👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه کارشناسی شهرسازی کامل فایل ورد قابل ویرایش

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه کارشناسی شهرسازی کامل فایل ورد قابل ویرایش
فایل رساله ی کامل دوره کارشناسی رشته شهرسازی با موضوع :بررسی راه کارهای مناسب برای بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهر کرمان(نمونه موردی محله قلعه محمود کرمان .)
که شش فصل شامل: فصل اول کلیات تحقیق ، فصل دوم مبانی نظری ، فصل سوم روش تحقیق، فصل چهارم آناللیز و شناخت ، فصل پنجم ارائه پیشنهادات ، فصل ششم نتیجه گیری ،میباشد. این پایان نامه نمره 19 کسب کرده است و دارای مبانی نظری قوی می باشد.
توضیح :
۱) رساله ۱۵۰ صفحه می باشد.
۲) دارای پروپوزال می باشد.
۳) چکیده به انگلیسی  ترجمه شده است.
4) دارای پاورپوینت ارایه/ دفاع نیز میباشد.
 5) باتغیر اسامی خیابانها و غیره براحتی میتوان پروژه را بنام خود ارایه دهید!
چكیده:
یکی از معضلات جدی که بسیاری از شهرهای ایران به ویژه کلان شهرها با آن روبرو هستند ، فرسودگی بافتهای قدیمی شهر است . این را می توان یک مسئله جهانی برای اکثر شهرهای دنیا دانست ، زیرا چرخه تغییرات شرایط کالبدی ، اجتماعی و زیست محیطی شهرها در طول زمان بافت های شهری را به طور معمول در معرض فرسودگی قرار می دهد. مکانیسم های مواجه با بافت های شهری در کشور های مختلف دنیا ، سبب میشود شدت گستردگی معضل بافت های فرسوده در شهرها و نحوه برخورد با این بافت ها نمود متفاوتی داشته باشد. شهر کرمان از جمله شهرهایی است که از مشکلات بافت فرسوده رنج می برد ، از میان محله های قدیمی شهر کرمان می توان به محله ی قلعه محمود اشاره کرد . این محله دارای قدمتی تاریخی می باشد. در این پژوهش به معرفی بافتهای فرسوده و ویژگی های آن و روش های شناسایی این بافت ها و انواع مداخلات در آن ها ، به همراه نمونه های انجام شده تا کنون و نیز بررسی وضعیت ابنیه و مساکن بافت از نظر کمی و کیفی پرداخته شده است . هدف از این پژوهش شناسایی بافت فرسوده در این محله ، جایگاه و میزان مشارکت مردم در نوسازی و بهسازی بافت محله ، تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده جهت ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن مشکلات ناشی از فرسودگی محله می باشد.
 
واژه های کلیدی: بافت فرسوده ، بهسازی ، نوسازی ، مشارکت ، محله قلعه محمود کرمان.
 
