👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از – ترسیوبوتیل…

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از – ترسیوبوتیل…
پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از – ترسیوبوتیل سیكلوهگزنیل- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم دارويي
 
پايان‌نامه:
جهت دريافت درجه دكتري داروسازي
موضوع:
بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2- (4- ترسيوبوتيل– 1- سيكلوهگزنيل)- 44- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون
 
 
با فرمت ورد word ( دانلود متن کامل پایان نامه )
 
فهرست مطالب
خلاصه فارسی
مقدمه………………………………………………………………………………………………… 1
1-1- اكسيم‌ها و كاربرد آنها………………………………………………………………… 2
1-1-1- اثر اكسيم به عنوان آنتي دوت………………………………………………….. 4
الف) ساختار شيميائي و ويژگي اكسيم‌ها………………………………………………… 11
ب) فارماكوكينتيك اكسيم‌ها…………………………………………………………………… 14
ج) سميت اكسيم‌ها………………………………………………………………………………… 15
د) خاصيت فعاليت بخشي مجدد در In- Vitro……………………………………………. 17
هـ) خاصيت احياكنندگي در In-Vivo………………………………………………………… 20
و) اثربخشي درماني اكسيم‌ها………………………………………………………………… 25
ز) توصيه‌هاي باليني…………………………………………………………………………….. 30
1-1-2- اثر اكسيم‌ها به عنوان آنتي دوت سموم ارگانو فسفره…………………. 32
الف) مكانيزم عمل آفت كش‌هاي ارگانو فسفره………………………………………… 32
ب) تابلوي باليني مسموميت با آفت كش‌هاي ارگانو فسفره………………………… 34
ج) درمان مسموميت با آفت كش‌هاي ارگانو فسفره………………………………….. 37
1-1-3- اكسيم با كاربرد علف‌كش………………………………………………………… 38
1-1-4- اثر ضد قارچي اكسيم‌ها…………………………………………………………… 39
الف) معرفي قارچ‌ها………………………………………………………………………………. 39
ب) شيمي درماني بيماري‌هاي قارچي……………………………………………………… 41
ج) آزول‌هاي ضد قارچ………………………………………………………………………….. 43
د) فارماكوفور آزول‌هاي ضد قارچي……………………………………………………… 44
هـ) مكانيزم اثر آزول‌ها………………………………………………………………………… 48
و) طراحي آزول‌هاي جديد ضد قارچ (آنالوگ هاي اكسي كونازول)…………… 51
1-1-5- اثر اكسيم در درمان بيماري انگلي لشمانيوز………………………………. 55
1-1-6- تركيبات آنتي‌بيوتيك با ساختار اكسيم………………………………………… 57
الف) تعريف آنتي‌بيوتيك‌ها……………………………………………………………………… 57
ب) منابع آنتي‌بيوتيك‌ها………………………………………………………………………….. 60
ج) مكانيزم اثر آنتي‌بيوتيك‌ها………………………………………………………………….. 60
د) آنتي‌بيوتيك‌هاي بتالاكتام……………………………………………………………………. 63
1-1-7- اثر اكسيم در درمان بيماري آلزايمر…………………………………………. 67
الف) علت‌شناسي بيماري آلزايمر……………………………………………………………. 68
ب) درمان بيماري آلزايمر……………………………………………………………………… 68
1-1-8- مشتقات اكسيم با خاصيت ضد تشنج…………………………………………. 70
الف) فيزيوپاتولوژي صرع…………………………………………………………………….. 72
ب)اتيولوژي صرع………………………………………………………………………………… 74
ج) دارو درماني صرع…………………………………………………………………………… 75
1-1-9- مشتقات اكسيم با خاصيت مهار كنندگي پمپ سديم ـ پتاسيم………… 78
1-1-10- اكسيم با خاصيت مهاركنندگي آنزيم Cytp450…………………………….. 79
2-1- تلاش براي سنتز 2-(4-ترسيوبوتيل-1- سيكلوهگزنيل)-4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون…………………………………………………………………………………….. 81
2-1-1- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط اسيدي……………………………………………………………. 82
2-1-2- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط اسيدي با حلال تولوئن82
2-1-3- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط بازي………………………………………………………………. 83
2-1-4- روش خالص سازي كتون سنتز شده………………………………………… 84
الف) انتخاب حلال………………………………………………………………………………… 85
ب) انحلال……………………………………………………………………………………………. 86
ج) صاف كردن محلول داغ……………………………………………………………………. 87
د) تبلور………………………………………………………………………………………………. 87
هـ) صاف كردن…………………………………………………………………………………… 88
و) خشك كردن بلور‌ها………………………………………………………………………….. 89
2-2- تلاش براي سنتز اكسيم از 2-(4- ترسيوبوتيل-1- سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون 90
3-1- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط بازي……………………………………………………………………………………………………. 91
3-2- عمل جداسازي كتون مورد نظر توسط كريستال‌گيري مجدد……………. 92
3-3- طيف‌هاي كتون سنتز شده……………………………………………………………. 95
3-4- بررسي و نتيجه گيري…………………………………………………………………. 106
3-5- تلاش براي سنتز اكسيم از كتون ساخته شده در مرحله 3-1-…………. 107
3-6- عمل جداسازي اكسيم مورد نظر توسط كريستال‌گيري مجدد…………… 108
3-7- طيف‌هاي اكسيم سنتز شده…………………………………………………………… 110
3-8- بررسي و نيتجه‌گيري…………………………………………………………………… 115
خلاصه انگليسي…………………………………………………………………………………… 116
منابع…………………………………………………………………………………………………… 117
 
