👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه ارشد اثر کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود بر ضریب واکنش سود

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه ارشد اثر کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود بر ضریب واکنش سود
چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی سودمندی و کارایی ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود برای بازار سرمایه، رابطه کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود با ضریب واکنش سود (ERC) را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار داده است. تعداد 90 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391-1382 مورد بررسی قرار گرفت. واکنش بازار به تغییرات سود شرکت ها با درنظر گرفتن میزان پایداری سود و کیفیت اقلام تعهدی آن ها به وسیله بازده سهام اندازه گیری شد.
جهت ارزیابی پایداری سود از داده های ترکیبی (مقطعی-سری های زمانی) استفاده شده است. سپس برای آزمون فرضیه ها، 3 پرتفوی جداگانه بر اساس پایداری سود ایجاد شد تا رابطه پایداری سود با ضریب واکنش سود آزمون گردد. کیفیت اقلام تعهدی با بررسی اقلام باقیمانده حاصل از رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش با جریان های نقدی عملیاتی سال گذشته، جاری و سال آتی به وسیله روش پنل برای داده های ترکیبی برآورد شد و بر اساس نتایج برازش؛ فرضیه های تحقیق در سه پرت قوی منتخب بر اساس کیفیت اقلام تعهدی مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها؛ حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین پایداری سود باضریب واکنش سود است هرچند این رابطه اندک می باشد و عدم وجود رابطه معنادار کیفیت اقلام تعهدی با ضریب واکنش سود نشان می دهد؛ پایداری سود در رابطه با ضریب واکنش سود دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با کیفیت اقلام تعهدی است.
واژگان کلیدی: پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت سود، ضریب واکنش سود، بازده سهام
 
فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 145
 
 
فهرست مطالب
1- فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
1-1 بیان مسئله
1-2 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
1-3 سوالات تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-5 روش تحقیق
1-6 فرضیه های تحقیق
1-7 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
1-8 جامعه آماری و روش نمونه گیری
2 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
2-1 ادبیات تحقیق
2-2 محتوای اطلاعاتی سود
2-3 ضریب واکنش سود
2-4 عوامل موثر بر ضریب واکنش سود
2-5 شاخص های کیفیت سود
2-6 روش های ارزیابی کیفیت سود
2-7 کیفیت سود با رویکرد کیفیت اقلام تعهدی
2-8 کیفیت سود با رویکرد پایداری سود
2-9 پژوهش های سایر کشورها پیرامون تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود بر ضریب واکنش سود
2-10 پژوهش های انجام شده در ایران پیرامون تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود بر ضریب واکنش سود
3 فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 روش تحقیق
3-2 فرضیه های تحقیق
3-3 مبانی نظری فرضیه ها
3-4 متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آن ها
3-5 جمع آوری اطلاعات
3-6 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
3-7 تجزیه تحلیل داده ها
4 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
4-1 آمار توصیفی داده ها
4-2 آزمون نرمال بودن باقیمانده های مدل یا متغیر وابسته
4-3 همسانی واریانس برای سطوح مختلف متغیر مستقل
4-4 عدم وجود خودهمبستگی بین باقیمانده های مدل در دوره های مختلف
4-5 آزمون فرضیه ها
4-6 تفسیر نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه
5 فصل پنجم: خلاصه پژوهش و نتیجه گیری
مقدمه
5-1 خلاصه پژوهش
5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
5-3 محدودیت های پژوهش
5-4 پیشنهادات
پیوست
منابع و ماخذ
 
این پایان نامه به فرمت pdf می باشد
برای دریافت ورد عنوان را ایمیل بزنید
hoopadrayaneh@gmail.com

👇 تصادفی👇

اکشن فتوشاپ تغییر رنگ چشمتماس اضطراری ایرانسل برای اندرویدتحقیق تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان در سازمانخرنامهتحقیق درباره مـديريـت شطـرنجـيAuslogics Boostspeedcalatravaآموزش فرم شمشیر جوانان ووشو جدید ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه ارشد اثر کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود بر ضریب واکنش سود

پایان نامه ارشد اثر کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود بر ضریب واکنش سود

دانلود پایان نامه ارشد اثر کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود بر ضریب واکنش سود

خرید اینترنتی پایان نامه ارشد اثر کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود بر ضریب واکنش سود

👇🏞 تصاویر 🏞