👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوددر اين پژوهش روشي براي کاهش تاخير در الگوريتم­هاي مسيريابي با استفاده از ترکيب پارامترهاي خاص در شبکه حسگر بي­سيم ارائه خواهيم داد. يکي از مهمترين تکنيک­ها در جهت مصرف بهينه انرژي و به دنبال آن افزايش عمر شبکه­ هاي حسگر بي­سيم استفاده از چاهک متحرک براي جمع ­آوري داده­ ها به جاي اتصال چندگامي به چاهک است. کارهاي زيادي در خصوص قرارگيري چاهک متحرک در شبکه و همچنين تعيين مسيري براي حرکت آن ارائه شده­ است.
اما در روش ­هاي ارائه شده تاکنون، تاخير تحويل داده به علت محدود بودن سرعت چاهک، بالاست. در اين پژوهش يک مدل متحرک جديد به نام CFUC به منظور جمع ­آوري داده­ ها با هدف کاهش تاخير تحويل داده ارائه مي­کنيم. در نهايت با استفاده از پياده سازي الگوريتم و تجزيه و تحليل عملکرد پيشنهادي و مقايسه با الگوريتمهاي RCC ، VORو KER مي­ بينيم که تاخير تحويل داده به طور قابل توجهي کاهش مي ­يابد.
 
کلمات کليدي: چاهک متحرک، الگوريتم CFUC، تاخير، اتصال چندگامي، شبکه­ هاي حسگر بي­سيم
فهرست مطالب
عنوان   شماره صفحه
چکيده1
فصل اول: مقدمه. 2
1-1) مقدمه. 3
1-2) هدف پژوهش و اهميت آن. 4
1-3) رويکرد پيشنهادي.. 4
1-4) ساختار پايان نامه. 4
فصل دوم: پيش زمينه و مرور کارهاي مرتبط.. 5
2-1) تاريخچة شبکه های حسگر بی سيم و اجزای اصلی آن. 6
2-1-1) اجزاي اصلي شبکة حسگر. 7
2-1-2) ساختار هر نود حسگر. 8
2-1-3) اجزاء دروني يک نود حسگر. 8
2-1-4) توانمندي هاي نود حسگر. 9
2-1-5) چاهک... 10
2-1-6) ارتباط چندگامي تا چاهک... 10
2-1-7) استفاده از چند چاهک... 11
2-1-8) انواع تحرک در شبکة حسگر بي سيم. 11
2-1-8-1) تحرک نود. 12
2-1-8-2) تحرک رويداد. 12
2-1-8-3) تحرک چاهک... 13
2-1-9) مفهوم دروازه براي شبکه حسگر. 13
2-1-10) کاربردهاي شبکه هاي حسگر بيسيم. 14
2-1-11) اهدافبهينهسازيدرشبکههايحسگربي سيم. 16
2-1-11-1) کيفيتسرويس.... 16
2-1-11-2) مقياسپذيري.. 19
2-1-11-3) قابليتاطمينان. 20
2-2) مفهوم چاهک متحرک... 21
2-2-1) ايدة چاهک متحرک... 21
2-2-2) شبکة حسگر با چاهک ايستا22
2-2-2-1) پيشرفت هاي چاهک ايستا23
2-2-3) شبکة حسگر بي سيم با يک چاهک متحرک... 24
2-2-3-1) تحرک تصادفی.. 24
2-2-3-2) تحرک ثابت... 27
2-2-3-3) تحرک کنترل شده29
2-3) روشهای مسيريابی مبتنی بر خوشه بندی در شبکه حسگر بی سيم. 32
2-3-1) آشنايی با خوشهبندی.. 32
2-3-2) روش‎هاي خوشه‎بندي بخش‎بندي (غيرسلسله‎مراتبي). 37
2-3-3) خوشه‌بندي K-Means. 38
2-3-4) الگوريتم خوشه‌بندي LBG.. 41
2-3-5) روش‌هاي خوشه‌بندي سلسله‌مراتبي.. 42
2-3-6) ويژگي‌هاي مسيريابي در شبكه حسگر بي‌سيم. 43
2-3-7) روش‌هاي مسيريابي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم. 45
2-3-7-1) مسيريابي مسطح.. 46
2-3-7-2) مسيريابي مبتني بر مكان. 46
2-3-7-3) مسيريابي سلسه مراتبي(مبتني بر خوشه‌بندي). 47
2-3-8) پروتكل خوشه‌بندي LEACH.. 48
2-3-9) پروتكل خوشه‌بنديLEACH متمركز. 51
2-3-10) KAT mobility. 52
2-3-11) ديگر کارهاي انجام شده52
فصل سوم: روش خوشه بندي پيشنهادي.. 55
3-1) مقدمه. 56
3-1) مسالة فروشندة دوره گرد(tsp). 56
3-2) مدهاي جمع آوري داده56
3-3) معماري سيستم. 58
3-4) روش پيشنهادي مبتني بر چاهک متحرک... 58
3-5) الگوريتم خوشه بندي با بروز رسانی دايره مناسب... 58
3-6) پوشش دهي زمين حسگري.. 60
3-7) محاسبة تاخير. 61
3-8) جمع بندي.. 63
فصل چهارم: نتايج شبيه سازي و بحث و بررسي.. 64
4-1) پياده سازي.. 65
4-2) تعريف پارامترها و جدول مجموعه دادهها67
4-3) ارزيابي عملکرد الگوريتم CFUC.. 68
4-3-1) تعداد توقف ها و پوشش.... 68
4-3-2) طول تور. 70
4-3-3) سايز زمين حسگرها71
4-3-4) تاثير محدوده راديويي نودهاي حسگر روي تعداد نقاط توقف... 73
4-3-5) تاخير بسته. 74
4-3-6) سرعت چاهک متحرک... 75
فصل پنجم: نتيجه گيري و کارهاي آتي.. 76
نتيجه گيری و کارهای آينده77
پيوست1: کد پياده سازی الگوريتم CFUC.. 78
مراجع.. 84
 
