه بعنوان نمادي از فرهنگ جامعهمحسوب مي شود. كه اين نماد و شاخص فرهنگي در قالب خرده فرهنگها و سنتهاي قومي وقبيله اي بيشتر تجلي مي كند به گونه اي كه براي بازشناسي و تمايز فرهنگهاي مختلف ازيكديگر مي توان از الگوي پوشش آنان بهره گرفت. در گذشته و در ميان قبائل، نوع لباسافراد، نشانگر تعلق آنها به قوم يا قبيلة خاصي بوده است. لباس در زندگي امروزة انسانها نیزكاركردهاي گسترده و متنوعي دارد. از جمله كاركردهاي فردي اين مقوله، پاسخگوئي به نياز فطري خود استتاري است. براساس اين نياز، انسان در هر شرايطي حتي در محيطي كه كسي نباشد، تمايل دروني به برخورداري از حداقل ميزان پوشش دارد و از برهنگي مي پرهيزد. همچنين تأمين امنيت فردي از جهت محافظت بدن از گرما و سرما و شرايط متنوع جوي و جلوگيري از تحريك هوسبازان براي هرگونه اقدام احتمالي، عامل مهمي براي رعايت پوشش در محيط خارج ازخانه محسوب میشود.پوشش و بهره گيري از لباس به نياز طبيعي خودآرائي و زيبائي دوستي انسان نيز پاسخ مي دهد. تنوع الگوهاي پوششي در ميان افراد و نيز زيبائيها و جذابيتهاي بكار رفته در لباسها مؤيد اين مسئله، مي باشد. افراد با توجه به سلايق، انگيزه ها و فرهنگ حاكم بر محيط، در انتخاب شكل، رنگ و جنس لباس مورد علاقه خود اعمال نظر مي كنند و با جلوه گري از طريق آن به حس خودآرائي و زيبائي دوستي درونشان پاسخ مي دهند. متأسفانه امروزه با زياده روي در پرداختن به اين امر، جنبه هاي منفي پوشش در قالب تجمل گرائي، مدپرستي و خودنمائي نمود بيشتري يافته است كه مي توان گفت علت اصلي آن غفلت از خودآرائي دروني و تهذيب نفس است.
از سوي ديگر كاركردهاي اجتماعي لباس را نمي توان ناديده گرفت. امروزه لباس هويت خاصي را به افراد و حتي جوامع بخشيده است. لباس در ميان افرادجامعه نوعي منزلت و شخصيت اجتماعي را بوجود مي آورد و در ابعاد منفي ايجاد تفاخر وچشم هم چشمي مي كند. الگوهاي مختلف پوشش ضمن ايجاد شخصيت و منزلت فردي مي توانند بيانگر سنتها، ارزشها و نوع فرهنگ حاكم بر جوامع باشند. مهمتر از همه، لباس امروزه نماد فرهنگي جوامع و جزئي از پيكرة آن محسوب مي شود تا جائيكه با هنجارها و ارزشهاي حاكم بر جوامع گره خورده و بعنوان يكي از ابزار مهم در جهت شناسائي فرهنگهاي مختلف و حتي تحول در ساختار فرهنگي يك جامعه بكار گرفته مي شودپوشش وحجاب علاوه بر پیشینه ای تاریخی وفرهنگی از منظر ادیان الهی هم از جایگاه مخصوصی برخوردار بوده چنانچه در دین مبین اسلام طبق آیات قرآن و روایات، پوشش اندام و زیبایی‌های بدن به نحوی که زینت زنان را پنهان کند و حجم اندام را به نحو تحریک آمیز نشان ندهد برای زن مسلمان لازم و واجب است.
به لحاظ جرم­شناسی وبررسی موضوع ازنگاه حقوق جزا با ذکر مقدمه­ای به اصل موضوع می پردازیم.
حقوق کیفری کلاسیک کانون توجه خود را بر مساله جرم و مجرم مستقر ساخته بود و با تفکیک بزهکار ازبی گناه در مقام مجازات و تنبیه مجرم بود.
