👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

اثر انواع برهم کنش های اسپین – مدار بر حالت های الکترونی در پادنقطه ی هیدروژنی دو بعدی مدورword

ارتباط با ما

دانلود


اثر انواع برهم  کنش های اسپین – مدار بر حالت های الکترونی در پادنقطه ی هیدروژنی دو بعدی مدورword
کلید واژگان: نقطه کوانتومی- پاد نقطه کوانتومی– اثر راشبا- اثر درسلهوس- اثر پائولی
فهرست مطالب
فصل اول:مقدمه. 2
فصل دوم: نانو ساختارها
2-1-ویژگی‌های نانو ساختارها8
2-2-چگالی حالت‌ها.............................. 10
2-2-1- چگالی حالت در سامانه های گسترده (ماده کپه‌ای)10
2-2-2- چگالی حالت سامانه‌هایی با یک بعد در مقیاس نانو یا یک بعد کوانتیده
(چاه کوانتومی). 12
2-2-3-چگالی حالت سامانه‌هایی با دو بعد در مقیاس نانو یا دوبعد کوانتیده
(سیم کوانتومی). 14
2-2-4- چگالی حالت سامانه‌هایی با سه بعد در مقیاس نانو یا سه بعد کوانتیده
(نقطه کوانتومی)16
2-3- ناخالصی‌ها................................ 17
2-3-1- نیم­رساناهای غیرذاتی نوع... 18
2-3-2- نیم­رساناهای غیرذاتی نوع ... 19
2-4-نقطه کوانتومی هیدروژنی دو بعدی............ 20
2-5-پادنقطه کوانتومی هیدروژنی دوبعدی. 23
 
فصل سوم: انواع برهم‌کنش‌های اسپین مدار
3-1- استخراج برهم‌کنش اسپین-مدار از معادلات دیراک. 27
3-2-اثرراشبا. 31
3-3- اثر درسلهوس. 32
3-4- اثر........ 33
3-5- بازگشت زمان و تبهگنی کرامرز. 35
3-5-1- عملگرهای غیر یکانی. 36
3-5-2- بازگشت زمان. 37
3-6- تقارن وارونگی. 40
3-7- هامیلتونی تحت تقارن بازگشت زمان و وارونگی فضا 41
 
فصل چهارم: تصحیحات انرژی ناشی از برهم‌کنش‌های اسپین- مدار در پادنقطه
کوانتومی هیدروژنی
4-1- پادنقطه کوانتومی هیدروژنی دو بعدی مدور. 45
4-2- اختلال تبهگن مرتبه اول. 47
4-3- اختلال تبهگن مرتبه دوم. 48
4-4- تصحیح انرژی ناشی از جفتیدگی راشبا. 49
4-5-تصحیح انرژی ناشی از جفتیدگی درسلهوس. 53
4-6-تصحیح انرژی ناشی از جفتیدگی (پائولی). 55
 
منابع
منابع فارسی .................................
منابع انگلیسی ...............................
 
