👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پایان نامه مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پایان نامه مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي
مقدمه
بسياري از پديده هاي زيستي ، طبيعي و نيز فرآيندهاي شيميايي در محلولهاي آبي صورت مي گيرند. بنابراين مطالعه محلولهاي آبي از جهات مختلف ضروري به نظر مي رسد تا با توجه به آن، اين فرآيندهاي زيستي، طبيعي، شيميايي و .. را بتوان بهتر مورد بررسي قرار داد.
بحث اصلي ما مربوط به محلولهاي الكتروليت و نيز چگونگي رفتار محلولهاي الكتروليت از لحاظ ايده آل و غير ايده آل بودن مي باشد .
پيشنهاد فرضيه تفكيك يوني در سال 1884 توسط آرنيوس زمينه بسيار مساعدي را براي مطالعه محلولهاي الكتروليت فراهم ساخت. نظريه تفكيك يوني آرنيوس در زمان خود توانست برخي از رفتار محلولهاي الكتروليت را توضيح دهد ولي با وجود اين بسياري از خواص محلولهاي الكتروليت را بر پايه نظريه آرنيوس نمي توان توضيح داد. در نظريه آرنيوس توزيع يونها در محلول كاملاً اتفاقي فرض مي شود و علاوه بر آن از نيروهاي حاصل از بر هم كنش يونها نيز صرفنظر مي گردد. در اين شرايط مي بايستي ضريب فعاليت يونها در محلول همواره برابر با يك شود. اين نتيجه گيري با تجربه و واقعيت سازگار نمي باشد و لذا اين مدل براي بيان رفتار محلولهاي الكتروليت مناسب نيست.
مدل نسبتاً واقعي كه توسط قش دانشمند هندي براي توزيع يونها در محلول پيشنهاد شد ، بدين ترتيب است كه نظم يونها در محلول تا حدودي شبيه نظم آنها در شبكه جامد بلوري است. اما فاصله بين آنها در محلول از فاصله آنها در جامد يوني بيشتر است. در اين مدل نيروهاي بين يوني كه جنبه الكترواستاتيكي دارند به علت دخالت ثابت دي الكتريك حلال و زيادتر بودن فاصله بين يونها كاهش مي يابد. برپايه مدل قش ممكن است بتوان برخي از رفتار الكتروليت ها در محلول را به طور كيفي تجزيه و تحليل نمود. با وجود اين ، اين مدل هم در موارد بسياري از عهده توجيه نتايج مربوط به الكتروليت ها برنمي آيد.
امروزه از راه مطالعات با پرتو x آشكار گرديده است كه آرايش يونها در محلول الكتروليت ها شبيه آرايش يونها در جامد يوني نيست، بلكه در محلول به دليل جنبش هاي گرمايي و برخي عوامل ديگر، آرايش يونها نسبت به حالت جامد در هم ريخته تر مي باشد .
نظريه جديد الكتروليت ها به كار دباي و هوكل در سال 1923 بر مي گردد. دباي و هوكل در مدل خودشان فرض كردند كه يك الكتروليت قوي به طور كامل به يونهاي مثبت و منفي تفكيك مي شوند. برهم كنش بين يونها به كمك قانون كولني با فرض اينكه محيط از حلال خالص باشد محاسبه مي‌شود. با تقريب هاي رياضي مناسب، اين نظريه منجر به معادله اي براي محاسبه ميانگين ضريب فعاليت يك الكتروليت قوي در محلول رقيق مي‌گردد.
مطابق اين مدل ، هريون تحت تاثير دائمي اتمسفر يوني اطراف خود قرار دارد و نسبت به آن بر هم كنش نشان مي دهد. اين برهم كنش باعث مي شود كه محلول داراي رفتار غير ايده آل باشد]1[.
در نظريه دباي – هوكل انحراف از حالت ايده آل به نيروهاي فيزيكي دوربرد (مانند نيروهاي كولني ) نسبت داده مي شود ، ولي بين يونهاي داخل محلول علاوه بر برقرار بودن نيروهاي جاذبه الكترواستاتيك كولني ، نيروهاي ديگري مانند نيروهاي كوتاه برد و .. نيز وجود دارد. وجود نيروهاي كوتاه برد سبب تشكيل زوج يون مي گردد. اين امر اولين بار توسط بجروم پيشنهاد شد. 
بجروم با استفاده از مدلي مشابه مدل دباي و هوكل براي محلولهاي رقيق، احتمال يافتن يونهاي با بار مخالف را در فاصله اي معين از يون مركزي ترسيم كرد. منحني تغيير اين احتمال برحسب فاصله، يك مقدار مينيموم را در فاصله‌اي كه كار جدا نمودن دو يون با بار مخالف چهار برابر ميانگين انرژي جنبشي گرمايي به ازاي هر درجه آزادي است را نشان مي دهد.
براي يونهاي بزرگ كه خيلي زياد نمي توانند به هم نزديك شوند ، فرض مي شود كه معادله حدي دباي – هوكل براي آنها رضايت بخش مي باشد. اما يونهاي كوچك قادرند خيلي به يكديگر نزديك شده و تشكيل زوج يون دهند.
زوج يون تجمع يافته از كاتيونها و آنيونهاي هم ظرفيت به عنوان مولكول خنثي با ضريب فعاليت واحد ، در تعادل با يونهاي آزاد شركت مي كند.
برطبق آنچه تا به حال گفته شد از ديدگاه الكترواستاتيكي ، رفتار غير ايده آل محلولهاي الكتروليت ممكن است قسمتي بر اثر عوامل فيزيكي و قسمتي بر اثر عوامل شيميايي باشد . در نظريه دباي – هوكل كه تفكيك يوني الكتروليت ها را در محلول كامل مي انگارد ، انحراف از حالت ايده آل را به نيروهاي فيزيكي دوربرد نسبت مي دهد كه برحسب ضريب فعاليت مورد ارزيابي قرار مي گيرد و زوج شدن يونها يا تجمع يوني در محلول بر طبق نظريه بجروم، ناشي از عوامل شيميايي مي باشد
 