حقوق کیفری نوین اما به مرحله پیش از جرم یعنی وضعیت پیش مجرمانه توجه خاص مبذول می دارد. چرا که معتقد است وضعیت پیش از ارتکاب جرم به مثابه کاتالیز و تسهیل کننده ای است که ارتکاب جرم را موجب می شود بنابراین با کنترل آن می تواند وقوع بزه را کنترل و پیشگیری نمود.
در این نگاه پیشینی به جرم موضوع بزه دیده مداری به مثابه یکی از عوامل موجهه جرم مطرح می شود در واقع در فرایند تکوین جرم علاوه بر مجرم و خصوصیات فردی و اجتماعی که او در آن زندگی می کند بزه دیده و مجنی علیه نیز سهمی در حرکت مجرم از مرحله اندیشه و قصد مجرمانه به سوی عمل دارد که بر همین اساس بزه دیده شناسی را لازم و اجتناب ناپذیر می سازد. با پیشگیری از فرایند بزه دیدگی یعنی بزه دیده واقع شدن گروه هایی که بالقوه استعداد بزه دیده واقع شدن دارند و آسیب پذیر می باشند می تواند به طور غیر مستقیم مانع از تکوین جرم شد. این همان پیش گیری وضعی است که وضعیت پیش از جرم را تحت کنترل خود در می اورد.در واقع در این دیدگاه وضعیت بزه دیده خود سائق مجرم به سمت او به عنوان آماج بزه بوده است. این بزه دیده است که به صورت فعال و نه منفعلانه زمینه ساز جرم شده است و بنابراین این تصویر سنتی که بزه دیده قربانی مظلوم و منفعلانه جرم بوده است را باید در موارد بسیاری فروگذارد و نگاهی علت شناختی به بزه دیده داشت.
بی شک وضعیت زنانی که بدون رعایت حجاب در معابر عمومی ظاهر می شوند تحریک کننده بوده و سائق مجرم به ارتکاب جرم است. نمی توان برهنگی زنان را به رسمیت شناخت و آن گاه یکسره بر طبل مجازات متجاوزکوفت.جرم انگاری بد حجابی از این منظر ضرورتی است که منتفع اصلی آن خود زنان خواهند بود چرا که موجب پیشگیری از جرایم جنسی علیه ایشان می شود.
قانون کیفری نیز به این تناسب می بایست در نظام تعیین مجازات سهمی را به نقش بزه دیده و اثر گذاری او در ارتکاب جرم اختصاص دهد.در مورد جرایم علیه زنان نیز آن گاه که پوشش و وضعیت ایشان محرک به جرم بوده است می بایست حمایت حقوق کیفری از آن ها نیز کاهش یابد. و در مبارزه با جرایم جنسی از نقش مهم و بی بدیل ضرورت مبارزه با فرایند بزه دیدگی که بد پوششی از مصادیق بارز و مسلم آن است غفلت نورزید.پیشگیری از جرم از تکالیف حکومت ها ست. بنابراین مبارزه با پدیده شوم بد حجابی از وظایف ذاتی دولت و قوای انتظامی و قضایی است .بی توجهی حکومت به این مقوله زمینه ساز رشد چشم گیربد حجابی و جرایم ناشی از آن مانند مزاحمت و تجاوز خواهد شد.
پرداختن به انحرافات و آسیب های مذکور همواره توجه پژوهشگران و محققان دینی و غیر دینی را به خود جلب نموده و کتاب ها و مقالات و آثار متعددی تدوین، تنظیم و به مخاطبان ارایه گردیده است.دراین جا به دور از کلی گویی های رایج و تجزیه و تحلیل های خاصه مقالات و آثار تحقیقات و پژوهش های مفصل، سعی شده است، به بررسی ابعاد مختلف پوشش وظاهر اشخاص از نگاه حقوق جزا و در ادامه به ریشه یابی و ارایه راه کارهای عملی در مورد یکی از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی و فرهنگی (یعنی بدحجابی) را مورد بحث قرار داده و متنی آموزشی مبتنی بر رویکرد حقوقی،جامعه شناختی و آموزه های وحیانی، به علاقه مندان ارایه شود.