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
فهرست جدول‌
جدول 4‑1 ویژه مقادیر انرژی برای شعاع‌های مختلف پادنقطه هیدروژنی 46
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 1-1- مقابسه روش بالا به پایین و روش پایین به بالا 3
شکل 2-1- طرحواره یک سامانه کپه­ای.............. 10
شکل 2-2-چگالی حالت برای یک سامانه کپه­ای....... 12
شکل 2-3- الکترون در یک سامانه دو بعدی......... 13
شکل 2-4- چگالی حالت­ها برای یک سامانه با یک بعد کوانتیده (محدودیت در یک بعد)................................... 14
شکل 2-5- سیم کوانتومی - جامد یک بعدی.......... 14
شکل 2-6- چگالی حالت­ها برای سیم کوانتومی....... 16
شکل 2-7- الکترون در یک نقطه کوانتومی.......... 16
شکل 2-8- چگالی حالت­ها برای نقطه کوانتومی...... 17
شکل 2-9- نیم­رسانای غیر ذاتی نوع N و P........ 19
شکل 2-10- پتانسیل نقطه هیدروژنی............... 21
شکل 2-11- پتانسیل پادنقطه هیدروژنی............ 24
شکل 3-1- الکترون در حال حرکت در یک مدار دایروی از دیدگاه هسته34
شکل 3-2- تحول زمانی در فضای هیلبرت با حرکت پیکان­ها 37
شکل 4-1- تغییرات انرژی حالت پایه، اولین حالت برانگیخته و دومین حالت برانگیخته بر
حسب شعاع پادنقطه....................... 47
شکل 4-2- تغییرات انرژی تصحیح یافته بر حسب پارامتر راشبا 52
شکل 4-3- انرژی تصحیح یافته ناشی از جفتیدگی راشبا بر حسب شعاع پادنقطه...................................... 53
شکل 4-4- تغییرات انرژی تصحیح یافته بر حسب پارامتر درسلهوس 54
شکل 4-5- انرژی تصحیح یافته ناشی از جفتیدگی درسلهوس برحسب شعاع پادنقطه...................................... 55
شکل 4-6- تغییرات انرژی اسپین - مدار پائولی بر حسب شعاع پادنقطه............................................. 56
شکل 4-7- شکافتگی حالت­ها ناشی از هر سه جفتیدگی. 58
فصل اول
قرن بیست و یکم، قرن فناوری نانو، مهمترین دوران صنعت به شمار می­رود. فناوری نانو واژه­ای کلی است که به تمام فناوری­های پیشرفته در عرصه کار در مقیاس نانومتر اطلاق می­شود. ایده نانوتکنولوژی توسط فیزیکدان آمریکایی ریچارد فاینمن[1] در یک سخنرانی در انجمن فیزیک آمریکا در دسامبر 1959 با عنوان «در پایین دست فضای زیادی وجود دارد»مطرح شد] 1و2[. اصطلاح نانو تکنولوژی برای نخستین بار در سال 1974 توسط دانشمند ژاپنی نوریو تانیگوچی[2]در یک روزنامه تحت عنوان «موضوع و مفهوم اصلی و پایه­ای نانو تکنولوژی» بکار برده شد ]3[. واژه نانو تکنولوژی مجددا توسط اریک درکسلر[3] در سال 1986 در کتابی تحت عنوان « موتور آفرینش: آغاز دوران فناوری نانو » تعریف شد ]4[. وی این واژه را به طور دقیق تری در رساله دکتری خود مورد بررسی قرار داد و بعد آنرا در کتابی به نام « نانو سیم­ها، ماشین­های مولکولی، چگونگی ساخت و محاسبات آنها » توسعه داد] 5،6[. دانش نانو مطالعه­ی پدیده­ها و بکارگیری مواد در مقیاس­های اتمی و مولکولی است که به طور عمده ویژگی های آنها با خواصشان در مقیاس­های بزرگتر تفاوت دارد. وقتی ذرات درمحیطی با مقیاس نانو (محدوده کمتر از 100 نانومتر) قرار می­گیرند، برای توصیف رفتار آنها، اصول مکانیک کوانتومی بر اصول فیزیک کلاسیک غلبه می­کند. آنچه که فناوری نانو را از فناوری­های دیگر متمایز می­کند این است که در فناوری نانو، زمانی که اندازه مواد در این مقیاس قرار می­گیرد، خصوصیات ذاتی آن از جمله رنگ، استحکام، مقاومت در برابر خوردگی وهمچنین خواصی مثل نقطه­ی ذوب، رسانایی الکتریکی و پذیرفتاری مغناطیسی به صورت تابعی از اندازه­ی ماده تغییر می­کند. به عنوان مثال شیشه­های رنگی قرون وسطی که از پاشیدن ذرات ریز طلا به داخل شیشه، ساخته می­شدند نتیجه ای از تغییر رنگ طلا (رنگ زرد اصلی به رنگ آبی، سبز یا قرمز دیده می­شد) در مقیاس نانو بوده است ]6و7[. امروزه ساختارهای نانو از نظر تکنولوژی در دسترس هستند. دو روش متداول برای ساخت و طراحی مواد در حوزه فناوری نانو وجود دارد:1- روش بالا به پایین: خردسازی یک سامانه ماکروسکوپی تا رسیدن به مقیاس نانو می­باشد. رویکرد بالا به پایین شامل روش هایی مثل لایه نشانی ماوراء بنفش، لایه نشانی پرتو الکترونی، پرتو مولکولی و پرتو یونی متمرکز و لایه نشانی نانو حک وغیره می­باشد. 2- روش پایین به بالا: در این روش اتم­ها و مولکول­ها به طور خیلی دقیق کنار هم قرار داده می­شوند تا به یک ساختار نانو مقیاس برسیم که این به واسطه خاصیت خود آرایی قابل حصول می­باشد. روش­هایی مانند خشک کنندگی گرمایی، لایه نشانی کلوییدی و روش­های شیمیایی دیگر در رویکرد پایین به بالا هستند ]6و8و9[.
شکل 1-1 مقابسه روش بالا به پایین و روش پایین به بالا.
از اینرو بیش از سه دهه است که یک حوزه مهم از پژوهش وتحقیق تحت علم نانو تشکیل شده است. در این حوزه ساختارهای نیم­رسانا با بعد کم مانند سیم کوانتومی[4]، چاه کوانتومی[5]، نقطه کوانتومی[6] و پادنقطه کوانتومی[7]،به دلیل ویژگی های اساسی آنها وکاربرد وسیعشان مورد توجه قرار گرفته اند ]10،11[. از میان ساختار­های نیم­رسانای نانو مقیاس، پادنقطه کوانتومی اخیراً مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. محدودیت کوانتومی حامل­های بار در پادنقطه کوانتومی منجر به تشکیل ترازهای انرژی گسسته می­شود. خواص اپتیکی و الکترونیکی این سامانه­ها در ابعاد فضایی کاهش یافته با تغییر در طراحی ساختار ابعاد آنها قابل کنترل است و به همین علت نیم­رساناهای محدود شده کوانتومی در زمینه­های اپتیک غیرخطی و میکروالکترونیک کاربرد دارند ]12و13.[ علاوه بر این پدیده­های وابسته به اسپین به عنوان عامل اصلی در پیدایش تکنولوژی اسپینترونیک بسیار مورد توجه قرار گرفته­اند. اسپینترونیک یا به عبارتی الکترونیک اسپینی، شامل مطالعه، کنترل و دستکاری درجه آزادی اسپین در سامانه­های حالت جامد است ]14[. اسپینترونیک در پی ساخت وسایلی است که از درجه آزادی اسپین، درکنار یا به جای جریان بار استفاده می­شود. این ابزارها می­توانند کاربردهای متنوعی از جمله رمزگذاری اطلاعات، انتقال و پردازش اطلاعات داشته باشند ]15[.مزایای استفاده از این ابزارها افزایش سرعت پردازش داده­ها و کاهش مصرف انرژی الکتریکی می­باشد ]16[. تفاوت برجسته بین (میکرو) الکترونیک و اسپینترونیک به طور مختصر به شرح زیر است ]17[: در فناوری الکترونیک اساس ویژگی­های بار الکترون بوده اما فناوری اسپینترونیک بر ویژگی ذاتی اسپین الکترون­ها، اسپین بنا می­شود. بدین ترتیب الکترونیک بر مبنای ویژگی­های فیزیک کلاسیک در حالیکه اسپینترونیک بر مبنای مکانیک کوانتومی است. به عبارت دیگر الکترونیک بر اساس تعداد بارها و انرژی­ آنها اما اسپینترونیک بر اساس دو حالت اسپینی، اسپین بالا و اسپین پایین است. واضح است که اثر میدان الکتریکی در (میکرو) الکترونیک و میدان مغناطیسی در اسپینترونیک از اهمیت بسزایی برخوردار است. از دیگر نکات برجسته در فناوری اسپینترونیک آن است که، در اسپینترونیک سرعت زیاد و توان اتلاف و نیروی مصرفی کم است اما در الکترونیک سرعت محدود و توان اتلاف زیاد است.

