👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان

ارتباط با ما

دانلود


بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان
چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد بر کاهش خودناتوان سازی و افزایش جرات ورزی دانش آموزان بوده است. روش این پژوهش از نوع پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بوده است. جامعه پژوهش عبارتند از کلیه دانش آموزان پسر سال سوم هنرستان منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده اند. از میان مدارس پسرانه دروه هنرستان منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران از طریق نمونه گیری خوشه ای یک مدرسه انتخاب و پس از اجرای پرسشنامه خودناتوان سازی و جرات ورزی بر روی کلیه دانش آموزان سال سوم، دو کلاس که بیشترین نمره را در خودناتوان سازی و کمترین نمره را در جرات ورزی کسب کردند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد در مورد گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد.
نتیجه: برای تحلیل آماری داده های پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل نشان داد که بین گروه های مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود دارد و فرضیه پژوهش تائید می گردد. (p<0/001)
یافته ها: آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خودناتوان سازی و افزایش جرات ورزی موثر است.
کلید واژه: خودناتوان سازی، جرات ورزی، تصمیم گیری مجدد، تحلیل رفتار متقابل، گشتالت درمانی
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1.مقدمه....................................... 2
1-2.بیان مساله........................................... 5
1-3.اهمیت وضرورت پژوهش............................................... 7
1-4.اهداف پژوهش.............................................. 8
1-5.سؤالات پژوهش....................................... 9
1-6.فرضیه‏های پژوهش............................................ 9
1-7.تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها.............................................10
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1نظریه های مربوط به خودناتوان سازی.................................... 14
2-1-1.نظریه آدلر....................................................... 14
2-1-2.نظریه موری................................................... 15
2-1-3.نظریه اسناد........................................ 16
2-1-4.نظریه خود ارزشی......................................... 18
2-1-5.نظریه هدف.................................. 20
2-2تعریف خودناتوان سازی....................................... 21
2-3تعریف خودناتوان سازی تحصیلی................................... 25
2-4زیربنای انگیزیشی خودناتوان سازی........................................ 25
2-5-1تعریف مفهومی شک....................................... 26
2-5-2 اساس عمومی –خصوصی خودناتوان سازی.................................... 27
2-5-3 نقش های خود حمایتی خود ارتقایی....................................... 28
2-6خودناتوان سازی و عملکرد تحصیلی................................... 29
2-7خودناتوان سازی و تقلب................................... 29
2-8پیامد های عاطفی خودناتوان سازی............................................... 29
2-9 تعریف جرات ورزی ........................................................30
2-10جرات ورزی در نظریات روان شناسی..................................... 34
2-10-1 نظریه تحلیل تبادلی.................................... 34
2-10-2 روان شناسی مثبت نگر.......................................... 35
2-10-3 روان شناسی وجودی................................................... 35
2-10-3 نظریه دلبستگی............................................. 36
2-10-4 نظریه رفتارگرا..................................................36
2-11 رفتارهای جرات ورزانه........................................... 37
2-11-1رد جرات ورزانه..................................................... 37
2-11-2 درخواست جرات ورزانه............................................... 37
2-11-3 بیان جرات ورزانه................................................... 38
2-12 انواع جرات ورزی................................................... 39
2-13 مولفه های جرات ورزی...................................................... 40
2-14کارکردهای جرات ورزی.......................................... 41
2-15 عوامل موثر بر جرات ورزی............................................ 41
2-16 ویژگی های اشخاص جرات ورز......................................... 43
2- 17راهبرد تصمیم گیری مجدد(مقدمه)............................................. 43
2-18چگونگی شکل گیری راهبرد تصمیم گیری مجدد........................................... 44
2-19راهبرد تصمیم گیری مجدد......................................... 45
2-20 اصول کلی رویکرد تحلیل تبادلی................................................ 46
2-21 الگوی حالات من...................................................... 47
2-22گشتالت درمانی..................................................................................................................49
2-23 مفهوم نمایشنامه زندگی.........................................................................................50
2-24 تصمیمات.................................................................................................................52
2-25 تنگناها و تصمیمات مجدد......................................................................................52
2-26 توالی فرآیند تصمیم گیری مجدد..........................................................................53
2-27 اصول کلی رویکرد تصمیم گیری مجدد................................................................55
2-27-1 بازدارنده ها......................................................................................................................................55
2-27-2 سایق ها............................................................................................................................................64
2-27-3 قراردادها...........................................................................................................................................64
2-27-3-1 قرارداد با مراجعین بی میل و اجباری..................................................................................65
2-27-4 نوازش ها..........................................................................................................................................66
2-28 تحقیقات انجام شده در داخل کشور.....................................................................65
2-29 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور..................................................................72
 
فصل سوم: روش‏شناسی پژوهش
3-1.مقدمه.................................................. 79
3-2طرح پژوهش .......................................... 79
3-3روش پژوهش.......................................... 80
3-4جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری......................................... 80
3-5ابزار پژوهش و شیوه نمره گذاری آن........................................... 81
3-5-1پرسشنامه خودناتوان سازی............................................. 81
3-5-2 پرسشنامه جرات ورزی................................................... 81
3-6 روش اجرای پژوهش............................................ 82
3-7 خلاصه جلسات پروتکل آموزشی......................................................... 83
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‏های پژوهش
4-1.مقدمه........................................... 87
4-2 یافته های پژوهشی (آمار توصیفی).............................................. 87
4-3-فرضیه های پژوهش.................................................. 90
4-3-1 فرضیه اول................................................. 90
4-3-2 فرضیه دوم.............................................. 94
4-3-3 فرضیه سوم.............................................. 96
4-3-4 فرضیه چهارم............................................. 98
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه‏ گیری
5-1.مقدمه............................................... 101
5-2بحث و نتیجه گیری.............................................. 101
5-3محدودیت های پژوهش.............................................. 113
5-4پیشنهادات پژوهشی.......................................... 311
5-5.پیشنهادات کاربردی................................................... 113
 
فهرست منابع
منابع فارسی....................................................... 114
منابع انگلیسی..................................................... 121
 
 
پیوست‏ها
پروتکل آموزشی..................................................... 124
پرسشنامه خودناتوان سازی..................................................... 134
پرسشنامه جرات ورزی.......................................................... 137
 
فهرست جدول ها
جدول 1-4....................................................................................................................................................87
جدول2-4.....................................................................................................................................................89
جدول3-4.....................................................................................................................................................90
جدول4-4.....................................................................................................................................................91
جدول5-4....................................................................................................................................................91
جدول6-4....................................................................................................................................................92
جدول7-4....................................................................................................................................................93
جدول8-4.....................................................................................................................................................93
جدول9-4....................................................................................................................................................94
جدول10-4.................................................................................................................................................94
جدول11-4..................................................................................................................................................95
جدول12-4..................................................................................................................................................95
جدول13-4..................................................................................................................................................96

👇 تصادفی👇

Agile Professional Certification Preparation PMI.ACP (Communication in Projects)تاثير جهت نورد بر شكل اوليه ورق در فرآيند كشش عميق قطعات دو پله ايمتن پياده شده آموزش زبان انگليسي انگويد(Engvid)- مربوط به ويدئوي ( 1 ) کانال اختصاصی ما در آپاراتدانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسهنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - مبانی و اصول سازمان و مدیریت کد درس: 1221033مرکز کنترل عملیات شبکه NOCدانلود گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو -تعداد صفحات 11 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان

بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان

دانلود بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان

خرید اینترنتی بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان

👇🏞 تصاویر 🏞