....
هدف اين پژوهش کاهش تاخير تحويل داده ها در شبکه هاي حسگر بي­سيم در رويکرد مبتني بر چاهک متحرک است. استفاده از چاهک متحرک يکي از روش هاي کارآمد براي کاهش مصرف انرژي نودها و افزايش طول عمر شبکه است اما به دليل سرعت کم چاهک متحرک، تاخير داده بالاست. در اين پژوهش يک مدل جديد براي جمع آوري داده ها ارائه مي­ شود که تاخير داده را به طور قابل توجهي کاهش مي­دهد. کاهش تاخير داده اهميت زيادي دارد و بايد تعادلي بين کاهش مصرف انرژي و تاخير برقرار شود.
روش پيشنهادي استفاده از يک الگوريتم خوشه بندي جديد براي پوشش کامل شبکه و کاهش تاخير انتها به انتها است. الگوريتم خوشه بندي جديد مجموعه ­اي از نقاط توقف براي چاهک متحرک تعيين مي­ کند. اين الگوريتم تعداد نقاط توقف را کمينه مي­کند در حاليکه از پوشش کل شبکه اطمينان داريم. چاهک در اين نقاط داده ها را از سرخوشه جمع ­آوري کرده و به مسير خود که يک دور هاميلتون است ادامه مي ­دهد.
ادامه ساختاراين رساله به شرح زيراست: درفصل دوم،تحرک چاهک در شبکه حسگر بي­سيم به طور کامل معرفي وكارهاي پيشين بررسي شده است.مدل خوشه بند يپيشنهادي براي حرکت چاهک در فصل سو ممطرح شده است.درفص لچهارم، نتايج شبيه سازي­ هاومقايسه الگوريتم­ ها،ودرفصل پنجم،نتيجه گيري وكارهاي قابل انجام درآينده آورده شده است.
 توجه:
پیاده سازی الگوریتم ارائه شده در این پایان نامه جداگانه در همین سایت به فروش میرسد(با قیمت مناسب)
 
 
 
[1]sink

👇 تصادفی👇

بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب 1949) در ارتباط با حقوق اسیر جنگیبررسی سیستم تولید توان خورشیدیمدلسازي ديناميكي عمليات تراشكاري بكمك مدلسازي جسم صلبآموزش مدار منطقی موریس مانوآشنایی با Edit view در اندروید به زبان سی شارپکارآموزی در سازمان صنعت معدن و تجارتگزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