👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان ..... در سال تحصیلی 1393-1392

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان ..... در سال تحصیلی 1393-1392
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران درمدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان ..... بود. روش پژوهش توصيفي و همبستگی مي­باشد. جامعه آماري شامل كليه دبیران به تعداد 203 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان به تعداد 129 آزمودني (67نفر مرد و 62 نفر زن) برآورد گرديد. روش نمونه­گيري با استفاده از نمونه­گيري تصادفي طبقه­اي نسبي انجام شد. به منظور جمع­آوری مبانی نظری و سوابق پژوهشی از روش مطالعه کتابخانه­ای استفاده شد و جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه های هوش معنوی هیلدبرانتو انگیزه کاری محمد آقاجاری استفاده گرديد. براي تعیین روایی پرسشنامه­ها از روش روایی محتوایی و از دیدگاه­هاي اساتيد رشته مدیریت آموزشي در دانشگاه، و متخصصان آموزش و پرورش استفاده گردید. برای سنجش پایایی پرسشنامه­ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، و به ترتيب87/0 و 86/0 محاسبه گرديد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی مانند: جدول، نمودار، فراوانی، فراواني درصدي، میانگین و انحراف معیار؛ و نیز از روش­های آمار استنباطی مانند: آزمون t یکطرفه، آزمون کالموگروف- اسمیرونوف آزمون t گروه­هاي مستقل، ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته­ها حاکی از آن است که وضعيت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان ..... بالاتر از حد متوسط(23/4 با انحراف معیار 35/0) بوده و همچنین میزان انگیزه کاری دبیران بالاتر از حد متوسط(07/4 با انحراف معیار 50/0) است.نتایج فرضیه اصلی نشان داد که بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارسدولتی دوره دوم شهرستان ..... رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (000/0=p و 319/0=r). بین تمامی مولفه های هوش معنوی بجزمیزان آگاهی و انگیزه کاری دبیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. یافته های فرضیه بعدی نیز نشان داد که بین میزان هوش معنوی دبیران زن و مرد تفاوتی دیده نشده و میزان هوش معنوی دبیران گروههای سنی مختلف، با مدارک تحصیلی و سنوات خدمت مختلف، مشابه است. نهایتا بین انگیزه کاری دبیران از لحاظ ویژگی‌های فردیجنس، سن، سنوات خدمت و میزان تحصیلات تفاوت وجود نداشت.
واژه ­های کلیدی: هوش معنوی، انگیزه کاری، دبیران دوره دوم ، مدارس دولتی، شهرستان ......
 
فهرست مطالب:
فصل اول:طرح پژوهشي
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسئله. 4
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش... 6
1-4- اهداف پژوهش... 7
1-1-4-هدف کلی:7
2-1-4 - اهداف جزئی:7
1-5- سئوالات پژوهش... 8
1-6- فرضیه های پژوهش... 8
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2- مقدمه. 13
قسمت اول : مبانی نظری تحقیق:13
الف) 2- 2- هوش معنوی.. 13
1- 2- 2- تعریف هوش... 13
2- 2- 2- مفهوم معنویت... 15
3- 2- 2- تاریخچه هوش معنوی.. 16
4- 2- 2- تعاریف هوش معنوی.. 17
3- 2- ابعاد و مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه دانشمندان. 19
1- 3- 2- ابعاد هوش معنوی از دیدگاه سیسک و آمرام. 20
2-3- 2- ابعاد هوش معنوی از زهر و مارشال. 20
3-3 - 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه امونز. 21
4-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل.. 21
5-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه فریدمن و مک دونالد. 21
6-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی وگان. 21
7-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه نوبل و گان. 22
8-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه مک مولن.. 22
9-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه سیسک... 22
10-3- 2- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه عبداله زاده و دیگران. 22
4- 2- مدل های هوش معنوی.. 23
1-4- 2- مدل زهر و مارشال (2000 )23
2-4- 2- مدل هوشی معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث ( 2004 / 2008 )24
3-4- 2- مدل آمرام (2007 )24
4-2 مدل کینگ (2008 )25
5-2- معنویت و دین در سازمان. 26
6-2- معنویت به مثابه هوش... 28
7-2- هوش معنوی در محیط کار. 30
8-2 هم سویی هوش و تجربه ی معنوی در توانایی حل مسئله. 32
9-2- اندازه گیری هوش معنوی.. 34
10-2- کاربرد های هوش معنوی.. 35
11-2- انگیزه کاری.. 36
1-11-2- مفهوم انگیزه37
2-11-2- مفهوم انگیزه کاری.. 38
3-11-2- مفهوم انگیزش... 39
1-12- 2- مدل سنتی.. 41
2-12- 2- مدل روابط انسانی.. 42
3-12- 2- مدل منابع انسانی.. 42
13- 2- نظریه‌های محتوایی.. 43
1- 13- 2- نظریه سلسه مراتب نیازها44
2-13-2- نظریه انگیزش و بهداشت روانی.. 45
3- 13- 2- نظریه دو ساحتی انسان، نظریه Xو Y. 46
14-2- بکارگیری نظریات انگیزش... 47
15- 2- فنون انگیزش و کاربرد آنها در سازمان. 47
16- 2- پاداش مالی.. 47
17- 2- هدف گذاری.. 47
18- 2- اشتراک مساعی.. 47
19- 2- اصلاح رفتار. 48
20- 2- عدالت در پرداخت‌ها48
21- 2- خلاصه. 48
2-17- ایجاد انگیزه در کارکنان. 49
2-18- موانع انگیزه کاری.. 56
1- 2-18- استراتژی هائی برای غلبه برموانع انگیزه کاری در سازمان. 56
2- 19- خودکارآمدی معلم به عنوان یک سازه انگیزشی.. 57
قسمت دوم : مبانی تجربی و پیشینه تحقیق:58
الف: تحقیقات داخلی.. 58
ب: تحقیقات خارجی.. 62
جمع بندی.. 65
فصل سوم:تبيين پژوهش
3-1) مقدمه. 69
3-2) روش تحقیق.. 69
3-3) جامعه آماری.. 70
3-4) حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 70
3-5) ابزار جمع آوری داده های تحقیق.. 71
3-5-1 : 1. پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت(2011)71
2. پرسشنامه انگیزه کاری محمدآقاجاری (1375)72
3-6)روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 72
1-6-3- روايي پرسشنامه‌ها72
2-6-3- پايايي پرسشنامه‌ها72
3-7) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها73
فصل چهارم: تجزيه و تحليل پژوهش
4-1- مقدمه. 77
4-2)یافته های توصیفی.. 77
4-2-1 : اطلاعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه. 77
3-4- پیش‌فرض استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک. 81
4-4- تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش:82
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1)مقدمه. 93
5-2) -خلاصه پژوهش... 93
3- 5- بحث و بررسي یافته ها94
نتیجه‌گیری کلی.. 100
4- 5- پیشنهادهای پژوهش... 100
1- 4-5- پيشنهادات كاربردي.. 100
2-4-5- پيشنهادات پژوهشي.. 102
5- 5- محدوديتهاي تحقيق.. 102
1- 5- 5- محدوديت هاي در كنترل محقق:103
2- 5- 5- محدوديت هاي خارج از كنترل محقق:103
 
