👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله 77- ميزان رضايت مندی دانشجويان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاه ها

ارتباط با ما

دانلود


مقاله 77- ميزان رضايت مندی دانشجويان دختر از برگزاری مسابقات  هفته خوابگاه ها
فهرست مطالب
فصل اول- طرح تحقيق.. 1
1-1 مقدمه. 2
2-1 بيان مساله. 2
3-1 اهميت و ضرورت تحقيق.. 3
4-1 اهداف پژوهش... 3
1-4-1 هدف كلي.. 3
2-4-1 اهداف ويژه3
5-1 فرضيات تحقيق.. 4
6-1 سوال پژوهشي.. 5
7-1 محدوديت هاي تحقيق.. 7
1-7-1 قابل كنترل. 7
2-7-1 خارج از كنترل. 7
8-1 واژه ها و اصطلاحات تحقيق.. 7
فصل 2- پيشينه تحقيق.. 9
1-2 مقدمه:10
2-2 پيشينه تحقيق.. 10
فصل 3- روش تحقيق.. 12
1-3 مقدمه. 13
2-3 روش تحقيق.. 13
3-3 جامعه آماري.. 14
4-3 جمعيت نمونه «نمونه آماري»14
5-3 متغيرهاي تحقيق.. 14
1-5-3 متغير وابسته:14
2-5-3 متغير مداخله گر:14
6-3 مطالعه مقدماتي.. 14
فصل چهارم- تجزيه و تحليل آماري.. 15
1-4 مقدمه. 16
2-4 مشخصات آزمودنيها16
3-4 توصيف سوالهاي اختصاصي پرسشنامه. 19
1-4-4 آزمون فرضيه اول. 24
2-4-4 آزمون فرضيه دوم. 25
3-4-4 آزمون فرضيه سوم. 25
4-4-4 آزمون فرضيه 4. 26
5-4-4 آزمون فرضيه 5. 26
6-4-4 آزمون فرضيه 6. 27
7-4-4 آزمون فرضيه 7. 27
8-4-4 آزمون فرضيه 8. 28
9-4-4 آزمون فرضيه نهم. 28
10-4-4 آزمون فرضيه دهم. 29
11-4-4 آزمون فرضيه يازدهم. 29
12-4-4 آزمون فرضيه دوازدهم. 30
فصل 5- تجزيه و تحليل نتايج تحقيق.. 31
1-5 مقدمه:32
2-5 بحث و نتيجه گيري.. 32
3-5 محدوديتهاي پژوهش... 34
4-5 پيشنهادات... 34
5-5 خلاصه تحقيق.. 35
منابع و مآخذ. 37
سلامتي جسماني و داشتن وضعيت بدني مطلوب در زندگي بشر از اهميت خاصي برخوردار است و مي تواند به ساير ابعاد زندگي انسان اثر گذارد.
دانشجويان ما نسل فرداي جامعه هستند بنابراين بايد زمينه اي براي بهبود گسترش خلاقيت آنها فراهم كرد.
ازطرفي با توجه به نهش مهم زنان در صحنه هاي خانوادگي و اجتماعي داشتن سلامت كامل آنان از اهميت ويژه اي برخوردار است.
مسابقات ورزشي زمينه اي براي بروز استعدادهاي بالقوه، پركردن اوقات فراغت و به وجود آوردن ساعاتي خوش براي دانشجويان است.
بنابراين اگر مسئولين برگزاري مسابقات شرايطي را فراهم كنند كه اين مسابقات هرچه باشكوهتر برگزار گردد افراد به طور گسترده تري در صحنه مسابقات ظاهر مي شوند.
در اين پژوهش ميزان رضايتمندي دختران دانشجو از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسي را ارزيابي كرديم تا نقاط ضعف و قوت برگزاري مسابقات را مورد بررسي قرار دهيم و در آينده برنامه ريزي بهتري ارائه نمائيم.
در سالهاي گذشته تلاشهاي زيادي در جهت توسعه ورزش بانوان صورت گرفته است يكي از راههاي علاقمند كردن دختران دانشجو به فعاليتهاي جسماني برگزاري مسابقات ورزشي در سطح خوابگاهها مي باشد.
در اين مطالعه محقق جهت تشخيص ميزان رضايتمندي دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها به توزيع فرم ارزشيابي بين شركت كنندگان و تماشاچيان پرداخت.
با توجه به زندگي امروز كه بي تحركي بصورت شيوه زندگي در آمده و انجام فعاليتها محدود گرديده مسئولين براي پيشگيري از عدم فعاليت جوانان بخصوص دختران بايستي برنامه هايي پويا در نظر بگيرند.
زيرا مطالعات نشان مي دهد آمادگي جسماني دختران از نرم استاندارد كمتر است درنتيجه بايد زمينه اي براي فعاليت و تحرك اين قشر آسيب پذير فراهم كرد. هرساله مسابقات خوابگاهها به منظور ايجاد انگيزه براي روي آوردن دختران دانشجو به فعاليت هاي ورزشي در سطح دانشگاه فردوسي برگزار مي گردد. اين تحقيق نشان مي دهد كه مسئولين ما تا چه اندازه توانسته اند با تبليغات و ... دانشجويان دختر را به رقابتي سالم در عرصه ورزش سوق دهند.
