👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودپایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی
110 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مقاله:
تحقیقفصل اول: کلیات تحقیق مقدمهبیان مسأله۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش۱-۳ اهداف تحقیق۱-۳-۱ هدف کلی۱-۳-۲ اهداف جزئی۱-۴ فرضیات تحقیق۱-۵ متغیرهای پژوهش۱-۶ قلمرو پژوهش۱-۷ تعریف اصطلاحات و مفاهیم۱-۷-۱آموزش۱ -۷-۲ تفویض اختیار۱ -۷-۳ غنی‌سازی شغلی۱-۷-۴ نگرشها۱-۷-۵ ایجاد انگیزه۱-۸ عملکردفصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق۲-۱ منابع انسانی۲-۱-۱اهمیت منابع انسانی۲-۱-۲- ابعاد توسعه منابع انسانی۲-۲ توانمندسازی۲-۲-۱ تاریخچه و تعریف توانمندسازی۲-۲-۲ اهمیت و نقش توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان‌های امروزه۲-۲-۳ مدل‌‌‌های توانمندسازی۲-۲-۴ توانمندسازی به عنوان رویکردی شناختی۲ -۲-۵ عوامل موثر بر توانمندسازی۲-۲-۶ رهنمودهایی برای اجرای توانمندسازی۲-۲-۷اصول توانمندسازی۲ -۲-۸ آموزش توانمندسازی۲-۲-۸- ۱ انواع آموزش۲-۸-۲- ۲ اهداف آموزش۲-۲-۸-۳ ساختار آموزش در توانمند‌سازی۲ -۲-۹ مولفه‌های نگرشها۲-۲-۹-۱ ویژگیهای منبع تغییر دهنده نگرش۲-۲-۹-۲ انواع نگرش
از عوامل مهم بقا و حیات سازمان‌ها، کیفیت و توانمندی نیروی انسانی است که اهمَیت آن به مراتب فراتر از فناوریهای جدید، منابع مالی و مادی است. در این راستا نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انکار می‌باشد. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را بوجود می‌آورد و سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه¬های مختلف، در انجام فعالیت‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند (عبدالهی: ۱۳۸۵، ص۱۴۹). هدف پژوهشگر در این تحقیق بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی و عملکرد آنها در زندانهاست. برای انجام این کار از جامعه آماری ۱۴۳ نفری تعداد ۱۰۴نفر نمونه بر اساس جدول مورگان از کارکنان زندانهای استان خراسان شمالی برای تایید یا رد فرضیه‌‌‌های تحقیق و مؤلفه‌‌‌های تأثیر آموزش شغلی، تفویض اختیار، انگیزه‌های فردی، غنی‌سازی شغل، سبک مدیریت و توانمندی بر عملکرد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده که از روایی محتوا و پایایی مناسب برخوردار می‌باشد.

👇 تصادفی👇

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- مدیریت کتابخانه کد درس: 1211046دانلود تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بين ‏المللىسوالات تستي کتاب مهارت هاي مسئله يابي و تصميم گيري (پودمان مدیریت خانواده در عصرحاضر)سیستم مدیریت مراکز آموزشی و امتحانات SP LMSنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث -تاریخ قرآن 1 یک کد درس: 1220096-1220480اسلایدهای درس قشربندیدانلود بیش از 750 صفحه مقالات گوناگون اقتصاد(فایل Word و قابل ویرایش)اقدام پژوهی برطرف کردن گوشه گیری دانش آموزنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات- علوم قرآن و حدیث - فقه الحدیث 2 کد درس: 1220057 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