👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل حمل ونقل سه بعدی چند هدفه

ارتباط با ما

دانلود


استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل حمل ونقل سه بعدی چند هدفه
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :10
سال انتشار : 1394
چکیده
الگوریتم ژنتیک یکی از الگوریتمهای جستجوی تصادفی است که ایده آن برگرفته از طبیعت میباشد. الگوریتم ژنتیک برای روشهای کلاسیک بهینه سازی در حل مسائل خطی، محدب و برخی مشکلات مشابه موفق بوده است ولی برای حل مسائل گسسته و غیر خطی بسیار کاراتر میباشد. به عنوانمثال میتوان به مسأله فروشنده دوره گرد اشاره کرد. در طبیعت از ترکیب کروموزومهای بهتر، نسلهای بهتری پدید میآیند. در این بین گاهی اوقاتجهشهایی نیز در کروموزومها روی میدهد که ممکن است باعث بهتر شدن نسل بعدی شوند. الگوریتم ژنتیک نیز با استفاده از این ایده اقدام به حل مسائل میکند. الگوریتم ژنتیک با توجه به توانایی های بالقوه خود به عنوان یک رویکرد جدید برای مسائل برنامه ریزی چند هدفه مورد توجه قرار گرفته است. در مسائل کاربردی به ویژه مسائل حملونقل نیز تصمیمگیرنده به بهینهسازی چند تابع هدف نیاز دارد. مسائل حملونقل سه بعدی، مسائل حملونقلی می باشند که در آنها سه بعد مبدأ، مقصد و تعداد وسیله نقلیه در نظر گرفته میشود. در این مقاله ابتدا الگوریتم ژنتیک و مزایای آن بیان می شود سپس روش شبیه سازی ناهموار معرفی می گردد و در آخر استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس شبیه سازی ناهموار برای حل مسائل حملونقل سه بعدی با دادههای ناهموار مورد بیان می شود
واژگان کلیدی
الگوریتم ژنتیک، برنامهریزی چند هدفه، شبیهسازی ناهموار، مسأله حملونقل سه بعدی، مجموعههای ناهموار

👇 تصادفی👇

127-بررسی اثر میانقاب مصالح بنایی بر پاسخ لرزهای یك قاب بتن مسلح چهار طبقهبهبود روش فیلترینگ الگوی مکانی مشترک جهت ارتقاء راندمان سیستم های واسط کامپیوتری-مغزی wordپرواربندی برهASME BOILER AND PRESSURE VESSEL Section VIII Div. 2 2004 Edition.pdfگرازش کارآموزی رشته مکانیکآب و فاضلاب روستاها ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل حمل ونقل سه بعدی چند هدفه

استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل حمل ونقل سه بعدی چند هدفه

دانلود استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل حمل ونقل سه بعدی چند هدفه

خرید اینترنتی استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل حمل ونقل سه بعدی چند هدفه

👇🏞 تصاویر 🏞