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده
1
مقدمه
2
بنداول:پـرسش اصلـي
4
بند دوم:پـرسش فرعـي
4
بندسوم:فرضیه ها
4
بندچهارم:هـدف
4
بندپنجم:پيشينـه تحقيـق
4
بندششم:روش تحقيـق
5
بندهفتم:ضـرورت و اهميـت بحـث
5
بخش اول:
بررسی ابعاد تاریخی، اجتماعی ومذهبی پوشش وظاهر اشخاص باتاکید برجامعه ایران امروز
فصل اول:پیشینه حجاب درمیان اقوام باستان تاکنون وحجاب در جامعه ایران امروز
6
مبحث اول:تاریخچه حجاب
6
گفتار اول:حجاب در اقوام باستان
6
گفتار دوم:حجاب در میان ادیان الهی
7
بند اول:پـوشش وحجـاب در آييـن زرتشت
8
بند دوم:پـوشش و حجـاب در آييـن يهـود
10
بند سوم:پـوشش و حجـاب در آييـن مسيحيـت
11
گفتار سوم:حجاب وپوشش زن در ایران باستان
12
بند اول:فـرهنـگ و لبـاس ايـران باستـان در گـذر تاريـخ
12
بنددوم:پـوشش زن در ايـران باستـان
13
مبحث دوم:حجاب در جامعه ایران امروز وتاثیر برخوردبا فرهنگ بیگانه
16
گفتار اول:پدیده تجدد وبرخورد فرهنگ سنتی ایران با مفاهیم برگرفته از فرهنگ غرب
16
بند اول:زن در دوره صفـوی
16
بنددوم:پـوشش زنـان در دوره شاه عبـاس اول
17
بندسوم:حجـاب در دوره قاجـار
17
بندچهارم:دوره معاصر
18
گفتار دوم:تاثیر انقلاب اسلامی وعوامل پیدایش بی حجابی وبد حجابی در ایران امروز
20
بند اول: عوامل روانی
20
بنددوم:عوامل فرهنگی
21
بند سوم:عوامل اجتماعی
22
بندچهارم: عوامل سیاسی
26
فصل دوم:حجاب از منظر دین اسلام وبررسی ابعاد شرعی حجاب
29
مبحث اول:مقام وحرمت دختران وزنان ازدیدگاه اسلام وبررسی فلسفه حجاب 31
29
گفتار اول:نگاه اسلام به زن وشان او در اجتماع
29
گفتار دوم:فلسفه حجاب وپوشش در اسلام وایرادات وارده به آن
30
بنداول:مفهـوم لغـوی حجـاب
30
بند دوم:فلسفه حجاب
32
مبحث دوم:حکم حجاب و خودآرایی در اسلام وحدود آنها
38
گفتار اول:حکم پوشش در اسلام وسیره بزرگان دین
38
بند اول:حجـاب در قـرآن
38
بند دوم:ديـدگـاه مفسـران
41
بند سوم:دلايـل روايـي
42
بند چهارم:حجـاب از ديـدگـاه عقـل
43
بند پنجم:حجيّـت سيـره
44
بندششم:معافيت هاي پوششي در زنان
45
گفتار دوم:زیبا شناختی پوشش وحدود خودآرایی از منظر اسلام
46
بند اول:اهميـت رنـگ پـوشش در اسلام
46
بند دوم:حدود خود آرایی در سلام
47
فصل سوم:بررسی حجاب در حوزه اخلاق اجتماعی
49
مبحث اول:بررسی آثار اجتماعی حجاب اسلامی
49
گفتار اول: جامعه شناختی بی حجابی
49
گفتار دوم:آثار مثبت اجتماعی رعایت حجاب وعفاف
50
بنداول:کاهش چشمگیر جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی
50
بند دوم:کاهش انحرافات جنسی
50
بندسوم:استحکام بنیان خانواده وکاهش آمارطلاق
51
بند چهارم:افزایش امنیت عمومی و سلامت اخلاقی
51
بند پنجم: فراهم شدن بسترهای رشد وپیشرفت در عرصه های گوناگون
51
گفتار سوم: آثار منفی اجتماعی عدم رعایت حجاب وعفاف
52
بند اول: افزایش جرایم وجنایات جنسی وجرایم مرتبط با امورجنسی ودرنتیجه کاهش آمارازدواج
52
بند دوم:سست شدن بنیان خانواده و افزایش آمار طلاق
52
بند سوم:کاهش امنیت و آرامش عمومی وسلامت اخلاقی به دلیل شیوع فساد و فحشاء.
