👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مطالعه و ارزيابي تاثير عوامل داخلي بر عملکرد مالي بانک (مورد مطالعه: بانک کشاورزي استان قزوين)(تعدادصفحات:11)

ارتباط با ما

دانلود


مطالعه و ارزيابي تاثير عوامل داخلي بر عملکرد مالي بانک (مورد مطالعه: بانک کشاورزي استان قزوين)(تعدادصفحات:11)
چکیده
هدف از این پژوهش مطالعه و ارزیابي تاثیر عوامل داخلي بر عملکرد مالي بانک کشاورزي استان قزوین بوده است.روش تحقیق توصیفي_پیمایشي، نوع تحقیق کاربردي، روش اجرا پیمایشي و روش جمع آوري داده ها میداني مي باشد. جامعه آماري تحقیق شامل کارکنان بانک کشاورزي استان قزوین و نمونه آماري 451 نفر و روش نمونهگیري تصادفي ساده بود. براي گردآوري دادهها از پرسشنامه شد. که روایي و پایایي آن مورد تایید قرار گرفت. از آمار توصیفي براي توصیف وضعیت آزمودنيها استفاده شد و در قسمت آمار استنباطي از آزمون تي تک نمونه اي و رگرسیون خطي جهت بررسي معناداري فرضیهها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل داخلي بر عملکرد مالي بانک کشاورزي استان قزوین تاثیر دارد. طبق نتایج این پژوهش ریسک اعتباري، تسهیلات اعتباري و سپرده ها بر عملکرد مالي بانک کشاورزي استان قزوین تاثیر دارد

👇 تصادفی👇

پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی: کارخانه پنجره سازی آریا تولیدی پروفیل و پنجره UPVCمبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری مذهبیآفات مهم گیاهیکارآموزی كافي نتبررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد)طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشگاه حسـابداريتجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در مرداننمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث -نقد و بررسی آرای رجالی کد درس: 1220596 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مطالعه و ارزيابي تاثير عوامل داخلي بر عملکرد مالي بانک (مورد مطالعه: بانک کشاورزي استان قزوين)(تعدادصفحات:11)

مطالعه و ارزيابي تاثير عوامل داخلي بر عملکرد مالي بانک (مورد مطالعه: بانک کشاورزي استان قزوين)(تعدادصفحات:11)

دانلود مطالعه و ارزيابي تاثير عوامل داخلي بر عملکرد مالي بانک (مورد مطالعه: بانک کشاورزي استان قزوين)(تعدادصفحات:11)

خرید اینترنتی مطالعه و ارزيابي تاثير عوامل داخلي بر عملکرد مالي بانک (مورد مطالعه: بانک کشاورزي استان قزوين)(تعدادصفحات:11)

👇🏞 تصاویر 🏞