 
فهرست عناوین
1 فصل اول.............1
مقدمه..................... 1
1.1بیان مسئله ....................................2
2.1اهمیت و ضرورت تحقیق ............2
1‌.3‌اهداف................3
1.3.1 هدف اصلی تحقیق ............3
2.3.1 اهدف جزئی تحقیق ..............3
1‌.4‌روش تحقیق...............3
2 فصل دوم(مبانی نظری)..............5
مقدمه........................... 5
1.2تعاریف و مفاهیم.............6
2‌.2مفهوم بافت فرسوده شهری...........7
3.2ویژگی های بافت فرسوده............8
1.3.2‌ ویژگی های کلی بافت های فرسوده............8
2.3.2 ويژگي هاي عمومي بافت های فرسوده............9
3.3.2 ارزش بافت های قدیمی.............9
4.2 فرسودگی........ 11
1.4.2‌ تعریف فرسودگی...........11
2.4.2‌ درجات فرسـودگی...........11
5.2 زمينه هاي فرسودگي و فرايند ايجاد بافت هاي فرسوده شهري............13
6.2 ضرورت توجه به بافت های فرسوده شهری..............14
7.2 مداخله در بافت های فرسوده..............14
1.7.2 دیدگاههای مداخله در بافت های فرسوده.............15
2.7.2 روش های مداخله در بافت فرسوده............22
3.7.2 اهداف مداخلات دولت در بافت هاي فرسوده شهري............24
4.7.2 شيوه هاي مداخله دولت............25
8.2 مشارکت و نقش مردم در طرح های بهسازی و نوسازی...........26
1.8.2 سازمان های مردم نهاد...........26
2.8.2 سازمانهای مردم نهاد و طرح های بهسازی ، نوسازی..............27
3.8.2 ضرورت های مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها................28
9.2 نظریه های مشارکت در ایران..........28
10.2نمونه های موردی بهسازی و نوسازی درایران و جهان..........29
1.10.2 نمونه هایی از کارهای ملی انجام شده تا کنون(در ایران)............. 30
2.10.2 نمونه هایی از کارهای استانی انجام شده تا کنون(دراستان کرمان)............32
3.10.2نمونه موردی از مقاله های انجام شده............33
11.2نتیجه گیری...... 35
3 فصل سوم(روش تحقیق)..............37
مقدمه................ 37
1.3 روش انجام کار....................37
2.3 جامعه آماری........... 37
3.3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها...............38
4 فصل چهارم(آنالیز و شناخت).............39
مقدمه...............39
1.4 تاریخ شکل گیری و معرفی شهرکرمان..................39
2.4 اطلاعات آماری و جغرافیایی کرمان................41
1.2.4 اقلیم آب و هوا............42
2.2.4 راههای عبوری و دسترسی...............42
3.4 معرفی بافت فرسوده کرمان...............43
4.4 معرفی محله قلعه محمود کرمان................46
5.4 بررسی ویژگی های کالبدی و میزان فرسودگی در محله.............49
1.5.4 تهیه نقشه های جی آی اس و جداول و نمودارهای داده های بدست آمده............49
2.5.4 روند پیشرفت و زوال.............68
3.5.4 رابطه ی بین کاربری ها..........69
4.5.4 بررسی پلانی از موقعیت محله...........70
6.4 دید و منظر.............71
1.6.4 عناصر لینچ.............71
2.6.4 سایه اندازی و خط آسمان.............75
3.6.4 تصاویر مربوط به دید و منظر.............77
4.6.4 دید پی در پی..............79
5.6.4 کف سازی...........80
6.6.4 مبلمان شهری............81
7.4 دسترسی.............. 82
1.7.4 دسترسی های محله.........82
2.7.4 مسیرهای سواره و پیاده...........83
3.7.4 ورودی های محله...........84
8.4 مساحت کاربری ها........85
9.4 سرانه.............. 86
10.4 سوات........87
11.4 بررسی مشارکت و نقش مردم در طرح های بهسازی و نوسازی در محله مورد نظر ( محله قلعه محمود)........91
1.11.4 تهیه پرسشنامه و اطلاعات بدست آمده........92
2.11.4 رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد وﺗﻌﻠﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪي........97
12.4 نتیجه گیری................ 117
5 فصل پنجم(طراحی و پیشنهادات)..........118
مقدمه....................... 118
1.5 سایت پلان موجود........119
2.5 سایت پلان پیشنهادی..........120
3.5 بیانیه چشم انداز..........121
4.5 اهداف کلان.............121
5.5 اهداف عملیاتی.....................121
6.5 راهبردها...... 121
7.5 سیاست ها........ 122
8.5 اقدامات اجرایی(راهکار) ..........122
9.5 آلترناتیو...... .....124
10.5 تحلیل جداره...............130
1.10.5برش عرضی خیابان مورد نظر.............132
2.10.5 طراحی جداره............134
11.5 طراحی مرکز محله..........135
1.11.5 فضاهای طراحی شده در مرکز محله.......136
2.11.5 سیلوئت یا افق شهری و نمای چهار طرف محله........140
6 فصل ششم( جمع‌بندي و نتيجه‌گيري) ...........141
مقدمه.........................141
1.6 نتیجه گیری........141
منابع و مراجع.........143
پیوست ها........147
Abstract149
 
