👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی تاثیرابعاد سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی(تعداد صفحات :13)

ارتباط با ما

دانلود


بررسی تاثیرابعاد سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی(تعداد صفحات :13)
چکیده
در سالهای اخیر رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از متغیرهای مهم در ادبیات رفتار سازمانی مورد توجه محققین رفتار سازمانی قرار گرفته است . اگر چه بروز رفتارهای شهروندی سازمانی از سوی کارکنان سازمانها جزء الزامات رسمی شغلی آنها محسوب نمی شود ولی به دلیل اثرات مثبت این نوع رفتارها, مورد توجه مدیریت سازمانها می باشد. تحقیق حاضر نیز به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی دردبیران متوسطه آموزش و پرورش تربت حیدریه پرداخته است تا از نتایج حاصل آن بتوان به منظور برنامه ریزی آموزشی و تقویت رفتار شهروندی سازمانی در این سازمان استفاده نمود. بررسی بخش سرمایه اجتماعی این تحقیق که از پرسشنامه ناهاپیت و گوشال استفاده شده است ، شامل بعد ساختاری, بعد ارتباطی و بعد شناختی سرمایه اجتماعی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دبیران متوسطه آموزش و پرورش تربت حیدریه بوده اند. که در زمان انجام تحقیق 055 نفر بوده اند ، بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 255 نفر از دبیران انتخاب و پرسشنامه مورد نظر بین آنها توزیع شد.فرضیات این تحقیق بر اساس آزمون کولوموگروف اسمیرنوف, رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر رفتار شهروندی سازمانی دبیران آموزش و پرورش تربت حیدریه تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد.

👇 تصادفی👇

بررسی نقاشی دیواری انقلاب اسلامی با رویکرد انقلاب مکزیکپروژه کامل مدیریت مسابقات پل ماکارونی (عمران) به زبان برنامه نویسی سی شارپ و پایگاه داده sqlدانلود مقاله اصول جوجه کشی طیور (pdf)فون اسپرت لایه باز با فرمت psdتحلیل مسجد جامع سرخ مهابادمیخواهم کسب و کار اینترنتی راه بیاندازم از کجا شروع کنم؟بانک 10 میلیون شماره موبایل ایرانسل به تفکیک شهر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی تاثیرابعاد سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی(تعداد صفحات :13)

بررسی تاثیرابعاد سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی(تعداد صفحات :13)

دانلود بررسی تاثیرابعاد سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی(تعداد صفحات :13)

خرید اینترنتی بررسی تاثیرابعاد سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی(تعداد صفحات :13)

👇🏞 تصاویر 🏞