👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تحلیل زمینه ها ی کلیدی برای بهبود دروس عملی آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان رشته های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ارتباط با ما

دانلود


تحلیل زمینه ها ی کلیدی برای بهبود دروس عملی آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان رشته های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
عنوان مقاله: تحلیل زمینه ها ی کلیدی برای بهبود دروس عملی آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان رشته های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
قالب بندی : word
قیمت: 2400 تومان
شرح مختصر: تحقیق حاضر به منظور تحلیل زمینه ها و مهارت های کلیدی برای بهبود دروس عملی آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان رشته های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در چارچوب کلی پژوهش های ترکیبی کمی و کیفی به انجام رسیده است. که تعداد 335 نفر به عنوان نمونه از جامعه آماری معادل 2032 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب و با ابزار پرسشنامه ای مشتمل بر 46 گویه مورد مطالعه قرار گرفتند. ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه محاسبه گردید که میزان آن 962/0 بود. روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تأیید شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که پنج زمینه کلیدی ارائه: (1) انواع آموزش های عملی مهارت های زراعی و باغبانی،(2) آموزش های عملی در زمينه دامداری، (3) آموزش انواع مهارت های عمومی،(4) تدارک بازديدهای به عمل آمده در رابطه با محيط کسب و کار کشاورزی و(5) آموزش های عملی در زمينه مديريت عملیات آب، در مجموع 995/65 کل واریانس زمینه های کلیدی یادگیری تجربی برای دانشجویان رشته های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران را تبیین می نمایند.

👇 تصادفی👇

دانلود پاورپوینت درباره آنژیوگرافی و معرفی دستگاههای آنژیوگرافی و تکنیک آنژیوگرافی3 نرم افزار کاربردیمقاله مسئوليت كيفريدانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده پارک طبیعت پردیسانپروژه کارآموزی سیستم سوخت رسانی خودروهای سنگینآموزش خیاطی لباس کردی زنانه+الگومدلپروژه / تحقیق آماده: بررسی لحیم کاری سخت آلیاژهای آلومینیوم بویژه سری 3000 (83 صفحه فایل ورد - word) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تحلیل زمینه ها ی کلیدی برای بهبود دروس عملی آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان رشته های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

تحلیل زمینه ها ی کلیدی برای بهبود دروس عملی آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان رشته های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دانلود تحلیل زمینه ها ی کلیدی برای بهبود دروس عملی آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان رشته های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

خرید اینترنتی تحلیل زمینه ها ی کلیدی برای بهبود دروس عملی آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان رشته های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

👇🏞 تصاویر 🏞