👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودكاربرد طيف سنج انعكاسي 400-2500nm در مطالعه كاني شناسي سطحي مناطق تحت تأثير تراوشهاي طبيعي اسيدي، جنوب غربي استراليا در این تحقیق موضوعات تراوش طبيعي اسيدي، اكسي هيدروكسيد آهن، طيف سنجي انعكاسي VNIR,جنوب غربی استراليا , فيزيوگرافي و زمين شناسي منطقه مورد مطالعه,بررسی می شود اين مطالعه بيانگر تغييرات پويا و فصلي كاني شناسي سطحي و زيرسطحي مناطق متأثر از تراوش هاي شور اسيدي است. در طي ماههاي مرطوب، در منطقه باتلاقي به دليل پوشيده شدن از آب فرآيند سولفيدي شدن غالب مي گردد. مادامي كه در طي ماههاي خشك، هوازدگي اكسايشي پيريت و هيدروليز آهن سببته نشيني اكسي هيدروكسيدهاي آهن در سطح و نزديك كه بيانگر محيطي اسيدي است، مي گردد.در اين مطالعه وجود كاني هاي اكسي هيدروكسيد در پوسته هاي سطحي و ته نشست هاي آهن دار در منطقه مورد مطالعه بازتابي از شرايط اسيدي در آن محيط است. برخلاف برخي از كانيها مانند هاليت و ژيپس كهفقط بيانگرشرايط محيط شور مي باشد، مي تواند دليل خوبي براي وجود برخي از كانيهاي زيست محيطيجهت شرايط تشكيل و فصلي بودن آنها باشد. اين اختلاف در كاني شناسي سطحي در طي ماههاي تابستانمي تواند از طريق روش هاي دورسنجي چند طيفي و فرا طيفي مخصوصًا در تابستان شناسايي گردد. بنابراينبراي شناسايي پراكنش مكاني و زماني تراو شهاي طبيعي اسيدي بايد نقشه برداري ناحيه اي انجام شود.

👇 تصادفی👇

پایان نامه بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطهمنو ساز همه کاره جوملا 3تحقیق عوامل مختلف تأثيرگذار در اشتعال زناندانلود رایگان فیلم پرونده هاوانانمونه طرح توجیهی پرورش اردک مادربررسی کارایی و مکانیسم تأثیر اوجنول در تعدیل فعالیت خودبخودی و فعالیت صرعی القاء شده توسط پنتیلین تترازول در نورونهای حلزونمقاله پراکندگی الاستیکنقش مالیات بر توسعه اقتصادیربات تحت وب ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