👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه ارشد بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه ارشد بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC
بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC در صنعت تراكتور سازي
 
چكيدهبا توجه به پيشرفت سريع فن آوري ها و افزايش روزافزون رقابت در صحنه جهاني, شركتها براي دستيابي به بازار پايدار, مكرر درصدد افزايش بهره وري خود جهت تقويت توان رقابتي مي باشند. لذا از تكنولوژي روز, در جهت دستيابي به اهداف مورد نظر استفاده مي نمايند.سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC (Activity Based costing) در واقع يكي از ابزارهاي قدرتمند و مفيد جهت دستيابي به اهداف شركتها در حفظ توان رقابتي مي باشد. اين سيستم با شناسايي و اندازه گيري ارزش منابعي كه در راستاي اجراي فعاليتهاي شركت به مصرف مي رسد, شناسايي و حذف فعاليتهاي فاقد ارزش افزوده كمك شاياني در صرفه جويي هزينه ها نموده و باعث افزايش كارآئي عمليات و در نهايت افزايش سودآوري شركت مي گردد.هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي عوامل موثر بر امكان به كارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC) در صنعت تراكتورسازي ايران مي باشدكه فرضيه اصلي دراين تحقيق " اجراي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي امكان پذير است ." مي باشد كه علاوه بر آن اين پژوهش شامل 8 فرضيه فرعي بشرح زير مي باشد :1- در صنعت تراكتورسازي ايران سهم سربار توليد بالاست.2- در صنعت تراكتورسازي ايران پيچيدگي توليد محصولات وجود دارد.3- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع توليد محصولات وجود دارد.4- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع حجم توليد محصولات وجود دارد.5- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع اندازه فيزيكي توليد محصولات وجود دارد.6- در صنعت تراكتورسازي ايران پيچيدگي مواد اوليه مصرفي وجود دارد.7- در صنعت تراكتورسازي ايران سهم موجودي كالاي ساخته شده و نيم ساخته در پايان دوره قابل توجه است.8- در صنعت تراكتورسازي ايران امكان شناسايي انباره هاي هزينه و عوامل موجد هزينه وجود دارد. در اين پژوهش جامعه ي آماري شامل شركتهاي زير مجموعه صنعت تراكتور سازي ايران ( شركت مادر ) مي باشد كه عبارتند از:شركت موتور سازان، شركت ريخته گران، شركت آهنگري، شركت ماشين آلات صنعتي، شركت تراكتور سازي اروميه و سنندج . براي جمع آوري بخشي از اطلاعات مورد نياز جهت تأييد يا رد فرضيه هاي تحقيق از پرسشنامه ي پژوهشگر ساخته استفاده شده است كه شامل دو بخش (سئوالات عمومي و تخصصي) است كه سئوالات تخصصي آن از 24 سئوال تشكيل شده است و تعداد كل پرسشنامه هاي توزيعي70 مورد بوده كه15 مورد به علت عدم همكاري مسئولين وصول نگرديد و5 مورد به علت ناقص بودن اطلاعات كنار گذاشته شده و اطلاعات 50 مورد از پرسشنامه ها براي تجزيه و تحليل وارد نرم افزار SPSS گرديده كه براي تأييد يا رد فرضيه ي اصلي و فرضيات فرعي از آزمون كاي دو استفاده شده است و نتيجه ي اين پژوهش اينكه فرضيه ي اصلي با سطح اطمينان99/0 مورد تأييد قرار گرفته است.تائيد فرضيه بدين معني است كه امكان به كارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي وجود دارد.
 