👇 تصادفی👇

دانلود لایه shapefile کاربری اراضی جزایر جنوبارزش مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی‎تعیین سهم سبک های دلبستگی در پیش بینی میزان شادکامی دانشجویان55-تخمین ضخامت شالوده های نواری بر اساس اطلاعات موجود از پروژه های اجرا شده در سطح شهر شیراز با استفاده از شبكه عصبیدانلود کتاب مفتاح الاستخراج در باب کیمیا لیمیا هیمیا سیمیا ریمیا خمسه محتجبهبررسی تاثير توسعه منابع انساني بر مديريت کيفيتکلید کتاب کار فور کرنرز 4ردیاب گوشیحسابرسي سيستم هاي اطلاعاتي رايانه اي ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل اثر انواع برهم کنش های اسپین – مدار بر حالت های الکترونی در پادنقطه ی هیدروژنی دو بعدی مدورword

اثر انواع برهم کنش های اسپین – مدار بر حالت های الکترونی در پادنقطه ی هیدروژنی دو بعدی مدورword

دانلود اثر انواع برهم کنش های اسپین – مدار بر حالت های الکترونی در پادنقطه ی هیدروژنی دو بعدی مدورword

خرید اینترنتی اثر انواع برهم کنش های اسپین – مدار بر حالت های الکترونی در پادنقطه ی هیدروژنی دو بعدی مدورword

👇🏞 تصاویر 🏞