خلاصه فارسي:
هدف از انجام اين پايان‌نامه سنتز اكسيم از 2ـ (4ـ ترسيوبوتيل ـ 1- سيكلوهگزنيل)- 4ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون و بررسي ايزومري‌هاي اكسيم تهيه شده مي‌باشد.
با توجه به اهميت اكسيم‌ها در بسياري از داروها و تركيبات درماني از جمله آنتي دوت سموم ارگانو فسفره و داروهاي آنتي نئوپلاستيك، علف‌كش‌ها، ضد قارچ‌ها و قارچ‌كش‌ها و … مبادرت به سنتز اين واحدها نمودم.
ابتدا 4ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون را در حضور (%40) KOH و اتانول رفلاكس نموده، سپس از حاصل بدست آمده در حضور هيدروكسيل آمين و هيدروكلرايد و سديم استات، اكسيم مربوطه بدست آمد.
تمامي موارد توسط طيف‌سنجي IR، NMR . H، NMR . C13 مورد بررسي قرار گرفتند. و ايزومري اكسيم حاصله مورد بررسي قرار گرفت.
 
مقدمه:
با پيدايش شيمي داروئي با تلفيق شيمي آلي سنتيتك، جنبه‌هاي فارماكلوژيك و اهداف باليني به تحولي شگرف در علم داروسازي منتهي شد. تهيه تركيبات رهبر توسط علم شيمي و تطبيق آن با مقاصد درماني بوسيله مطالعات باليني مسير تحقيقات را به سمت توليد دسته‌هاي داروئي جديد سوق داده است. بي‌شك موفقيت علم پزشكي در سال‌هاي اخير تا حد زيادي مرهون اين كشفيات است. البته پيشرفت در اين زمينه به دور از مشكلات نبوده و عدم هماهنگي واحدهاي مختلف از جمله «باليني» در پذيرش و استفاده از داروهاي جديد و يا بهره‌مند نبودن از روش‌هاي كنترل‌ شده موانعي بر سر راه تحقيقات به حساب مي‌آمدند.
پزشكي امروز جهت بكارگيري روش‌هاي مطلوب به داروهائي با طيف اثر انتخابي‌تر و عوارض جانبي كمتر نيازمند است و اين امر به جز در سايه تلاش‌هاي متخصصان شيمي داروئي محقق نخواهد شد، روندي كه در تمام طول تاريخ علي‌رغم معضلات محدوديت‌ها و موانع بيشمار به همت دانشمنداني فرزانه به بهترين نحو پيش رفته و در آينده نيز تداوم خواهد يافت.
 