تعداد صفحات 135 word
 
فهرست مطالب
تشكر و قدردانيچكيدهپيشگفتارفصل اول :‌ كليات تحقيق1ـ1ـ مقدمه 12ـ1ـ موضوع تحقيق 23ـ1ـ تشريح و بيان موضوع 34ـ1ـ اهميت موضوع تحقيق 45ـ1ـ هدف و علت انتخاب موضوع 56ـ1ـ فرضيه هاي تحقيق 67ـ1ـ قلمرو تحقيق 78ـ1ـ جامعه ي آماري 79ـ1ـ خلاصه ي فصل 810ـ1ـ تعاريف واژه ها و اصطلاحات 8
فصل دوم: ادبيات و مباني نظري تحقيق1ـ2ـ گفتار اول: مفاهيم حسابداري و حسابداري سنتي1ـ1ـ2ـ مقدمه 102ـ1ـ2ـ تاريخچه ي حسابداري 113ـ1ـ2ـ حسابداري از ديدگاه هاي گوناگون 124ـ1ـ2ـ حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي 135ـ1ـ2ـ تعريف حسابداري بهاي تمام شده 156ـ1ـ2ـ عوامل موثر بر سيستم حسابداري بهاي تمام شده 217ـ1ـ2ـ دلايل استفاده از سربار جذب شده به جاي سربار واقعي 238ـ1ـ2ـ تخصيص هزينه هاي دواير خدمات پشتيباني 27 2ـ2ـ گفتار دوم : سيستمهاي هزينه يابي نوين ( ابزارهاي نوين در مديريت هزينه ) 1ـ2ـ2ـ مقدمه 35 2ـ2ـ2ـ حسابداري مديريت 353ـ2ـ2ـ هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) 392ـ3ـ2ـ2ـ تاريخچه ي هزينه يابي بر مبناي فعاليت 40 1ـ2ـ3ـ2ـ2ـ نخستين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت 412ـ2ـ3ـ2ـ2ـ دومين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت 453ـ2ـ3ـ2ـ2ـ سومين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت 464ـ2ـ3ـ2ـ2ـ چهارمين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت 493ـ3ـ2ـ2ـ هزينه يابي بر مبناي فعاليت براي كمك به تصميمات مديريت 504ـ3ـ2ـ2ـ تمركز براي فعاليت 515ـ3ـ2ـ2ـ بازتاب صحت در استعمال منابع 516ـ3ـ2ـ2ـ گرايش هزينه تحت روش (ABC) 527ـ3ـ2ـ2ـ سطوح فعاليت در سيستم (ABC) 528ـ3ـ2ـ2ـ رديابي هزينه در سيستم (ABC) 569ـ3ـ2ـ2ـ طراحي سيستم هزينه يابي بر مباي فعاليت 5810ـ3ـ2ـ2ـ مزايا و محدوديتهاي هزينه يابي بر مبناي فعاليت 6411ـ3ـ2ـ2ـ مقايسه ي سيستم سنتي با سيستم (ABC) 653ـ2ـ گفتار سوم: ويژگيهاي صنعت تراكتور سازي ايران1ـ3ـ2ـ تاريخچه مختصر شركت تراكتور سازي ايران 672ـ3ـ2ـ هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي ايران 683ـ3ـ2ـ كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت 694ـ2ـ گفتار چهارم: تحقيقات انجام شده در زمينه سيستم حسابداري هزينه يابي برمبناي فعاليت 1ـ4ـ2ـ پيشينه تحقيق 735ـ2ـ تعاريف واژه ها و اصطلاحات 75
فصل سوم: متدولوژي تحقيق1ـ3ـ روش تحقيق 762ـ3ـ اهداف تحقيق 763ـ3ـ فرضيات تحقيق 774ـ3ـ جامعه ي آماري 785ـ3ـ ابزار اندازه گيري و روشهاي جمع آوري اطلاعات 796ـ3ـ اعتبار و روائي ابزار اندازه گيري 807ـ3ـ روش آماري 81
فصل چهارم: آزمون فرضيات و تجزيه و تحليل داده ها1ـ4ـ مقدمه: 83 2ـ4ـ ارائه جدول و تلخيص اطلاعات 843ـ4ـ تجزيه و تحليل فرضيات و سئوالات پرسشنامه 86
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي تحقيق1ـ5ـ نتيجه گيري 1282ـ 5ـ پيشنهادات پژوهش 1293ـ 5ـ پيشنهاد براي تحقيقات آتي 1304ـ5ـ محدوديتهاي تحقيق 130 فصل ششم: جداول و پيوستها1ـ6ـ اطلاعات پرسشنامه2ـ6ـ جداول و نمودار مقايسه اي شركتهاي تراكتور سازي3ـ6ـ جدول آزمون آلفاي كرونباخ
منابع و مآخذ

👇 تصادفی👇

كنترل حداقل زمان ربات متحرك همه جهتهکتاب مرجع هک اخلاقیبرنامه ی کنترل گوشی با اس ام اس و اجرای شنودپاورپوینت "آفات درختان ميوه"بررسی نامتعادلی بار و اثر آن در تلفات شبکه توزیعچهار راه پولسازي 100% عملي و تضمين شدهمهارت حل مساله و تصميم گيريپایان نامه کامپیوتر معماری سرویس گرا ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه ارشد بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC

پایان نامه ارشد بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC

دانلود پایان نامه ارشد بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC

خرید اینترنتی پایان نامه ارشد بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC

👇🏞 تصاویر 🏞