👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي تأثير آموزش پيش ‏دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش ‏آموزان دوره ابتدايي

ارتباط با ما

دانلود


بررسي تأثير آموزش پيش ‏دبستاني بر يادگيري مهارتهاي  رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش ‏آموزان دوره ابتدايي
عنوان: بررسي تأثير آموزش پيش‏ دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش ‏آموزان دوره ابتدايي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 150
توضیحات:
موفقيت كودكان در مدرسه تا حدودي به رويدادهايي بستگي دارد كه آنها قبل از ورود به مدرسه تجربه كرده‏اند. آمادگي كودكان براي ورد به مدرسه و موفقيت بعدي آنها در تحصيل، با جنبه‏هاي مختلف رشد آنها مرتبط است. عواملي از قبيل رشد جسمي، اجتماعي، شناختي، دانشي و چگونگي يادگيري در تعيين موفقيت آنها در مدرسه نقش دارند.
در گذشته، عقيده بسياري بر اين بود كه ورود كودكان به دبستان، آغاز يادگيري و شكوفايي آنها در همه ابعاد رشد است. اما امروزه در پرتو تلاش صاحب‏نظران مختلف، مسير تفكر و برنامه‏ريزي به سمت بارور كردن آموزش‏هاي پيش از دبستان، به عنوان پيش‏نياز ورود كودكان به مدرسه، تغيير كرده است. بي‏شك پيشرفت در ابعاد گوناگون رشد در سنين بالاتر و حتي مرحله زمينه‏سازي براي اصلاح اعمال و حركات مختلف كودكان با توجه به پژوهشهاي اخير (براي مثال ويليامز1، 1983؛ به نقل از مفيدي، 1375)، نوعي دگرگوني انديشه را در زمينه رشد جسمي و حركتي كودكان در سالهاي اوليه كودكي به وجود آورده است. در دو سه دهه اخير نيز در بسياري از موسسه‏هاي آموزشي و تربيتي (به ويژه در جامعه ما) تمايل و گرايش زيادي در چرخش تاكيد از مهارتهاي حركتي و جسمي به سمت زمينه‏هاي رشد شناختي و ذهني كودكان حس شده است (مفيدي، 1375). هر چند مهارتهاي حركتي و شناختي لازم و ملزوم يكديگرند و در برخي از ديدگاههاي رشد مثل تئوري پياژه2 (1374)، مهارتهاي حركتي زيربناء و لازمة مهارتهاي شناختي هستند.
با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي در قرن حاضر و تبلور اين نكته كه شكوفايي يك كشور از بستر آموز/ش و پرورش برمي خيزد، نياز به گسترش دوره پيش از دبستان، بيش از گذشته خود را نمايان مي سازد. بنابراين لازم است كه برنامه كيفي و كمي مناسب و در خور نيازهاي جسمي و رواني براي كودكان پيش‏دبستاني، با توجه به ويژگيهاي اين دوره از رشد، تهيه و تدارك ديده شود. اما پيش نياز برنامه‏ريزي و سرمايه‏گذاري در اين زمينه، انجام پژوهشهايي است از روش شناسي و مبناي نظري درستي برخوردار باشند تا با توجه به نتايج حاصله، بتوان تا حدودي نيازهاي جامعه در اين زمينه برطرف شود و گام‏هايي هر چند جزئي در زمينه بهبود وضعيت آموزشي و تربيتي برداشته شود.
 
1 Williams
2 Piaget
فهزست مطالب
فصل اول: مقدمه
مقدمه 1
بيان مساله  2
ضرورت و اهداف تحقيق 6
اهداف پژوهش  7
فرضيه هاي پژوهش  7
تعاريف و اصطلاحات  8
 فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
خلاصه اي از فصل دوم 11
تاريخچه آموزش پيش دبستاني 11
تعريف دوره پيش دبستاني 21
ويژگيهاي كودك در دوره پيش دبستاني 21
اهداف دوره پيش دبستاني 25
مهارتهاي رواني ـ حركتي در دوره دبستان 27
تحول حركت در كودكان دبستاني 29
مهارتهاي رواني ـ حركتي 31
سازگاري اجتماعي  42
روابط با همسالان  48
وظيفه مهد كودك و مراكز پيش دبستاني از ديدگاه آدلر 66
پيشينه پژوهش  73
 فصل سوم: روش شناسي
روش پژوهش  90
ابزار پژوهش  90
جامعه آماري  92
گروه نمونه و روش نمونه گيري 92
متغيرها  93
روش اجراي پژوهش  93
روشهاي آماري  93
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
تجزيه و تحليل نتايج  95
يافته هاي جانبي پژوهش 102
 