كليات:
1-1- اكسيم‌ها و كاربرد آنها:
اكسيم‌ها به نحو گستر‌ده‌اي در خالص‌سازي و شناسائي تركيبات كربونيل‌دار استفاده مي‌شوند. [1].
همچنين گروه عاملي اكسيم، آميد و لاكتام با داشتن خواص داروئي و بيولوژيكي متفاوت، كاربردي وسيع در فرآيندهاي بيوسنتزي، كشاورزي، داروسازي و ساخت رنگ‌ها در صنعت دارند [2].
تركيبات كربونيل محافظت شده نظير اكسيم‌ها به دليل سهولت تهيه و پايداري خوب براي شيميدانان آلي از ارزش زيادي برخوردارند و روش‌هاي مختلفي براي محافظت زدائي آنها گزارش شده است. [5-3 ]. اكسيم‌ها حد واسط‌هاي مهمي در شيمي آلي‌اند كه در تهيه آمين‌ها [6]، آميدها [7] يا لاكتام‌ها [8] و شناسايي آلدئيدها و كتن‌ها [1] بكار مي‌روند.
همچنين، همانطور كه گفته شد، عامل اكسيم و مشتقات آن در اغلب تركيبات داروئي وجود دارند [9].
اكسيم‌ها كاربردهاي درماني وسيعي دارند از جمله اين كاربردها:
– به عنوان آنتي دوت مسموميت با گازهاي جنگي
– به عنوان آنتي دوت مسموميت با سموم ارگانو فسفره
– به عنوان ضد قارچ
– به عنوان علف‌كش
– به عنوان ضد كرم
– و …
در اين بخش سعي مي‌گردد آثار فارماكولوژيك اكسيم‌ها و كاربردهاي آنها بر اساس مقالات بدست آمده بررسي گردد.
 
1-1-1- اثر اكسيم‌ها به عنوان آنتي دوت گازهاي جنگي:
آسيب ناشي از مواد شيميائي در عمليات نظامي براي اولين بار در جنگ جهاني اول (1918-1914) زماني كه گاز كلرين Chlorin Gase در يك باد ملايم از سيلندرهاي بزرگ به محيط خارج انتشار يافت صورت گرفت. از آن پس مواد شيميائي متعددي در جنگ جهاني اول بكار رفت در آن زمان از مواد تاول زائي به نام گاز خردل Mustardgas استفاده مي‌شد كه بالاترين آسيب جنگي را در آن زمان ايجاد كرد [10].
در اواخر جنگ جهاني دوم گازهاي اعصاب يا Nerve Gases توسط آلماني‌ها كشف گرديدند. به همين دليل گازهاي عصبي سارين، سومان و تابون را عوامل G – مي‌نامند. در سال 1955 دسته بزرگتري از گازهاي عصبي در يك لابراتوار تجارتي توليد حشره‌كش كشف گرديد. اين تركيبات تازه با عنوان عوامل V – شناخته شدند.
اكثر اين تركيبات در حين آزمايشاتي كه براي تهيه حشره‌كش‌هاي ارگانو فسفره صورت مي‌گرفت سنتز شدند. در اين قسمت مهمترين اين تركيبات را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم:
تابون GA:
تابون (TABUN) در اواخر جنگ جهاني دوم توسط آلمان‌ها ساخته شد و در پايان جنگ يكي از تأسيسات توليدي آن بدست روس‌ها افتاد. قدرت تابون حدوداً نصف سارين و يك چهارم سومان است.
LD50 آن از راه خوراكي 400 ميلي‌گرم به ازاي هر فرد، از طريق جلدي 1000 ميلي‌گرم، Lct50 (از راه تنفس) آن 400 ميلي‌گرم در دقيقه در مترمكعب مي‌باشد.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

👇 تصادفی👇

نمودار گانتمبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع ناگویی هیجانیطرح توجيهي توليد ماكاروني با ظرفيت 1500 تن در سالنمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی کد درس: رفتار سازمانی کد درس: 1115050-1218492-1211495-1218471-1218188-121دانلود مجموعه کامل مقالات حقوق بشردوستانهاموزش نصب پروتئوستحقیق مقايسه ميانگين‌هاآموزش مکالمه زبان انگلیسی بدون کتاب و مدرس در سه ماه با روزی 35 دقیقه تمریندانلود لایه Dem منطقه20ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL Section II Part A 2004 Edition.pdf ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از – ترسیوبوتیل…

پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از – ترسیوبوتیل…

دانلود پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از – ترسیوبوتیل…

خرید اینترنتی پایان نامه دکتری دارو سازی بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از – ترسیوبوتیل…

👇🏞 تصاویر 🏞