 
فهرست اشکال
شکل شماره 1 : دروازه های شهر کرمان40
شکل شماره 2 : نقشه تقسیمات استان کرمان سال 9341
شکل شماره 3 : محدوده بافت کهن شهر کرمان44
شکل شماره 4 : موقعیت محله قلعه محمود بر روی نقشه48
شکل شماره 5 : نقشه کیفیت ابنیه52
شکل شماره 6 : نقشه قدمت ابنیه55
شکل شماره 7 : نقشه اسکلت ابنیه58
شکل شماره 8 : نقشه طبقات ابنیه61
شکل شماره 9 : نقشه کاربری اراضی64
شکل شماره 10 : نقشه نما ساختمان67
شکل شماره11 : بررسی پلانی از موقعیت محله70
شکل شماره12 :عناصر لینچ - راه71
شکل شماره13 :عناصر لینچ -لبه72
شکل شماره14 :عناصر لینچ -گره73
شکل شماره15 :عناصر لینچ -نشانه74
شکل شماره16 : سایه اندازی و خط آسمان75
شکل شماره17 : تصاویر مربوط به دید و منظر77
شکل شماره18 : تصاویر مربوط به دید و منظر78
شکل شماره19 : دید پی در پی79
شکل شماره20 : کف سازی80
شکل شماره21 :مبلمان شهری81
شکل شماره22 :دسترسی های محله82
شکل شماره23 : مسیرهای سواره و پیاده83
شکل شماره24 : ورودی های محله84
شکل شماره 25 : سایت پلان موجود119
شکل شماره 26 : نقشه کاربری اراضی پیشنهادی120
شکل شماره 27 : آلترناتیو شماره 1124
شکل شماره 28 : آلترناتیو شماره 2126
شکل شماره 29 : آلترناتیو شماره 3128
شکل شماره 30 : تحلیل جداره – موقعیت جداره130
شکل شماره 31 : برش عرضی معابر132
شکل شماره 32 : مقطع پیشنهادی133
شکل شماره 33: طراحی جداره134
شکل شماره 34: طراحی مرکز محله135
شکل شماره 35: فضاهای طراحی شده در مرکز محله (1)136
شکل شماره 36: فضاهای طراحی شده در مرکز محله (2)137
شکل شماره 37: فضاهای طراحی شده در مرکز محله (3)138
شکل شماره 38: فضاهای طراحی شده در مرکز محله (4)139
شکل شماره 39: افق شهری و نماهای اطراف محله140
نمودار شماره 1 : کیفیت ابنیه51
نمودار شماره 2 : قدمت ابنیه54
نمودار شماره 3 :اسکلت ابنیه57
نمودار شماره 4 :تعداد طبقات ابنیه60
نمودار شماره 5 : کاربری اراضی63
نمودار شماره 6 : نمای ساختمان66
نمودار شماره 7 : ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻠﻪ قلعه محموده99
نمودار شماره 8 : ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻠﻪ101
نمودار شماره 9 : ﻣﻴﺰان تمایل افراد به ادامه ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻠﻪ103
نمودار شماره 10 : ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ منازل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ105
نمودار شماره 11 : دریافت وام ساختمانی106
نمودار شماره 12 : تمایل به مقاوم سازی ساختمان خوددرصورت شرایط مناسب وام108
نمودار شماره 13 : ضرورت تهیه طرح جهتن110
نمودار شماره 14 : موافقت ساکنین با طرح بهسازی و نوسازی محله112
نمودار شماره 15 : مهمترین مشکلات محله قلعه محمود 114
نمودار شماره 14 : راهکارمناسب جهت بهبود وضعیت محله116
 
فهرست جداول
جدول شماره 1 : کیفیت ابنیه50
جدول شماره 2 :قدمت ابنیه53
جدول شماره 3 :اسکلت ابنیه56
جدول شماره 4 : طبقات59
جدول شماره 5 : کاربری اراضی62
جدول شماره 6 : نما ساختمان65
جدول شماره 7 : مساحت کاربری ها85
جدول شماره 8 : سرانه ها86
جدول شماره 9 : جداول سوات90
جدول شماره 10 : نحوه مشارکت مردم محلهدر طرح های بهسازی و نوسازی92
جدول شماره 11 : تمایل ساکنین به وام بهسازی و نوسازی مسکن خود درصورت اعطای94
جدول شماره 12 : میزان تمایل ساکنین محله به مشارکت در حل مسائل95
جدول شماره 13 : ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻠﻪ قلعه محمود98
جدول شماره 14 : ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻠﻪ100
جدول شماره 15 : ﻣﻴﺰان تمایل افراد به ادامه ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻠﻪ102
جدول شماره 16 : ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ منازل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ104
جدول شماره 17 : دریافت وام ساختمانی106
جدول شماره 18 : تمایل بهمقاوم سازی ساختمان خود درصورت شرایط مناسب وام107
جدول شماره 19 : ضرورت تهیه طرح جهت بهبود و مقاوم سازی مساکن109
جدول شماره 20 : موافقت ساکنین با طرح بهسازی و نوسازی محله111
جدول شماره 21 : مهمترین مشکلات محله قلعه محمود 113
جدول شماره22 : راهکار مناسب جهت بهبود وضعیت محله115
 
 

👇 تصادفی👇

گزارش کارآموزی تنظيم كننده هاي ولتاژ ، ژنراتور ، ماشين ACدانلود پرسشنامه صميميت زوجينپاورپوینت باغ و باغسازی و انواع آنبهترین برنامه کلش آف کلنزروقورت بدهاصول موثر در درآمد زایی بیشتر در عرصه تجارت الکترونیکروش تحقيق "شناسایی و بررسی عوامل موثر بر جذب مشتریان بزرگ بانک صنعت ومعدن"پایان نامه پياده سازي نرم افزار انتخاب رشته دبيرستانماتریسها و تانسورها در فیزیک ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه کارشناسی شهرسازی کامل فایل ورد قابل ویرایش

پایان نامه کارشناسی شهرسازی کامل فایل ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه کارشناسی شهرسازی کامل فایل ورد قابل ویرایش

خرید اینترنتی پایان نامه کارشناسی شهرسازی کامل فایل ورد قابل ویرایش

👇🏞 تصاویر 🏞