53
بندچهارم:افزایش آمار فرزندان نامشروع
53
مبحث دوم:بدحجابی درحوزه اخلاق اجتماعی
53
گفتار اول:بد حجابی؛ مرز میان انحراف ،جرم وگناه
53
گفتار دوم:بدحجابی:پدیده یامعضل اجتماعی
58
بخش دوم:
آسیب شناسی فرهنگ حجاب وارائه راهکارهای پیشگیری از بد حجابی وپدیده های مشابه آن
فصل اول:آسیب شناسی فرهنگ حجاب وعلل گرایش برخی جوانان به پوشش ها و ظواهرنا متعارف
61
مبحث اول:عدم آشنایی بافرهنگ حجاب ونقش آموزش وپرورش(نظریه­های یادگیری و معاشرتهای ترجیحی)
61
گفتاراول:تبیین نظریه­های یادگیری ومعاشرتهای ترجیحی وانطباق آن باعدم رعایت حجاب اسلامی
61
گفتار دوم: شيوه كسب رفتارهاي انحرافی مانند عدم رعایت حجاب شرعی توسط فرد
65
بنداول:.خانواده
66
بنددوم: گروه همسالان(نظريه انتقال فرهنگي و معاشرت های ترجیحی)
67
بندسوم: خود تنظیمی
69
گفتار سوم: پاداشها و تنبيهات مؤثر درعدم رعایت حجاب شرعی
69
گفتار چهارم: عوامل اجتماعي و محيطي مؤثر بر این پدیده در يك محيط خاص مانند مدرسه
73
مبحث دوم: نقش وسایل ارتباط جمعی(نظریه تعارض فرهنگی)
76
گفتار اول:نظریه تعارض فرهنگی ونقش وسایل ارتباط جمعی در رابطه با رعایت حجاب
77
گفتار دوم:کارکردهای منفی رسانه ها وتاثیر آنها درتغییر ارزش ها وهنجارهای جامعه
82
بنداول.تحديد مفهوم جرم
82
بنددوم.ايجاد امواج جرم
82
بندسوم.عادي سازي هنجارشكني
82
بندچهارم.اشاعه فحشا و بي بندوباري
83
بندپنجم. تضعيف اعتماد اجتماعي
84
مبحث سوم:تلقی حجاب به عنوان یک تحمیل واجبار دولتی یا رسمی(نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی)
87
گفتار اول:نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی
87
گفتار دوم:کنترل اجتماعی در اسلام
89
گفتار سوم:بررسی عدم رعایت حجاب شرعی از منظر نظریه کنترل اجتماعی وواکنش اجتماعی
90
گفتار چهارم:آسیب شناسی کنترل اجتماعی رسمی والزامی حجاب وتاثیر آن در عدم رعایت حجاب شرعی
92
بند اول: آسیب شناسی کنترل اجتماعی رسمی والزامی حجاب
92
بنددوم: تاثیر کنترل رسمی والزامی حجاب در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی
96
بندسوم:نظریه برچسب زنی وآسیب شناسی آن در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی
97
فصل دوم:راهکارهای پیش­گیری ودرمان بی­حجابی و ترویج فرهنگ عفاف
101
مبحث اول: پیش گیری فرهنگی وترویج فرهنگ عفاف وحجاب
101
گفتار اول:آموزش پدران و مادران
101
گفتار دوم:ساماندهی نظام آموزش و پرورش
105
گفتار سوم: دانشگاهها و مقابله با بد حجابی
106
مبحث دوم: سایر طرق پیشگیری
106
بخش سوم:
مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش وظاهراشخاص
فصل اول:مباني جرم انگاري در خصوص نحوه پوشش وظاهر اشخاص
117
مبحث اول: حفظ اخلاق وعفت عمومی
