👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

رضایت زناشویی زوجین بر اساس هوش معنوی

ارتباط با ما

دانلود


رضایت زناشویی زوجین بر اساس هوش معنوی
عنوان مقاله: رضایت زناشویی زوجین بر اساس هوش معنوی
قالب بندی: pdf
قیمت: 2300 تومان
شرح مختصر: جامعه آماری شامل کلیه مردان و زنان متأهل شهر ساوه بود که از این میان 160 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوري اطلاعات پرسش نام ههای رضایت زناشویی انریچ، مقياس خود گزارشي هوش معنوي وپرسش نامه طرح وار ههای ناسازگار اولیه یانگ بر روی آزمودن یها اجرا شد. دا د ههای پژوهش با استفاده از نرمو با روش تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل SPSS افزار آماریداده ها نشان داد، هر دو متغیر طرح واره ناسازگار اولیه و هوش معنوی م یتوانند رضایت زناشویی را پی شبینی01/0 (، اما سهم هوش معنوی در پی شبینی رضایت زناشویی زوجین بیشتر از طرح واره ناسازگار <p( نماینداولیه است. پژوهش حاضر، نشانگر نقش تردید ناپذیر و تعیی نکننده هوش معنوی و طرح وار هها در رضایتزناشویی زوجین است. بنابراین با پرورش هوش معنوی و استفاده از راهبردهایی برای کاهش طرح واره ناسازگاراولیه می توان رضایت افراد را بالا برد.

👇 تصادفی👇

بررسی تجربی و عددي تأثیر گشتاور مونتاژ پیچ و مهره بر شکست اتصالمجموعه مقالات مدیریت انرژیورود ممنوع-داود علیزادهدانلود Runtastic Push-Ups PRO اپلیکیشن تناسب اندام اندرویداثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان (HIV)برنامه ي رديابي دوستان اندرويدآموزش برنامه نویسی جاوا در 21 روز ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل رضایت زناشویی زوجین بر اساس هوش معنوی

رضایت زناشویی زوجین بر اساس هوش معنوی

دانلود رضایت زناشویی زوجین بر اساس هوش معنوی

خرید اینترنتی رضایت زناشویی زوجین بر اساس هوش معنوی

👇🏞 تصاویر 🏞