👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مبانی وپیشینه نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک

ارتباط با ما

دانلود


مبانی وپیشینه نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک
——————————————————————————
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
 
جديد ترين درمان براي کودکان ADHDآموزش نوروفيدبک ميباشد، نوروفيدبك،نوعيرويكردتوانبخشيدردرمان است،وهدفآن،بهنجارسازيپايدارADHD-ADD است ( بارابار ،1996 ) . و هدف آن بهنجار سازي پايدار رفتاربدونوابستگيمداومبهداروهايارفتاردرمانياست. نوروفيدبك، يک سيستم در مان جامع است که مستقيما" برروي کار مغز کار ميکند.هر کدام از ما تعداد بيشماري نورون در مغزمان داريم . امواج مغزي با فعاليت و عدم فعاليت الکتريکي نورون ها در ارتباط هستند سيکل آنها بار ها وبارها بالا و پايين مي رود . بلافاصله زماني که سيکل امواج مغزي مراجع براساس الگوي تعريف شده حرکت کند باز خورد دريافت ميکند . در نوروفيدبک صنسورهايي که الکترود ناميده ميشوند برروي پوست سر بيمار قرار ميگيرند . اين سنسورها فعاليت الکتريکي مغز فرد را ثبت و در غالب منحني هاي امواج مغزي ويا در اغلب موارد به شکل شبيه سازي شده در قالب يک بازي کامپيوتري يا فيلم ويديويي ، به او نشان داده ميشود. در اين حالت فيلم يا هدايت بازي کامپيوتري بدون استفاده از دست تنها با امواج مغزي شخص انجام ميشود. به اين شکل فرد با ديدن پيشرفت يا توقف بازي و گرفتن پاداش يا ازدست دادن امتياز ياتغييراتي که درصدا يا پحش فيلم بوجود مي آيد ، پي به شرايط مطلوب يا نامطلوب امواج مغزي خود برده و سعي ميکند تا با هدايت فيلم ، وضعيت توليد امواج مغزي خودرا اصلاح کند . مثلا" اگر قراراست فرد موج تتا ي خودرا کاهش دهد بازي در صورتي پيش ميرود که موج تتا از يک حد مشخص شده اي کمتر باشد.
51
نوروفيدبک يک فرايند آموزشي است که درآن مغز خود تنظيمي را فرا ميگيرد. نورولوژيكاساس ايناختلالراميپذيرد. با عنايتبهاينكهكودكان،نوجوانانيابزرگسالانمبتلابه اختلال بيش فعالي -نقصتوجه ،درمقايسهباافرادنرمال،فعاليتامواج مغزيآهسته تتا بيشتروفعاليتبتايكمتريدارند، نوروفيدبكبهدنبالآناستتابهبيمارانآموزشدهد واكنشهايامواجمغزيخودرانسبتبهمحركها،بهنجار سازند ( مان ، لوبار، زيمر من ، ميلر ، 1992 ، لوبار ،2003).
از زمان اولين گزارشات از درمان اختلال بيش فعالي با نقص توجه (ADHD ) از طريق نوروفيدبک درسال 1976 ، در مطالعات بسياري به بررسي و تحقيق درباره اثرات نوروفيدبک بر نشانه ها ي مختلف ADHD اعم از بي توجهي ، بيش فعالي و تکانش پذيري پرداخته اند اين روش همچنين مورد استفاده اطباء بسياري قرار گرفته است ولي ميزان تاثير گذاري اين درمان برمبناي شواهد- هنوز مشخص نيست . لوبار ، اظهارميداردكهفرضيهاصلي اينزيربنايياستفادهازنوروفيدبكدردرمان ADHD اين عبارت است : کودکان ADD وADHD با کارکرد عصبي زيستيبهويژهدرسطحكورتيكالوعمدتاكاركردلوب پريفرونتالهمراهاست،واگر چهايننقصزيربنايي عصبشناختيقابلاصلاحاست،
كودكانمبتلابه ADHD/ADDخواهند توانست راهبردها وپاراديم هايي را نشان بدهند که کودکان بدون ADHD/ADD از قبل دارا بوده اند.
منشاء سيگنالهاي مغزي
تخليه يک نورون يا يک فيبر عصبي از واحد پوست سر قابل ثبت. بجاي آن بايد بطور همزمان هزاران ويا حتي ميليونها نورون يا فيبر ، تخليه شوند و فقط در اين حالت است که پتانسيل هاي نورون ها و يافيبرها بخاطر اثر برهمزماني به اندازه اي مي رسند که قابل ثبت باشند. بدين ترتيب شدت امواج مغزي ثبت شده از پوست سربا تعدادنورون ها يا فيبرهايي که بطور همزمان تخليه ميشوند ، تعيين ميگردد. . در واقع سيگنالهاي عصبي غير هزمان اثر همديگر را خنثي مي کنند(هنريش اچ ; گوين لبن اچ ، 2006 ). در هنگام بسته بودن چشم ها تخليه همزمان نورون هاي زيادي در قشر مغز با فرکانس 13 هرتز امواج آلفا را توليد ميکنند و اين امواج برطرح EEG فرد غالب ميشوند .

👇 تصادفی👇

نرم افزار پرداخت رایگان درون برنامه ای و خرید رایگانکتاب آنچه نو مهندسان نمی دانندپیشینه و مبانی نظری پژوهش رفتار شهروندی سازمانیدعاهای ناب در مورد سحر و جادو و ابطال آنها با آیات قران320-مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی پایداری دیواره‌های طاقی شکل در سواحل رودخانه‌هامقاله بررسي اثرات منيزيم خوراکي در جلوگيري از تشکيل سنگهاي ادراري ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مبانی وپیشینه نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک

مبانی وپیشینه نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک

دانلود مبانی وپیشینه نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک

خرید اینترنتی مبانی وپیشینه نظری درمان بیش فعالی با نوروفیدبک

👇🏞 تصاویر 🏞