117
گفتاراول:درمورد اشخاص مسلمان
117
گفتار دوم:وضعیت اتباع خارجه مقیم درایران وافراد غیر مسلمان
119
بند اول: نظر مخالفین اصل پوشش و حجاب افراد غیر مسلمان
119
بند دوم: نظر موافقین اصل لزوم حجاب برای افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه در جامعه اسلامی
121
بند سوم: نظربرگزیده در زمینه اصل لزوم حجاب برای افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه در جامعه اسلامی
121
مبحث دوم:حفظ نظم عمومی از طریق الزام اشخاص به رعایت حجاب و ظاهرمتعارف
122
گفتاراول:کارایی یا عدم کارایی ابزارکیفری
122
گفتار دوم:محدودیت کاربردابزارکیفری
124
بنداول:مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سختگیری پلیسی_قضایی
124
بنددوم:قلمرو مناسب برای دخالت ضابطین دادگستری ومقامات قضایی در مسئله پوشش وظاهر اشخاص
127
فصل دوم:ارکان جرم عدم رعایت حجاب شرعی وتظاهربه عمل حرام
130
مبحث اول:عدم رعایت حجاب شرعی
130
گفتار اول:عنصر قانونی جرم
130
گفتار دوم:زن بودن مرتکب وچرایی عدم اشاره به تکلیف شرعی مردان
135
گفتارسوم:علنی بودن یا ارتکاب درمعابر و اماکن عمومی
137
گفتار چهارم:منظور از ظاهر شدن بدون حجاب شرعی:شمول یاعدم شمول حکم بر پدیده بد حجابی
140
مبحث دوم: تظاهر به عمل حرام
142
گفتاراول:تبیین مفهوم حرمت شرعی ونسبت آن با اصل قانونی بودن جرم
142
بنداول:اصطلاحات و اقسام حرمت:
142
بنددوم:تبيين حدود اصل قانونى بودن جرم و مجازات
143
بندسوم:حرمت شرعی ونسبت آن با اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها
144
گفتاردوم:جریحه دار ساختن عفت عمومی و مفهوم آن
149
نتیجه گیری
153
فهرست منابع ومآخذ
157
چکیده انگلیسی
163
 

👇 تصادفی👇

وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه)فلسفه وحی در سنت مسیحیت- شاه ابادیدانلود لایه shapefile شهرستانهای استان کرمانآموزش خوانندگی431- ارائه روش آنالیز پیشنهادی طیفی شبه استاتیكی به منظور تحلیل شبه دینامیكی سازه ها در برابر زلزله و بررسی میزان دقت آن نسبت به روشهای موجودپرواربـندي گوساله با ظرفيت هفتاد و پنج راس در هر دورهآموزش آبرنگبررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار wordتحقیق تشخیص بن بست در سیستم‌های توزیع شدهبنر لوازم الکتریکی لایه باز زیبا ومدرن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش، آرایش و ظاهر اشخاص

بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش، آرایش و ظاهر اشخاص

دانلود بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش، آرایش و ظاهر اشخاص

خرید اینترنتی بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش، آرایش و ظاهر اشخاص

👇🏞 تصاویر 🏞