 
 
تعداد صفحات 95 word
 
فهرست مطالب:
فصل اول
برهم كنش يونها در محلول و ترموديناميك آنها
مقدمه
1-1 ترموديناميك محلولهاي الكتروليت
1-1-1 رفتار غير ايده آل محلولهاي الكتروليت
1-1-2 فعاليت يونها در محلول الكتروليت
1-1-3 ضريب فعاليت يونها در محلول الكتروليت
1-1-4 قدرت يوني
1-1-5 پتانسيل شيميايي محلولهاي الكتروليت
1-1-6 توابع ترموديناميكي اضافي محلولهاي الكتروليت
1-2 نظريه دباي – هوكل
1-2-1 قانون حدي دباي – هوكل
1-2-2 قانون توسعه يافته دباي – هوكل
1-4 نارسايي هاي نظريه دباي- هوكل و بحث تجمع يوني
1-5 تعيين تجربي ضريب فعاليت
فصل دوم
تجمع يوني
مقدمه
2-1 تجمع يوني
2-2 نظريه تجمع يوني
2-3 شواهد و اشكال تجمع يوني
2-4 عوامل موثر بر تجمع يوني
2-4-1- اثر ثابت دي الكتريك
2-4-2 اثر غلظت
2-4-3 اثر دما
2-4-4 اثر شعاع و بار يون
فصل سوم
روشهاي تجربي در اين پايان نامه ، مواد و وسايل مورد استفاده
مقدمه
3-1 شرح مواد مصرفي
3-1-1 سديم فلوئوريد NaF
3-1-2- پتاسيم نيترات KNO3
3-1-3- اتانول
3-1-4- سديم كلريد NaCl
3-1-5 آب
3-2 شرح وسايل و دقت آنها
3-3 روشهاي تجربي
3-3-1- الف آب خالص
3-3-1- ب محلول پتاسيم نيترات با غلظت هاي مختلف
3-3-1- ج مخلوط آب و اتانول با درصدهاي جرمي مختلف اتانول
3-4 نشر اتمي
3-5 نشر بوسيله اتمها و يونهاي بنيادي
3-6 طيف سنجي نشر اتمي
3-3-2 تعيين قابليت حل شدن سديم فلوئوريد در آب خالص و در محلول پتاسيم نيترات با غلظتهاي مختلف در دماي 25 به روش نشر اتمي شعله اي
فصل چهارم
نتايج تجربي
4-1 تعيين قابليت حل شدن سديم فلوئوريد در آب خالص در دماي 25
4-2 بستگي قابليت حل شدن سديم فلوئوريد با قدرت يوني در دماي 25
4-3 اثر ثابت دي الكتريك حلال مخلوط ( آب و اتانول ) بر قابليت حل شدن سديم فلوئوريد در دماي 25 به روش تبخير حلال
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
مقدمه
5-1 محاسبه ثابت حاصلضرب حلاليت غلظتي سديم فلوئوريد در آب خالص و در دماي 25
5-2 محاسبه ثابت حاصلضرب حلاليت ترموديناميكي سديم فلوئوريد درآب خالص و در دماي 25
5-3 محاسبه ثابت حاصلضرب حلاليت دباي – هوكلي سديم فلوئوريد در آب خالص
و در دماي
5-4 محاسبه دوري براي رسيدن به غلظت زوج يون در محلول سيرشده
سديم فلوئوريد
5-5 ترموديناميك تشكيل زوج يون
ضمیمه
 

👇 تصادفی👇

طرح dxf طاووسدانلود كتاب زبان بدن (خواندن افكار ديگران)file_shredderدانلود پایان نامه مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقیویرایشگر عالی ویدیوشيمي چهار فصل الكتروشيميکتاب تست هوش (آزمون آدمک ( گودیناف) سن اجرا از 3 الی 13 سالگیدانود كتاب Java: An Introduction to Problem Solving and Programming ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پایان نامه مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي

دانلود پایان نامه مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي

دانلود دانلود پایان نامه مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي

خرید اینترنتی دانلود پایان نامه مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي

👇🏞 تصاویر 🏞