👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی اثر باکتری های حل کننده پتاس بر عملکرد ارقام برنج

ارتباط با ما

دانلود


بررسی اثر باکتری های حل کننده پتاس بر عملکرد ارقام برنج
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :11
سال انتشار : 1395
چکیده
به منظور بررسی اثر باکتری های حل کننده پتاس بر عملکرد ارقام برنج، آزمایشی در سال زراعی 1393 در شهرستان آمل به روش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها با دو فاکتور اصلی شامل رقم که دورقم طارم هاشمی و شیرودی و فاکتور فرعی شامل کود شیمیایی و باکتری در پنج تیمار اجرا شد. نتایج مقایسات میانگین اثرات متقابل صفات عملکردی برنج نشان می دهد که بیشترین عملکرد کاه تحت اثرات متقابل استفاده از رقم شیرودی ×کود پتاس با 9513 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن نیزدر اثرات متقابل رقم هاشمی × شاهد با 5317 و پس از آن در اثرات متقابل رقم هاشمی×سویهs19s 10 باکتری سودوموناس حل کننده پتاس مشاهده گردید. شاخص برداشت تنها تحت تأثیر باکتری و کود پتاس اختلاف معنی داری را در سطح پنج درصد از خود نشان داد و تحت اثرات متقابل رقم × باکتری و ارقام مختلف قرار نگرفت. همین طور نتایج نشان داد که در صورت استفاده از سویه های مختلف باکتری سودوموناس بر شاخص برداشت اضافه گردید و در بین باکتری های مختلف، باکتری سودوموناس سویه 14s19sبیشتر از سایر باکتری های حل کننده پتاس بر شاخص برداشت اثر می گذارد. بیشترین عملکرد دانه تحت اثرات متقابل رقم شیرودی×کود پتاس با 8467 و کمترین آن به ترتیب با 4143 و 4253 کیلوگرم در هکتار مربوط به اثرات متقابل هاشمی × شاهد و رقم هاشمی ×سویهs19s 10باکتری سودوموناس می باشد. نتایج نشان داد که در صورت استفاده از کود شیمیایی پتاس و سویه های مختلف باکتری های سودوموناس حل کننده پتاس عملکرد دانه افزایش می یابد
واژگان کلیدی
باکتری سودوموناس، کودپتاس، عملکرد دانه

👇 تصادفی👇

پایان نامه خودکشی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی در شهرستان رضوانشهر59-استفاده مختلط از دو سیستم دیوار برشی و بادبند فلزی در تقویت ساختمانهای بتن آرمه موجودHVDC and FACTS Controllers, Applications of Static Converters in Power Systemsدانلود پایان نامه شناسایی و مطالعه ابزارهای ماشین های مجازی VMware ها‎طرح لایه باز بنر دهه فجر و ایام پیروزی انقلاب اسلامیدانلود نسخه پولی ربات حرفه ای کلش او کلنز ClashBot VIP Versionترجمه مقاله 4صفحه ابتدای مقاله "A Survey of Agile Development Methodologies" بصورت تخصصی و عالی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی اثر باکتری های حل کننده پتاس بر عملکرد ارقام برنج

بررسی اثر باکتری های حل کننده پتاس بر عملکرد ارقام برنج

دانلود بررسی اثر باکتری های حل کننده پتاس بر عملکرد ارقام برنج

خرید اینترنتی بررسی اثر باکتری های حل کننده پتاس بر عملکرد ارقام برنج

👇🏞 تصاویر 🏞