ميزان رضايتمندي دانشجويان دختر از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسي مشهد.
1. براي نظم و هماهنگي در اجراي مسابقات
2. بررسي زمان مسابقات
3. بررسي مكان مسابقات
4. بررسي تبليغات مسابقات
5. بررسي ميزان همكاري برگزاركنندگان مسابقات
6. بررسي ميزان جذابيت مسابقات
7. بررسي ميزان رضايتمندي از داوري مسابقات
8. بررسي نحوه برخورد برگزاركنندگان
9. بررسي تنوع رشته هاي ورزشي مسابقات
10. بررسي استقبال از مسابقات
11. بررسي كيفيت اجراي مسابقات نسبت به سالهاي قبل
12. بررسي سطح مسابقات
1. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از نظم و هماهنگي در اجراي مسابقات راضي نيستند.
2. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از زمان مسابقات راضي نيستند.
3. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از مكان مسابقات راضي نيستند.
4. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از تبليغات مسابقات راضي نيستند.
5. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان همكاري برگزاركنندگان مسابقات راضي نيستند.
6. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان جذابيت مسابقات راضي نيستند.
7. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان رضايتمندي از داوري مسابقات راضي نيستند.
8. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از نحوه برخورد برگزاركنندگان راضي نيستند.
9. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از تنوع رشته هاي ورزشي مسابقات راضي نيستند.
10. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان استقبال مسابقات راضي نيستند.
11. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از كيفيت اجراي مسابقات نسبت به سالهاي قبل راضي نيستند.
12. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از از سطح برگزاري مسابقات در مجموع راضي نيستند.
1. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از نظم و هماهنگي در اجراي مسابقات راضي هستند؟
2. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از زمان برگزاري مسابقات راضي هستند؟
3. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از مكان برگزاري مسابقات راضي هستند؟
4. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از تبليغات مسابقات راضي هستند؟
5. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان همكاري برگزاركنندگان مسابقات راضي هستند؟
6. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان جذابيت مسابقات راضي هستند؟
7. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان رضايتمندي از داوري مسابقات راضي هستند؟
8. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از نحوه برخورد برگزار كنندگان مسابقات راضي هستند؟
9. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از تنوع رشته هاي ورزشي مسابقات راضي هستند؟
10. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از ميزان استقبال از مسابقات راضي هستند؟
11. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از كيفيت اجراي مسابقات نسبت به سالهاي قبل راضي هستند؟
12. آيا دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از سطح برگزاري مسابقات در مجموع راضي هستند؟
سن 18-25
جنس آزمودنيها به دختران محدود شده بود
مكان برگزاري مسابقات
زمان برگزاري مسابقات
قد
وزن
سابقه ورزشي
شركت افراد ورزشكار به صورت داوطلبي
عوامل رواني و انگيزشها
تغذيه
رضايت: احساس خوشحالي و خوشنودي انجام كار
هفته خوابگاه: در تقويم دانشگاه فردوسي هفته اي براي توسعه مهارتهاي اجتماعي و جسمي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد از 24/2 تا 30/2 درنظر گرفته شده است.
 
