👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود تحقیق رکن مادی قتل عمد

ارتباط با ما

دانلود


دانلود تحقیق رکن مادی قتل عمد
عنوان تحقیق: رکن مادی قتل عمد
فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 198
شرح مختصر:
این تحقیق در سه فصل خواهد بود. قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است.
در فصل اول به بررسی انواع رفتار، در قتل عمد پرداخته شده و در دو مبحث به بررسی انواع و طرق مداخله در رفتار ارتکابی در قتل عمد پرداخته شده است.
در فصل دوم به بررسی شرایط و اوضاع و احوال تشکیل دهنده ی رکن مادی قتل عمد توجه شده و طی دو مبحث به بررسی انسان زنده ی محقون الدم در قتل اقدام شده است.
در فصل سوم نیز مرگ به عنوان جزء سوم رکن مادی به همراه رابطه ی علیت طی دو مبحث اقدام شده و در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پرداخته ایم.
بنابراین با توجه به مطالبی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت تعریف نهائی که از رکن مادی قتل عمد پیشنهاد می شود؛ عبارتست از: سلب حیات از انسان زنده محقون الدم دیگر. بدیهی است که سلب، در بطن خود و اشاره به رفتار مرتکب دارد که شامل فعل و ترک فعل می باشد. حیات اشاره به این دارد که نسبت به شخص مرده یا در حکم آن تعلق عنوان قتل صادق نیست. انسان اشاره به وجود موجودی است که دارای یک شخصیت حقیقی کاملی جهت دارا بودن اهلیت تمتع و استیفاء هست. بنابراین از بین بردن حیوان قتل نمی باشد.
محقون الدم بودن، بیان کننده ی این امر است که قربانی حیاتش می بایست مورد حمایت قانون باشد. در غیر این صورت تعلق عنوان قتل عمد نسبت مقتولی که واجد چنین ویژگی نیست؛ امکان پذیر نمی باشد. دیگر، نیز بر این نکته تکیه دارد که خودکشی مشمول عنوان قتل نمی باشد. بعبارتی آنچه در قتل مورد توجه است دیگرکشی است نه خودکشی. با توجه به تعریف مطرح شده در این زمینه تفاوتی میان رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس، غیر از برخی موارد جزئی مثل بحث شرکت در قتل عمد، مشاهده نشد.
فهرست مطالب
مقدمه......................................... 1
کلیات......................................... 6
الف- اهمیت رکن مادی.................. 6
ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی10
فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد........ 18
مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد...... 21
گفتار اول: فعل و ترک فعل............... 21
1- فعل.............................. 22
2- ترک فعل.......................... 29
گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل.......... 38
1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی 38
2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل 40
گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی......... 44
1- عمل مادی............................ 44
2- عمل غیر مادی........................ 45
3- سحر(جادو)........................... 52
مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار............ 56
گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی 56
1- مباشرت............................. 57
2- تسبیب.............................. 57
2-1- تسبیب و مباشرت در فقه........... 58
گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک... 65
1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد....... 66
2- اشکال شرکت در قتل عمد................ 75
2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران.... 75
2-2- شرکت در قتل توسط مسببان.......... 76
2-3- اجتماع مسبب و مباشر............... 77
2-4- شرکت فاعل و تارک فعل.............. 77
فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال.......... 78
مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر............. 81
گفتار اول: آغاز حیات................... 83
1- حیات در کتب لغت................. 84
2- سقط جنین......................... 84
2-1- مرحلة قبل از ولوج روح....... 85
2-2- مرحلة بعد از ولوج روح........ 85
گفتار دوم: بچه کشی...................... 93
مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی............ 97
گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق......... 103
1- سابُّ النبی....................... 103
2- کافر حربی....................... 104
گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی.......... 105
1- قتل مستحق قصاص..................... 106
2- قتل در مقام دفاع.................... 106
3- قتل محارب و باغی.................... 108
4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا......... 109
5- زانی محصن و لائط...................... 110
6- مرتد................................. 112
فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت.......... 125
مبحث اول: نتیجه........................... 127
گفتار اول: انواع مرگ.................. 128
1- مرگ حقیقی..................... 128
2- نزع........................... 128
3- مرگ ظاهری..................... 129
4- کما........................... 130
5- مرگ مغزی...................... 131
گفتار دوم: معیار خاتمة حیات.............. 131
1- معیار توقف اعمال تنفسی........... 132
2- معیار مرگ مغزی.................... 133
مبحث دوم: رابطة علیت....................... 140
گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت145
1- نظریة شرط ضروری................... 145
2- نظریة شرط متعارف.................. 149
3- نظریة ضمان سبب اقوی............... 151
4- نظریة سبب متأخر در وجود........... 152
5- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر....... 154
گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر............ 155
1- عوامل مداخله گر مستقل.............. 158
1-1- اشخاص ثالث..................... 158
1-2- درمان پزشکی ................... 159
1-3- رفتار قربانی.................... 160
1-4- قوه قاهره....................... 162
نتیجه گیری و پیشنهاد........................ 164

👇 تصادفی👇

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامیResearch Methodology in the Medical and Biological Sciencesنمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته اقتصاد اسلامی- تحلیل تطبیقی اندیشه های اقتصادی متفکرین مسلمان کد درس: 1221172Practical Programming: An Introduction to Computer Science Using Python 3پاورپوینت بررسي خصوصيات كمي و كيفي ارقام پستهمسيحيتدانلود گزارش کار از اجرای سازه فلزینکته به نکته آموزش پایه سوم دبستاندانلود پایان نامه جوشکاری فلزات رنگی و جوش لیزری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود تحقیق رکن مادی قتل عمد

دانلود تحقیق رکن مادی قتل عمد

دانلود دانلود تحقیق رکن مادی قتل عمد

خرید اینترنتی دانلود تحقیق رکن مادی قتل عمد

👇🏞 تصاویر 🏞