👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بانک های اسلامی بر جذب مشتریان(تعداد صفحات:10)

ارتباط با ما

دانلود


شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بانک های اسلامی بر جذب مشتریان(تعداد صفحات:10)
چکیده
عملكرد اصلی بانك توسعه اسلامی، کمك به توسعه اجتماعی و پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو و همچنین ارتقای بانكداری اسلامی در سطح جهانی است. عملكرد اصلی بانك توسعه اسلامی، کمك به توسعه اجتماعی و پیشرفت اقتصادی )از طریق تأمین سرمایه و اعطای تسهیلات به طرحه ای مطابق با شرع( کشورهای عضو و همچنین ارتقای بانكداری اسلامی در سطح جهانی است. هدف تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بانك اسلامی بر جذب مشتریان می باشد. جامعه آماری در این تحقیق 02 نفر از خبرگان بانك های اسلامی به خصوص بانك عسگریه می باشد. اطلاعات مورد نظر در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بدست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که SPSS آمده است و داده ها با استفاده از نرم افزار کیفیت، تنوع، سرعت ارائه، نوآوری، انعطاف پذیری، قابلیت اطمینان خدمات بانك اسلامی در جذب مشتریان تأثیرگذار است.

👇 تصادفی👇

آزمون تصويري تفكر خلاق تورنس (فرم الف)کارآفرینینیروگاه های گازیبانک ایمیل مهندسان کامپیوترمدلسازي آسيب خستگي پيش روند در سازه هاي اتصال چسبيدانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی دهاقان (مقیاس: 1:100000)دانلود کتاب میراث زرین(شناخت نمادهای گنج و دفینه،کاملا رنگی و نفیس)تفکر استراتژیک(نسخه اصلی) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بانک های اسلامی بر جذب مشتریان(تعداد صفحات:10)

شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بانک های اسلامی بر جذب مشتریان(تعداد صفحات:10)

دانلود شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بانک های اسلامی بر جذب مشتریان(تعداد صفحات:10)

خرید اینترنتی شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بانک های اسلامی بر جذب مشتریان(تعداد صفحات:10)

👇🏞 تصاویر 🏞