فهرست جداول
جدول 1-2 : تعاریف هوش معنوی از نظر دانشمندان. 18
جدول 2-2 : ابعاد هوش معنوی بر اساس دیدگاه زهر و مارشال. 20
جدول 3-2 : مدل هوش معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث... 24
جدول شماره 4-2 جنبه های مختلف سه مدل سنتی، روابط انسانی و منابع انسانی.. 43
جدول5 –2 پیش فرض مدیران در مورد جنبه های انسانی کار. 46
جدول6-2 سبک های مدیریتی برمبنای پیش فرض های Xو Y.. 46
جدول3-1 جامعه‌ی آماری.. 70
جدول3-2 حجم نمونه آماری.. 70
جدول 3-3: اطلاعات مربوط به پرسشنامه هوش معنوی.. 71
جدول (4-3). پايايي پرسشنامه هوش معنوی.. 73
جدول (5-3). ضریب پایایی پرسشنامه‌ی انگیزه کاری.. 73
جدول 1-4- فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس:77
جدول2-4- فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ مدرک تحصیلی:78
جدول3-4- فراوانی و درصد فراوانی نمونه دبیران مورد مطالعه به لحاظ سابقه خدمت... 79
جدول4-4- نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها81
جدول5-4- بررسی وضعیت هوش معنوی دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان ..... با استفاده از آزمون tیکطرفه:82
جدول6-4- بررسی وضعیت انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان ..... با استفاده از آزمون tیکطرفه:83
جدول7- 4- بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان ..... با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون:84
جدول8-4- بررسی رابطه بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان ..... با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون:85
جدول9- 4- بررسی رابطه بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان ..... با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون:86
جدول 10-4- بررسی رابطه بین میزان آگاهی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان ..... با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون:86
جدول11- 4- بررسی رابطه بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان ..... با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون:87
جدول12-4- مقایسه هوش معنوی دبیران زن و مرد با استفاده از آزمونtبرای گروههای مستقل:88
جدول13-4- مقایسه هوش معنوی دبیران به لحاظ میزان تحصیلات و سابقه خدمت با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه:88
جدول14-4- مقایسه میزان انگیزه کاری دبیران زن و مرد با استفاده از آزمونtبرای گروههای مستقل:89
جدول15-4- مقایسه میزان انگیزه کاری دبیران به لحاظ میزان تحصیلات و سابقه خدمت با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه:90
 
فهرست اشکال
شکل1-1: مدل مفهومی تحقیق.. 6
شکل 1-2: مدل زوهر و مارشال(2000)..23
شکل 2-2: مدل آمرام(2007)..25
شکل 3-2: مدل کینگ (2008)..26
 
فهرست نمودار
نمودار 1-4- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس... 78
نمودار2-4- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب مدرک تحصیلی.. 79
نمودار3-4- درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت... 80
نمودار4-4- توزیع فراوانی هوش معنوی نمونه مورد مطالعه به همراه منحنی نرمال. 81
نمودار5-4- توزیع فراوانی انگیزه کاری نمونه مورد مطالعه به همراه منحنی نرمال. 82

👇 تصادفی👇

مقدمه ای بر داده کاویمكاتب و روشهاي تفسير قرآن 2دانلود لایه shapefile کاربری اراضی استان خراسان شماليمبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیهانيميشن و مونتاژ كامپيوتريتست هاي طبقه بندي شده ي بخش پذيريامتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه خرداد 93 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان ..... در سال تحصیلی 1393-1392

بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان ..... در سال تحصیلی 1393-1392

دانلود بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان ..... در سال تحصیلی 1393-1392

خرید اینترنتی بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان ..... در سال تحصیلی 1393-1392

👇🏞 تصاویر 🏞