 
 
 
 

به گفته اميل دالكروز (EMIL DALROZE) به ژيمناستيك نوين ورزش بهترين و مناسبترين وسيله اي كه در دست مردم كره زمين براي اجاد صلح و براي هماهنگي ميان احساسات متفاوت و نگرشهاي مختلف در جامعه امروزي ورزش يك نياز ضروري محسوب مي شود و به عنوان يكي از عوامل ارزشي در جامعه مطرح است.
به منظور شكوفايي قابليتهاي جسماني دانشجويان به عنوان نسل جوان جامعه برگزاري مسابقات ورزشي توصيه مي گردد.
مسابقات هفته خوابگاهها بدين هدف هرساله در بيشتر دانشگاههاي ايران برگزار مي گردد. به همين مناسبت محمد حسين سالاري مسئول اداره تربيست بدني دانشگاه بيرجند گفت:
در اين هفته واحدهاي ورزشي خوابگاه دانشجويي نشاط يك توحيد دختران و گلستان پسران با دوچرخه ثابت ديجيتال و وسايل بدنسازي و دمبل و وزنه مجهز شدند.
مسئول اداره تربيت بدني و فوق برنامه دانشگاه فردوسي بيرجند گفت:
به مناسبت هفته خوابگاه ها مسابقات ورزشي و تجهيز واحدهاي ورزشي خوابگاه دانشجويي اين دانشگاه انجام شد. محمد حسين سالاري به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: در اين هفته واحدهاي ورزشي خوابگاه دانشجويي نشاط يك و توحيد دختران و گلستان پسران با دوچرخه ثابت و ديجيتال و وسايل بدنسازي و دمبل و وزنه تجهيز شدند.
وي افزود در بخش پسران مسابقات غلتاندن لاستيك-پرتاب دارت و طناب كشي با حضور 441 نفر از دانشجويان انجام شد. وي گفت: همچنين در بخش دختران دانشجو مسابقات طناب بازي، پرتاب دارت و طناب كشي با شركت 290 دانشجو برگزار شد.
وي افزود به مناسبت هفته خوابگاهها گل گشت عمومي در كوهپاينه هاي باقران بيرجند با حضور 350 نفر از دانشجويان اين دانشگاه انجام شد.
در اين زمينه به سايت هايي مراجعه كرديم اما در زمينه برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها به سايت هاي گوگل و rosent.com و روزنامه هاي كيهان، جمهوري، اطلاعات مراجعه كرديم اما اطلاعاتي بدست نياورديم.

👇 تصادفی👇

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک تجارتاجرای آسفالت گرمپاورپوینت بررسي انرژی مصرفی در ورزش و نحوه محاسبهبرآورد حداكثر عمق آبشستگی حول آبشكنها با استفاده از شبكه عصبی مصنوعیمطالعه اتصالات چسبي و تعمير بوسيله اين اتصالات درتمديد عمر سازه هاي هواييدانلود 29 برنامه برای افزایش فالور و لایک اینستاگرامگزارش کارآموزی گاوداری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله 77- ميزان رضايت مندی دانشجويان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاه ها

مقاله 77- ميزان رضايت مندی دانشجويان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاه ها

دانلود مقاله 77- ميزان رضايت مندی دانشجويان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاه ها

خرید اینترنتی مقاله 77- ميزان رضايت مندی دانشجويان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاه ها

👇🏞 تصاویر 🏞