👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوددانلود پروژه آماده در قالب pdf با عنوان طراحي ديفرانسيل اتومبيل سواري به کمک کامپيوتر ۲۰۶ ص
فصل اول - انواع چرخدنده: 1- چرخدندههای شانه ای این نوع چرخدندهها معمولا برای دستگاه هایی ساخته میشوند کـه بخواهنـد حرکت دورانی را به حرکت مستقیم تبدیل نمایند. 2- چرخدندههای ساده از این چرخدندهها برای انتقال حرکت در محـورهـای مـوازی اسـتفاده مـیگـردد دندههای این نوع چرخدندههـا مـوازی محـور چرخدنـده بـوده و بـر روی محـیط استوانه ای ایجاد میگردد. هنگام کار در چرخدندههای ساده روی محورهای مـوازی جهـت حرکـت یکـی از چرخدندهها خلاف جهت حرکت چرخدنده دیگری میباشد. 3- چرخدندههای ساده داخلی این نوع چرخدندهها را در مواردی که دو محور نسبت به هم نزدیک بوده و امکان استفاده از دندههای ساده خـارجی دیگـر نباشـد از چرخدنـدههـای سـاده داخلـی استفاده میشود. بدیهی است همانطور که میتوان روی محیط استوانهای دندانـه ایجاد نمود در داخل استوانههای داخلی نیز دندانه یـا شـیار ایجـاد کـرد ایـن نـوع چرخدندهها دارای استقامت و دوام بیشتری میباشند.
4- چرخدندههای مارپیچی این نوع چرخدندهها برای انتقال نیرو در محورهای موازی و محورهایی که دارای زاویه بوده و نسبت به هم متنافر میباشند بکار میروند 5- چرخدندههای مخروطی از این نوع چرخدنده برای انتقال نیرو در محورهای عمود بر هم و یـا محورهـایی که با هم متقاطع بوده و زوایای آنها کمتر یـا بیشـتر از 90 درجـه اسـت اسـتفاده میگرددا دندههای این نوع چرخدندهها روی محیط یک مخروط ناقص به صـورت ساده و یا به صورت مارپیچ ایجاد میشود. 6- چرخدندههای حلزونی این نوع چرخدندهها را جهت تقلیل سرعت روی دو محور عمود بر هم بکار میبرند این چرخدندهها از نظر ساختمان شبیه چرخدندههای مارپیچ است بـا ایـن تفـاوت که این چرخدندهها با پیچ حلزون درگیر میشوند باین جهت در سطح خـارجی آن فرم قوس مانندی ایجاد میشود که بستگی به نوع پیچ دارد. 7- چرخدندههای جناقی دندههای این نوع چرخدندهها را طوری روی محـیط اسـتوانه ایجـاد مـیکننـد کـه دندهها نسبت به هم دارای زاویـه بـوده و معمـولاً ایـن زاویـه از 90 درجـه کمتـر میباشد. در صفحات بعد انواع چرخدنده ها نشان داده شده است

👇 تصادفی👇

JV-LinkDirectory V5.8 - دانلود کامپوننت ایجاد دایرکتوری موضوعی لینک و تبادل لینک و بنرمقاله راه ابریشمدانلود پایان نامه شبکه های موردی MANET در شبکه های حسگر بیسیم (فایل وورد Word و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 100(Refining Of Pulp (Complete Course In Six Daysآشنایی با Radio button در اندروید به زبان سی شارپDoing Qualitative Research Differentlyتحقیق تاريخچه پيدايش شهرداريها و ساختار مديريتدانلود جزوه کامل فیزیولوژی پس از برداشت (pdf) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