فصل پنجم: يافته هاي پژوهش و بحث دربارة نتايج آن
محدوديت هاي پژوهش 118
پيشنهادات  118
 منابع  121
ضمائم  130
 فهرست جداول
عنوان صفحه
 جدول شماره 2- مقوله هاي اصلي در حوزه رواني ـ حركتي 34
جدول شماره 1-2- شاخص هاي رشد رفتار طبيعي 55
جدول شماره 2-2- مراحل رشد رواني ـ اجتماعي اريكسون 59
جدول شماره 3-2- تشخيص هدفهاي كودكان ناسازگار 68
جدول شماره 1- توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب جنسيت 95
جدول شماره 2- توزيع فراواني آزمئدنيها برحسب گروه آموزش ديده و آموزش نديده  95
جدول شماره 3- توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب 96
جدول شماره 4- توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب كلاس 96
جدول شماره 5- توزيع فراواني شغل پدر آزمودنيها 97
جدول شماره 6- توزيع فراواني شغل مادر آزمودنيها 97
جدول شماره 7- توزيع فراواني سطح تحصيلات پدر آزمودنيها 98
جدول شماره 8- توزيع فراواني سطح تحصيلات مادر آزمودنيها 98
جدول شماره 9- مقايسه ميانگينهاي گروه آموزش ديده و آموزش نديده در مهارتهاي رواني ـ حركتي .. 99
جدول شماره 10- مقايسه ميانگينهاي سازگاري اجتماعي و مؤلفه هاي آن در دو گروه آموزش ديده و
آموزش نديده  100
جدول شماره 11- مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران آموزش ديده در متغير مهارتهاي رواني ـ حركتي 100
جدول شماره 12- مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران آموزش نديده در متغير مهارتهاي رواني ـ حركتي 101
جدول شماره 13- مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران آموزش ديده در سازگاري اجتماعي 101
جدول شماره 14- مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران آموزش نديده در سازگاري اجتماعي  102
جدول شماره 15- مقايسه ميانگينهاي دختران و پسران در مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي 102
جدول شماره 16- مقايسه ميانگينهاي دو گروه آموزش ديده و آموزش نديده به تفكيك سن در دو متغير
مهارتهاي روانـي ـ حركتي و سازگاري اجتماعي 103
جدول شماره 17- مقايسه ميانگينهاي گروه آموزش ديده و آموزش نديده به تفكيك جنس در
مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي 104
 
جدول شماره 18- مقايسه ميانگينهاي مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان
براساس وضعيت اشتغال مادر 105
جدول شماره 19- مقايسه ميانگينهاي مهارتهاي رواني ـ حركتي براساس شغل پدر با استفاده از
تحليل واريانس يك طرفه 105
جدول شماره 20- آزمون توكي براي تشخيص تفاوتهاي معنادار بين ميانگين ها 106
جدول شماره 21- مقايسه ميانگينهاي سازگاري اجتماعي براساس شغل پدر با استفاده از
تحليل واريانس يك طرفه 106
جدول شماره 22- مقايسه ميانگين هاي رواني ـ حركتي كودكان براساس تحصيلات پدر با استفاده
از تحليل واريانس يك طرفه 107
جدول شماره 23- آزمون تعقيبي توكي براي تعيين معناداري تفاوت ميانگين هاي رواني ـ حركتي
براساس تحصيلات پدر 107
جدول شماره 24- مقايسه ميانگينها در اسزگاري اجتماعي براساس تحصيلات پدر با استفاده از تحليل واريانس يك طرفه  108
جدول شماره 25- آزمون توكي براي مقايسه ميانگينها در سازگاري اجتماعي براساس تحصيلات پدر 108
جدول شماره 26- مقايسه ميانگين مهارتهاي رواني ـ حركتي براساس تحصيلات مادر با استفاده از تحليل
واريانس يك طرفه  109
جدول شماره 27- آزمون توكي براي مقايسه دو به دو ميانگينهاي رواني ـ حركتي براساس تحصيلات مادر 109
جدول شماره 28- مقايسه ميانگين سازگاري اجتماعي براساس تحصيلات مادر با استفاده از تحليل واريانس يك طرفه  110
جدول شماره 29- همبستگي بين زيرمقياسهاي سازگاري اجتماعي با يكديگر و با مهارتهاي رواني ـ حركتي 111

👇 تصادفی👇

Inverse stiffness design of shear-flexural building models including soil–structure interactionدانلود پروژه جهاد اقتصادیخلاصه ی کتاب مبانی مدیریت بازرگانی زین العابدین رحمانی - بخش دومرابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانایجاد یک سیستم توصیه‌گر در وب با بهره‌گیری از نمایه‌های کاربران و روش‌های یادگیری ماشین WORDاستخدامی وزارت نیروپایان نامه انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن wordتاریخچه و پیدایش اهورا مزدا | مقاله دانشجویی تاریخ (۱۱ص word) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي تأثير آموزش پيش ‏دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش ‏آموزان دوره ابتدايي

بررسي تأثير آموزش پيش ‏دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش ‏آموزان دوره ابتدايي

دانلود بررسي تأثير آموزش پيش ‏دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش ‏آموزان دوره ابتدايي

خرید اینترنتی بررسي تأثير آموزش پيش ‏دبستاني بر يادگيري مهارتهاي رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش ‏آموزان دوره ابتدايي

👇🏞 تصاویر 🏞