👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه خود ارزیابی از مدل تعالی سازمانی با رضایت شغلی مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب منطقه چهارتهران

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه خود ارزیابی از مدل تعالی سازمانی با رضایت شغلی مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب منطقه چهارتهران
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :12
سال انتشار : 1394
چکیده
در این تحقیق ارتباط بین رضایت شغلی و خودارزیابی تعالی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار تهران مورد برسی قرار گرفته است.روش تحقیق توصیفی پیمایشی و نوع تحقیق کاربردی میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت در سال 3131 است که بر اساس رابطه کوکران تعداد 08 نفرانتخاب شده است. ابزار جمعآوری اطلاعات در این تحقیق، دو پرسشنامه بوده که عبارتند از: پرسشنامه استانداردEFQM و پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، کندال و هالین. برای پایایی پرسشنامهها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن برای پرسشنامه اول0/97 و برای پرسشنامه دوم0/92 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل دادههای آماری از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است بدین ترتیب که برای طبقهبندی، تلخیص و تفسیر دادههای آماری از روشهای آماری توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیهها از آزمون t استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داده است که در سطح 5 درصد همبستگی مثبت 0/457 و معناداری میان متغیر خود ارزیابی تعالی سازمانی و متغیر رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار تهران وجود دارد. همچنین 99 درصد تغییرات در رضایت شغلی کارکنان از طریق تغییرات در خود ارزیابی از مدل تعالی سازمانی توضیح داده میشود
واژگان کلیدی
 خودارزیابی تعالی سازمانی، رضایت شغلی/EFQM

👇 تصادفی👇

دانلود مقاله و پاورپوینت کامل در مورد پردازنده های چند هسته ای (با قابلیت ویرایش همراه با فایل پاورپوینت برای کنفرانس)تعداد صفحات 40بررسی جشن های باستانی با تکیه بر شاهنامه‌ی فردوسی (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 182pdf اموزش قالب theme_androidنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی - بازاریابی بین الملل کد درس: 1218079-1218145تحقیق خانواده يك نهاد اجتماعينمودار ستونی چند بخشی10 طرح توجیهی در زمینه صنایع شیمیایی بسته چهارمدانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان آشنائی با جوشکاری مقاومتی ۱۴ صتحقیق در مورد ورشکستگی یا مرگ اقتصادی (فرمت فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش ) تعداد صفحات12تروریسم سایبری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه خود ارزیابی از مدل تعالی سازمانی با رضایت شغلی مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب منطقه چهارتهران

بررسی رابطه خود ارزیابی از مدل تعالی سازمانی با رضایت شغلی مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب منطقه چهارتهران

دانلود بررسی رابطه خود ارزیابی از مدل تعالی سازمانی با رضایت شغلی مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب منطقه چهارتهران

خرید اینترنتی بررسی رابطه خود ارزیابی از مدل تعالی سازمانی با رضایت شغلی مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب منطقه چهارتهران

👇🏞 تصاویر 🏞